הלכות ערב שבת | פרשת יהדות

הלכות ערב שבת

השו"ע בסימן רנ' סעיף א' כותב: ישכים בבוקר ביום שישי להכין צרכי שבת מסביר המשנה ברורה דכתיב: והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו וגו', הכנה דומיא דהבאה, והבאת המן הלא הייתה לאלתר בבוקר דכתיב :וילקטו אותו בבוקר בבוקר אף ההכנה על שבת תהיה מיד בבוקר דהיינו: מיד אחר קריאת שמע בתפילה, מבואר שיש מצוה בערב שבת להזדרז לקנות כמה שיותר מוקדם בבוקר. במקום שיש לו שיעור קבוע או סדר קבוע קצוב אל יבטלינו, אבל במקום שאם ילמד לא יצא לאחר מכן וכן אם מתפלל ולא ימצא לאחר מכן הדין שיקדים ויקנה קודם התפילה אף על פי שהדין לעשות חפציו קודם התפילה מכל מקום זה חפצי שמיים ומותר.

מצווה ביום שיש בדווקא משום שזה ניכר לכבוד שבת רק במקום שצריך הכנה מרובה כגון למלוח בשר וכן בימי שישי הקצרים ויש חשש שלא יספיק בימי שישי עדיף להקים ליום חמישי וטוב שיאמר על כל דבר שקונה זהו לכבוד שבת כי הדיבור פועל הרבה קדושה.

טעימת האוכל בערב שבת

מצוה לטעום בכל תבשיל בערב שבת כדי לתקנן יפה כהוגן ורמז לזה טועמי החיים זכו. גודל המעלה של טעימת האוכל בערב שבת מובא במחזור ווטרי תפילת מוסף של שבת סימן קצא' שמאריכים לו ימיו ושנותיו בזכות הטעימה הזאת.

מצוה בו יותר מבשלוחו

השו"ע מביא ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו, כי רב חסדא היה מחתך את הירק דק דק ורבא ורב יוסי היו מבקעין עצים ורב זירא היה מדליק האש ורב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצרכים לשבת ומפנה כלי החול ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לא אפגום בכבודי כי זהו כבודו שמכבד את השבת. מבואר דמצוות כיבוד שבת מוטל על כל אדם בזה ובכל מצווה מצווה בו יותר מבשלוחו. מביא המשנה ברורה וכל שכן שצריך לכבד הבית מהאבק ומהעפר מבעוד יום וזה הכל בכלל כיבוד שבת וידמה בדעתו כאלו יבוא אליו להתאכסן מלך בשר ודם כמה מכבד הבית ומציע המיטות וכל שכן שבת מלכתה.

גודל מעלת הכנת צרכי שבת

בגדל המעלה של צרכי בשבת בערב שבת מביא בספר: שם העולם סוף פרק ד' ושמעתי בשם גדול אחד לפי מה שידוע בחז"ל שמי ששומר שבת בעולם הזה אפילו אם נתחייב וח"ו עונש גיהנום עבור עוונותיו ואינו נענש שם ביום השבת ונחשב זמן השבת עבורו מזמן שהתחיל בערב שבת להתעסק בצרכי שבת ומגנה עליו זכות השבת ולכן צריך להשתדל בהכנות כבר בערב שבת.

מלאכה מערב שבת

השו"ע סימן רנ'א : העושה מלאכה בערב שבת מין המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה יש מפרשים מנחה גדולה ויש מפרשים מנחה קטנה רק דברים שהם לצורך השבת מותר כגון : להסתפר בערב שבת לכבוד שבת גם אם הספר נוטל שכר משום שניכר שעשה זה לכבוד שבת לתקן בגדים לצורך השבת מותר אבל ללא שכר משום שתספורת ניכר להכל שזה לכבוד שבת אבל לתקן כלי אין ניכר על הכל שזה לכבוד שבת לכן אסור לקבל שכר על כך.

דיני ערב שבת

טוב להיזהר שלא לצאת לדרך זמן קצר לפני שבת וצריך לדאוג לכך שיגיע לפחות שעה קודם שבת וכן אסור לו לנהוג עם יהודי שיודע שהיהודי לא יכול לחזור לביתו קודם השבת. וכן אין להפעיל מכונת כביסה לפני שבת אף שפועלת מאליה ביום השבת משום זילותא דשבת אלא בשעת הדחק כגון: לחיילים שהגיעו סמוך לשבת ויוצאים מיד לאחר מכן מותר.

דינים שונים בהלכות שבת

אליה ראש

אברך כולל תורת יעקב

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שלומי עבודות אינסטלציה

אינסטלציה

זאבי עורכי דין

עורכי דין

חימר כחול – קוסמטיקה טבעית מתקדמת

איפור וקוסמטיקה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.