הלכות ערב שבת | פרשת יהדות

הלכות ערב שבת

השו”ע בסימן רנ’ סעיף א’ כותב: ישכים בבוקר ביום שישי להכין צרכי שבת מסביר המשנה ברורה דכתיב: והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו וגו’, הכנה דומיא דהבאה, והבאת המן הלא הייתה לאלתר בבוקר דכתיב :וילקטו אותו בבוקר בבוקר אף ההכנה על שבת תהיה מיד בבוקר דהיינו: מיד אחר קריאת שמע בתפילה, מבואר שיש מצוה בערב שבת להזדרז לקנות כמה שיותר מוקדם בבוקר. במקום שיש לו שיעור קבוע או סדר קבוע קצוב אל יבטלינו, אבל במקום שאם ילמד לא יצא לאחר מכן וכן אם מתפלל ולא ימצא לאחר מכן הדין שיקדים ויקנה קודם התפילה אף על פי שהדין לעשות חפציו קודם התפילה מכל מקום זה חפצי שמיים ומותר.

מצווה ביום שיש בדווקא משום שזה ניכר לכבוד שבת רק במקום שצריך הכנה מרובה כגון למלוח בשר וכן בימי שישי הקצרים ויש חשש שלא יספיק בימי שישי עדיף להקים ליום חמישי וטוב שיאמר על כל דבר שקונה זהו לכבוד שבת כי הדיבור פועל הרבה קדושה.

טעימת האוכל בערב שבת

מצוה לטעום בכל תבשיל בערב שבת כדי לתקנן יפה כהוגן ורמז לזה טועמי החיים זכו. גודל המעלה של טעימת האוכל בערב שבת מובא במחזור ווטרי תפילת מוסף של שבת סימן קצא’ שמאריכים לו ימיו ושנותיו בזכות הטעימה הזאת.

מצוה בו יותר מבשלוחו

השו”ע מביא ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו, כי רב חסדא היה מחתך את הירק דק דק ורבא ורב יוסי היו מבקעין עצים ורב זירא היה מדליק האש ורב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצרכים לשבת ומפנה כלי החול ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לא אפגום בכבודי כי זהו כבודו שמכבד את השבת. מבואר דמצוות כיבוד שבת מוטל על כל אדם בזה ובכל מצווה מצווה בו יותר מבשלוחו. מביא המשנה ברורה וכל שכן שצריך לכבד הבית מהאבק ומהעפר מבעוד יום וזה הכל בכלל כיבוד שבת וידמה בדעתו כאלו יבוא אליו להתאכסן מלך בשר ודם כמה מכבד הבית ומציע המיטות וכל שכן שבת מלכתה.

גודל מעלת הכנת צרכי שבת

בגדל המעלה של צרכי בשבת בערב שבת מביא בספר: שם העולם סוף פרק ד’ ושמעתי בשם גדול אחד לפי מה שידוע בחז”ל שמי ששומר שבת בעולם הזה אפילו אם נתחייב וח”ו עונש גיהנום עבור עוונותיו ואינו נענש שם ביום השבת ונחשב זמן השבת עבורו מזמן שהתחיל בערב שבת להתעסק בצרכי שבת ומגנה עליו זכות השבת ולכן צריך להשתדל בהכנות כבר בערב שבת.

מלאכה מערב שבת

השו”ע סימן רנ’א : העושה מלאכה בערב שבת מין המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה יש מפרשים מנחה גדולה ויש מפרשים מנחה קטנה רק דברים שהם לצורך השבת מותר כגון : להסתפר בערב שבת לכבוד שבת גם אם הספר נוטל שכר משום שניכר שעשה זה לכבוד שבת לתקן בגדים לצורך השבת מותר אבל ללא שכר משום שתספורת ניכר להכל שזה לכבוד שבת אבל לתקן כלי אין ניכר על הכל שזה לכבוד שבת לכן אסור לקבל שכר על כך.

דיני ערב שבת

טוב להיזהר שלא לצאת לדרך זמן קצר לפני שבת וצריך לדאוג לכך שיגיע לפחות שעה קודם שבת וכן אסור לו לנהוג עם יהודי שיודע שהיהודי לא יכול לחזור לביתו קודם השבת. וכן אין להפעיל מכונת כביסה לפני שבת אף שפועלת מאליה ביום השבת משום זילותא דשבת אלא בשעת הדחק כגון: לחיילים שהגיעו סמוך לשבת ויוצאים מיד לאחר מכן מותר.

אליה ראש
אליה ראש

אברך כולל תורת יעקב

דינים שונים בהלכות שבת

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גרנולה?

נחלקו האחרונים מה ברכתה של אכילת גרונלה (גרעינים העשויים שיבולת שוער ואפויים בתנור), חלק מהאחרונים סוברים שברכתה בורא פרי האדמה, ויש מאחרונים שסוברים שברכתה בורא

מה מברכים על סמבוסק?

האור לציון (חלק ב’ פרק מ”ו הלכה י”א) כותב סמבוסק עשוי כבצק לחם בלא תוספת בעיסה, וממלאים אותו בחומוס, ומטגנים אותו בשמן, ברכתו בורא מיני

מה מברכים על אפרופו?

אפרופו ברכתו שהכול נהיה בדברו, ובסופו ברכת בורא נפשות רבות. וכך מובא בספר הליכות ברכות (סימן ר”ב הלכה ל”א), וזהו דעת השולחן ערוך, והרמב”ם.ואף שהם

מי יכול להיות עד בחופה?

עד לחופה צריך להיות אדם לחפש עד כשר לעדות, שהוא הוחזק עוסק במצוות, ובגמילות חסדים, ונוהג ביושר, ויש בו דרך ארץ, ומצווה לחזר אחר עדים

מה מברכים על קורנפלקס?

קורנפלקס, אם עשוי מקמח תירס ברכתו שהכול נהיה בדברו, ואם עשוי מגרעיני תירס ברכתו אדמה.האור לציון (חלק ב’ פרק מ”ו הלכה מ”א) כתב על הקורנפלקס

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות