איסור חשמל בשבת

איסור חשמל בשבת | פרשת יהדות

מלאכת מבעיר
הילקוט יוסף מביא על מלאכת מבעיר "דעת רוב האחרונים שיש בהדלקת החשמל בשבת חיוב מהתורה משום מבעיר, ואף שיש מי שרוצה לומר שאין בזה אלא איסור מדרבנן אין זה נכון מדינא ואין חילוק בזה בין מנורת חשמל לבין פנס הפועל באמצעות בטרייה".
הדלקת פלורסנט יש בהדלקתה איסור מהתורה של מבעיר, מפני הבערת חוט להט גמור.
גם מנרות פלורסנט אסורה בשבת, וכאשר מדובר על חולה שיש בו סכנה והוצרך להדלקת אור בשבת, יש אומרים שיש להעדיף באופן כזה להדליק מנורה פלורסנט מאשר מנורה רגילה ויש חולקים.

איסור חשמל בשבת: הזזת כפתור החשמל בזמן שאינו פועל

האור לציון (בפרק כ"ב) כתב אסור להוריד או להרים את כפתור החשמל אפילו בזמן שלא עובר שם זרם חשמל.
והסבר בזה, בהזזת כפתור חשמל יש לדון מצד ג' דברים:

א. מכבה ומבעיר.
ב. בונה וסותר.
ג. מוקצה.

והנה בזמן שלא עובר זרם החשמל אין משום מכבה ומבעיר, רק יש לחשוש לשיטת החזון איש (באור חיים סימן נ' סימן קטן ט' וסימן ל"ח אות ב') שבהפעלת זרם החשמל יש משום איסור בונה, משום שמעמדו על תכונתו להזרים את זרם החשמל בתמידות.
ויש שסברו שכוונת החזון איש דווקא כשעובר זרם החשמל, אבל שלא עובר זרם החשמל מותר להרים או להוריד את הכפתור משום שאינו עושה מאומה, ויש סוברים שבכל אופן יש חשש בונה, וכן נראה שלדעת החזון איש אף שלא עובר שם זרם אין להוזיז את הכפתור.

מבואר שלפי החזון איש עצם הכניסה של השקע לתקע זה נפתח ונסגר יש חשש בונה. וכן יש לאסור את הזזת הכפתור אף שלא עובר זרם חשמל, משום איסור מוקצה כיון שהכפתור הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ויש בהזזת הכפתור בידו משום מוקצה.

הנאה ממעשה שבת בשוגג

האור לציון (בפרק מ"א) כותב: אם מחלל שבת הדליק אור בחדר מדרגות יש להשתדל לכתחילה להמתין עד שיכבה האור מאליו, ואם האור לא כבה יכול לעבור בחדר המדרגות אף שיש אור.
וכן אם הדליק אור בביתו אם יכול לצאת למקום אחר לכתחילה יצא כדי שלא יוכיחו מעשיו שנוח לו בחילול שבת של ישראל, ואם אינו יכול לצאת יכול להישאר בבית ולהשתמש באור. והוא הדין בילד שיש בו דעת שהדליק אור בשבת וכן בכל אדם שהדליק אור בשוגג.
אע"פ שאסור להנאות ממלאכת שבת אפילו בשוגג מ"מ דברים שיכול לעשות בלא אור יכול לעשותם. מבואר שמותר בדיעבד להשתמש במקום שהדליקו אור אם הוא לא צריך לאור.

הנאה ממעשה שבת במזיד

הנאה ממעשה שבת במזיד מובא בשולחן ערוך בסימן שי"ח שאסורה לעולם.
הילקוט יוסף בדין הנאה מחשמל המיוצר בשבת אם אירע קצר חשמלי בליל שבת בביתו ועבר ותיקנם את החשמל באיסור, יש אומרים שמותר ללמוד לאור החשמל זה בשבת ואף אם נהנה מלימודו מכל מקום אין זו חשיבא הנאה ממעשה שבת, וכיון שאינו עושה זאת לצורך הנאת הגוף אלא מצוות מלך עליהם לקיים את המצוות. והסומך על דבריהם להקל כשאין לו אפשרות ללמוד במקום אחר יש לו על מה לסמוך. וטוב שילמד דברים שאין לו הנאה בהם.

הילקוט יוסף בהלכה כ"ב שכונה גדולה שאירעה בה הפסקת חשמל בשבת ועובד חברת החשמל יהודים תיקנוהו בעצם יום השבת. יש אומרים שמותר ליהנות בשבת מהתבשילים הנמצאים על הפלטה, כל שיש לתלות שיש בשכונה זו חולים שיש בהם סכנה הנמצאים בבתיהם וזקוקים למכשירי חשמל שונים, ואי אפשר לתקן את החשמל רק לבתים בלבד. והוסמך על דבריהם איפה שאי אפשר באופן אחר יש לו על מה שיסמוך. נכל מקום המחמיר להוריד את הקדירות מעל הפלטה כדי שלא יתחממו ויהנה ממעשה שבת תבוא עליו ברכה.

איסור חשמל בשבת בזמנינו

בספר חוט השני מביא בקונטרס החשמל ידוע האיסור השתמשות בחשמל שמיוצר על ידי יהודים בחילול שבת. וכבר נתבאר לעיל שהיות שעדין לא זכינו שיצור החשמל בארץ הקודש נעשה באופן שאין בו חילול שבת יש לסדר החשמל והמים לכבוד שבת באופן שאין בהם שום חילול שבת ר"ל וידוע מה שכתב החזון איש בעניין זה. וגם בזמננו שישנם מכונות ליצור חשמל שמופעלים ע"י מחשבים וכיוצא בזה אף על פי כן יש בזה חילול שבת וכידוע, ואיסור השימוש בחשמל בשבת במקומו עומד, יהי רצון שנזכה בקרוב שישובו בתשובה ויקבלו עליהם שמירת שבת כהלכתה וכל יצור החשמל יהי על פי דין התורה הקדושה. מבואר איסור השתמשות בחשמל בשבת המיוצר ע"י יהודי והאיסור גם במכונה כי גם בזה יש חילול שבת על ידי יהודים.

סדר העשייה של חשמל בזמננו

בספר שבות יצחק פרק יט' מביא כיום כ-מאה חמישים הדלקות נעשות בשבת באופן ידני, מיעוטם מפני צורך הצריכה ורובם הגדול מטעמי חסכון, שבהם אין את הנימוק להתיר מפני צורך החולים בהדלקה משום טעמי חסכון. מיכל הפחם מספיק לכ- שמונה שעות בכל שעות היממה עובדים טרקטורים להכניס פחם כדי להשתמש בדלק זה שהוא יותר זול, וגם נעשות התנועות חדשות בשבת. ויהא רעוא שיתוקן הדבר.
בספר שבות יצחק מביא בשנת תשס"ח נפגשנו כמה פעמים עם מנכ"ל חברת החשמל מר אורי בן נון הי"ו שהוא שומר תורה ומצוות, הפגישות התקימו בביתי ובבתיהם של גדולי ישראל ובראשם מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אשר הקדיש זמן רב לזה ודובר על תכנית שהוא יפעל לצרף כמאה וחמישים עובדים נוכרים בשבת לבד שבע מאות וחמישים עובדים יהודים בייצור ובהולכה, שהם עובדים בשבת בד' משמרות.[ולא מדובר במגמת פיטורין של מאות עובדים היהודים רח"ל כיון שהם מקבלים תשלום גבוה של כשלש מאות אחוז על עבודתם בשבת, ואינם מוכנים לוותר על כך, אלא מדובר לצרף עובד נוכרי לצד חמישה יהודים שיורו לו איזה פעולה לעשותן.

מרן זצוק"ל מינה ועדת רבנים כדי לערוך תיקון כיצד חברת החשמל צריכה לפעול על פי ההלכה. ועדת הרבנים ישבה עמם מספר ישיבות והועלו פתרונות, אבל התכנית שמורה לימות המשיח, כי חברת החשמל הציבה שלשה תנאים:

א. לא כל הפעולות יעשו על ידי גוי אלא מה שיראה להם
ב. כל פעולה שיראו צורך לעשותה על ידי ישראל או על ידי גוי לא יהיו מוגבלים מלעשותה
ג. תנאי קודם למעשה דרשה החברה שתצא הוראה חד משמעית ממרן לכל הציבור להפסיק להשתמש לאלתר את השימוש הגנרטורים שפוגעים מאד בכבודם.

מרן הגיב על כך כי הם מבקשים את הנדוניה לפני החתן, ולא נראה שיצא דבר מזה, ואקבל שכר שיחה נאה על הזמן שהקדשתי לזה.

וכן בשנת תשע"ב פורסמו דבריו של יו"ר ועד המהנדסים של חברת החשמל, כי גם אם החשמל המיוצר על ידי אינם יהודים ובכל שרשרת אספקת החשמל עובדים יהודים בשבת בהולכה, בחלוקה, בפיקוח, ובניהול מערכת, ותיקונים, ותהא צביעות לומר ששומרים שבת בתחנת הכוח. מבואר גודל האיסור השתמשות בחשמל בזמננו בשבת המיוצר על ידי יהודים ויש בזה ממש חילול שבת שדינו שאסור להנאות מהחשמל הזה בשבת.
הילקוט יוסף בדין הנאה מחשמל המיוצר בשבת, יש מיראי ה' בארץ הקודש הנזהרים מלהשתמש בשבת באור החשמל מאחר ועובדי חברת החשמל היהודים מחללים שבת בעוונות הרבים, בפיקוח על מערכת מחשבים של החשמל, ובתיקון תקלות שונות, ומטעם זה משתמשים בשבת בחשמל המיוצר על ידי גנרטור פרטי ותבוא עליהם ברכת טוב.
מכל מקום רבים נוהגים להקל להשתמש בחשמל בשבת, הן בחימום תבשילים על הפלטה חשמלית, והן בקריאה והנאה לאור החשמל, וסומכים על כך שיצור החשמל מיועד גם לחולים רבים הצמודים בביתהם למכשירי חשמל שונים, וגם אור החשמל מונע סכנות בטיחות.
והיכא דאפשר וטוב ונכון לסעוד וללמוד לאור החשמל כשיש בחדר גם נר שעווה או נר שמן, והסבר בזה משום שגם בלא החשמל הוא יכול להסתדר על ידי הנר ולכן יהיה מותר לשהות שם.
ועל כל פנים מותר להשתמש במקרר חשמלי בשבת שהרי אין המקרר עשוי אלא לשמור על המאכלים שלא יתקלקלו ואין נחשב הנאה בכך.

קראו גם את המאמרים הבאים

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »