להבין את המסר

להבין את המסר

השבוע שמענו על המקרה הטראגי שאירע בו נהרגו ונפצעו עשרות אלפי אנשים, נשים וטף. האירוע הכי מדובר השבוע בכל העולם כולו, מי לא שמע על רעידת האדמה בטורקיה ובסוריה.

השבוע קראנו בפרשת השבוע על קריעת ים סוף, בו נבקעו כל המים שבעולם. מי לא שמע על כך, כל העולם כולו שמעו על קריעת ים סוף, המים בכל העולם נבקעו. כמו כן כל העולם כולו שמע על מלחמת עמלק. העמלקים חזרו משדה המלחמה קטועי ידיים ורגליים. "ויחלוש יהושע את עמלק". כולם שמעו, אך עם זאת זה לא השפיע על אף אחד לזוז ממקומו ולעשות מעשה להכיר בקב"ה מלבד אחד ויחיד שהיה ראש לכל הגרים בעולם והוא יתרו, למה? כי יתרו ידע לשמוע!

אמר ה"חפץ חיים" למה הדבר דומה? ליהודי שעומד במרכז הומה אדם בסין וצועק ביידיש, הסינים שלא מבינים מה אומר היהודי לא מתייחסים אליו וממשיכים ללכת, האמריקאים והצרפתים וכל האחרים הנמצאים שם שלא מבינים מה אומר היהודי, גם הם ממשיכים ללכת, רק מי שמבין יידיש נעצר לשמוע.

הקב"ה מדבר אלינו! אנו צריכים רק להטות אוזן לשמוע, רעידות אדמה וצונאמי מתרחשות בעולם, עשרות אלפים מתים, אלפים נעדרים, מאות אלפים מאבדים את בתיהם.

למה זה קורה?

הקב"ה מדבר אלינו, מעביר לנו מסרים. צריכים אנו לשמוע את דבריו ולהבין את משמעותם. "אָמַרְתִּי אַךְ תִּירְאִי אוֹתִי תִּקְחִי מוּסָר" (צפניה ג. ז). הקב"ה מדבר אלינו, האם אנחנו שומעים אותו?

הגמרא במסכת ברכות (ה ע"ב) מספרת על רב הונא שהחמיצו לו ארבע מאות חביות יין. הלך לחכמים לשאול על כך. אמרו לו הקב"ה מדבר אליך, עליך לפשפש במעשיך. אמר להם: וכי אני חשוד בעיניכם שמשהו לא בסדר אצלי? אמרו לו: וכי הקב"ה חשוד שיעשה דין בלא דין? בדק את עצמו ומצא שלא נתן לאריס את הזמורות של הכרם, לאחר שקיבל על עצמו לתת לאריס את הזמורות שב החומץ ונעשה יין, דעה אחרת אומרת שהחומץ התייקר ונמכר במחיר יין.

גמרא נוספת בבא בתרא (י. א) מספרת על רב פפא שעלה על סולם ונשמטה כף רגלו וכמעט מעד ונפל. אמר רב פפא, הקב"ה רצה לדון אותי בסקילה כמחללי שבת וכעובדי עבודה זרה, לכן עלי לפשפש במעשי, ולבדוק האם יש בי שמץ מעניינים חמורים אלו. אמרו לו חכמים: שמא בא עני לידך ולא פרנסת אותו, שכל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה.

זו צורת ההסתכלות האמיתית והנכונה על אירועים שמתרחשים אצלינו. צריכים לכרות אוזן, להקשיב בתשומת לב, להאזין היטב ולהבין את המסר שהקב"ה מבקש להעביר לנו.

לטורקים הסבר משלהם לרעידת האדמה, הגורם הוא השבר הסורי אפריקני, זו הסיבה לדבריהם  לרעידת האדמה, שאר העולם מבכים ואומרים מסכנים הטורקים איזה מכה ניתכה על ראשם. אבל יהודי אומר ה"חפץ חיים", מבין שהקב"ה מדבר איתנו, זה השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל, כשיהודי רואה מה שמתרחש בעולם צריך לדעת לקחת מוסר לעצמו ולהשתנות, לבוא לעשות עם זה משהו. מה שמועה שמע ובא? לא כולם יש להם את השכל לקום ולעשות מעשה ולבוא.  

הרעיון הוא, שהאדם ידע לקחת מוסר לעצמו ולהתעורר ממה שקורה מסביב.

שבע שמות ליתרו

יתרו נקרא בשבע שמות. שבע שמות נקראו לו, רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל, (מכילתא יתרו פ"א). יתר, ע"ש שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה. יתרו, לכשנתגייר וקיים המצות, הוסיפו לו אות אחת על שמו. חובב, שחבב את התורה, וחובב הוא יתרו שנאמר מבני חובב חותן משה (שופטים ד, יא.). ויש אומרים רעואל אביו של יתרו היה, ומהו אומר ותבאנה אל רעואל אביהן (שמות ב, יח.), שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא.

לא בכדי נקרא יתרו בשבע שמות, יתרו עבד את כל העבודות זרות שבעולם ופרש מהם. ולכן קיבל את שבע השמות הללו שהיוו את הכח להילחם נגד שבע כוחות של יצר הרע.

כנגד שבע שמות אלו זכה יתרו לשבע מעלות.

יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה.

מבני בניו יושבים בלשכת הגזית

יתרו ראש וראשון לכל הגרים. כל הגרים בעולם באים מכוחו של יתרו.

זכה יתרו ונעשה חותן משה רבנו איש האלוקים

יתרו היה בנוסף חותנו של אלעזר בן אהרון הכהן

יתרו הוא הסבא של פנחס בן אלעזר. פנחס הוא אליהו הנביא

הוסיפו לו אות משם ה' בשמו, שמו היה יתר והוסיפו לו את האות ו' ונקרא יתרו

מובא במכילתא דר' ישמעאל (יתרו, מסכתא דעמלק, פרשה א):

וישמע יתרו, מתחילה לא היו קוראין לו אלא יתר, שנאמר 'וילך משה וישב אל יתר חותנו', וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת. וכן אתה מוצא באברהם, שמתחילה לא היו קוראין אותו אלא אברם, וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת, ונקרא שמו אברהם. וכן אתה מוצא בשרה, שמתחילתה היו קוראין אותה שרי, וכשעשתה מעשים טובים הוסיפו לה אות אחת גדולה ונקראת שמה שרה. וכן אתה מוצא ביהושע, [שמתחלה היו קוראין אותו הושע, וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת ונקרא יהושע].  

רש"י כתב: "יתרו לכשנתגייר וקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו". משמע מדבריו שהשם יתרו ניתן לו בעקבות גיורו. הנכרי שמתגייר משנה את שמו. אך, רש"י צירף לכך את העניין שיתרו קיים את המצוות.

ומה שהוסיפו לו אות וי"ו בהתחברו לשכינה שנתגייר, ולא הוסיפו לו אות ה"א או יו"ד שכולם משמות הוי"ה ב"ה, הטעם שהתורה נקראת ו', כמ"ש בזוהר הקדוש פעמים רבות מאד, וכן בב"ב (י"ד, ב) אמרו הלוחות אורכן ו' טפחים ורוחבם ו' טפחים, והיקף הס"ת ו' טפחים, וע"כ כשנתגייר וקיבל על עצמו עול תורה הוסיפו לו ו'. והוא ו' החיבור המחברת לישראל עם קוב"ה ע"י התורה, וגם יתרו נתחבר עם ישראל ועם השכינה ע"י שקיבל עליו עול תורה.

י' יהושוע, ה' אברהם, ו' יתרו, ה' שרה

צירוף האותיות שניתנו להם הוא שם הויה ברוך הוא.

בזוהר הקדוש כתוב: משה שהיה גלגול הבל כדי לכסות על ערוות וקלון אביו שהוא אדם ראשון, רצה לתקן את קין – שנולד על ידי ערוה וזוהמה של אדם הראשון, ובגללה הרג את הבל. לקח משה את בת יתרו לאשה, שהיתה גלגול התאומה יתירה של הבל שבשבילה הרג קין את הבל, ורצה לומר כי חלק הטוב של קין נתגלגל ביתרו לכן חזר בתשובה, והחזיר להבל שהוא משה את תאומתו שהיא צפורה אשת משה, ובזה נתקן איזה פרט מחטא אדם הראשון… (זוהר, בראשית כח, מתוק מדבש עמ' שנו)

וכן כותב האר"י ז"ל שיתרו משורשו של קין.

קין היה הרוצח הראשון בעולם, ראש וראשון הרוצחים בעולם. קין לא ראה אף אחד מלבד את עצמו. אף יתרו היתה בו נטייה מעין זו של קין שהכל שלו, אך אם נשים לב, כל חייו של יתרו היו התמודדות לתקן נטייה רעה זו ששורשה מקיין ולכן בכל מקום ובכל מצב יתרו ידע לוותר ולעשות למען האחר

הסיפור הראשון היה עם משה רבנו כשגדל בבית פרעה.

פרעה אמנם רצה להרוג את כל היהודים הזכרים, מחשש שהיורש המיועד יקום מתוכם, אבל בסופו של דבר אותו יורש גדל בביתו, ממש מתחת לאפו. עוד בקטנותו של משה היה חשד כזה כלפיו, אבל בזכות המלאך גבריאל העניינים הסתדרו. וכך מובא במדרש רבה:

"היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו, כאלו הוא בנה… והיה פרעה מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול… והיו שם יושבין חרטומי מצרים, ואמרו: מתייראין אנו מזה, שנוטל כתרך ונותנו על ראשו, שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד ליטול מלכות ממך. מהם אומרים להרגו, מהם אומרים לשרפו. והיה יתרו יושב ביניהן, ואומר להם: הנער הזה אין בו דעת, אלא בחנו אותו והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת, אם יושיט ידו לזהב, יש בו דעת והרגו אותו, ואם יושיט ידו לגחלת, אין בו דעת, ואין עליו משפט מות. מיד הביאו לפניו, ושלח ידו לקח הזהב, ובא גבריאל ודחה את ידו, ותפש את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה לשונו, וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון".

מה דחף את יתרו להציל ילד יהודי, מה ליתרו ולילד מילדי העברים? אלא שכל חייו של יתרו היו התמודדות לתקן נטייה רעה זו ששורשה מקיין להסתכל רק על עצמו, ולכן בכל מקום ובכל מצב יתרו ידע לוותר ולעשות למען האחר. ולמעשה יתרו שלא בידיעתו הציל את חתנו לעתיד הלא הוא משה רבנו.

הסיפור השני:

בעקבות כך שהרג את המצרי, ברח משה רבינו ממצרים למדין. בהגיעו למדין הוא הבחין בתושבים המקומיים המציקים לבנותיו של יתרו ואינם מאפשרים להם לשאוב מים מן הבאר. משה התערב לטובתן, וכאשר בנות יתרו חזרו לביתן הן סיפרו לאביהן (שמות ב, יט): "וַתֹּאמַרְןָ אִישׁ מִצְרִי הִצִּילָנוּ מִיַּד הָרֹועִים וְגַם דָּלֹה דָלָה לָנוּ וַיַּשְׁקְ אֶת הַצֹּאן".

שואל יתרו את בנותיו היכן הוא האיש המצרי שהציל אתכם, תקראו לו להתארח בביתנו, יבוא ויאכל לחם.

יתרו מסתכן בכך שהוא מכניס את משה לביתו שהרי משה מבוקש על ידי שלטונות מצרים ובכל זאת יתרו מתעלם מכך, יתרו לא מחפש את טובתו האישית אלא מחפש כיצד להיטיב עם האחרים. זה היה כוחו של יתרו להועיל לאחרים ובזה זכה לתקן נטייה רעה זו ששורשה מקיין שהסתכל רק על עצמו. אדם שזוכה להתגבר על המידות שלו זה הכוח לקבל את התורה ולכן בשל כך זכה שתיקרא פרשה על שמו

פעמים אדם מיטיב לאחרים וחושב לעצמו מה יצא לי מיזה, רק הפסד.

יהודי בעל חסד בניו יורק הלווה לחברו סכום של $10.000 לתקופה של שלשה חודשים. בתום שלשה חודשים מצלצל אליו מה עם הכסף? אני מארגן לך, עוד כמה ימים אחזיר לך את ההלוואה. כך משך אותו כמה חודשים.

יום אחד מתקשר הלווה החצוף למלווה ואומר לו: תשמע, אם אתה מגיע תוך שעה אתה מקבל 5.000 $ וזהו, אם אתה לא מגיע תוך שעה תחפש אותי, לא תקבל כלום. אמר המלווה לעצמו אני חייב להציל את מה שאני יכול ואחר כך נראה מה לעשות לגבי השאר.

לקח את רכבו והחל דוהר לכיוון ביתו של הלווה כדי להספיק להגיע בתוך שעה, לצערו כל הדרך היתה פקוקה. עקף מימין, עקף משמאל, ובאחד הצמתים מבלי משים לב הוא אף עבר ברמזור אדום. אחרי הצומת עמד לו שוטר שהורה לו לעצור בצד.

מה אני עושה עכשיו רבונו של עולם, בסך הכל עשיתי חסד עם יהודי נתתי לו הלוואה וכעת גם לא אספיק להגיע בזמן וגם אקבל דו"ח של 500 $?

ואז הוא החליט לספר לשוטר מדוע הוא ממהר. אדוני השוטר תאמין לי או לא אבל בוא תשמע למה אני ממהר.

סיפר לו את הסיפור שהוא ממתין כבר כמה חודשים שיחזיר לו את ההלוואה והוא כל כך זקוק לכסף, והלווה אמר לו שתוך שעה אם הוא לא יגיע שיחלום לקבל את הכסף.

בוא נעשה עסקה ביננו אמר לשוטר. אם אני משקר אני אשלם קנס של 1.000 $ ואם אני דובר אמת תוותר לי על הדו"ח של ה – 500 $

הסכים השוטר ואמר, אין בעיה אבל אני בא איתך, אני רוצה לראות במו עיני. השוטר נוסע ומפנה את הדרך והבחור דוהר אחריו.

הגיעו לבית הלווה, דפקו בדלת, הלווה פותח ורואה שוטר בדלת, הוא נחרד ואמר למלווה, שוטר פה? יש לי $10,000 בשבילך, אין בעיה, קח קח רק אל תערב את המשטרה בבקשה.

לאחר המעשה ישבתי ועשיתי חשבון נפש לעצמי.

התלוננתי ואמרתי, רבש"ע מה הבאת לי את השוטר השטן הזה, בסך הכל עשיתי חסד הלוויתי ליהודי כסף וכעת לא אספיק להגיע בתוך שעה ואפסיד גם את ה – $5.000 וגם אקבל דו"ח של $500? ולבסוף אני רואה שהכל היה לטובתי.

זה שאמר רבש"ע ליתרו, אתה עשית למען עם ישראל, עשית למען משה, חשבת שהפסדת בגלל זה? לא ולא!

בזכות זה שדאגת לאחרים, זכית שתיקרא פרשה בתורה על שמך, ולא סתם פרשה אלא פרשת מתן תורה. זכית שמבני בניך ישבו בלשכת הגזית. אתה הוא ראש וראשון לכל הגרים. כל הגרים בעולם באים מכוחו של יתרו. זכית ונעשית חותן של משה רבנו איש האלוקים. חותן של אלעזר בן אהרון הכהן. אתה הסבא של פנחס בן אלעזר, פנחס הוא אליהו הנביא. זאת ועוד הוסיפו לך אות משם ה' בשימך, שמו היה יתר והוסיפו לו את האות ו' ונקרא יתרו

מי שדואג לאחרים לא מפסיד! גומל לאיש חסיד כמפעלו….

שני יצורים בבעלי החיים ממחישים את ההבדל בין מי שדואג רק לעצמו לבין מי שדואג לאחרים

העכביש והדבורה

העכביש גורם לצרות גדולות ובעיות בשלום בית, זאת מכיוון שהעכביש יוצר את כורי העכביש לבד מעצמו, מגופו, ובהם צד הוא את טרפו, כל דאגתו לעצמו בלבד. בקורי עכביש יש סטרא אחרא גדולה מאוד, הם מזיקים ועלולים לפגוע בשלום הבית בין איש לאישה ולגרום חלילה למחלות. אם אתם מוצאים עצמכם רבים ומתווכחים לעיתים קרובות או אם ישנו אדם חולה לא עלינו במשפחה – מבוגר או ילד, יש להקפיד מאוד לבדוק ולחפש על הקירות (בפרט בפינות ובאזור התקרה) קורי עכביש ולהורידם! גם קורי העכביש העדינים שבקושי בולטים לעין מזיקים, לכן צריך לשים לב היטב ולסלק הכל.

וכן כתב הבן איש חי (הלכות שנה שניה – פרשת לך לך): "טוב לפנות קורי עכביש שבבית בכל ערב שבת קודש, כדי לגרש הקליפה, וכתב הרב כף החיים ז"ל מפי השמועה, דנכון לפנות זה קודם חצות דווקא".

מאידך הדבורה משתפת את כולם, אוספת צוף ואבקה מכל מקום אפשרי!

דבש הדבורה הוא חומר מזין מאוד, הדבש נמצא בשימוש כבר דורות רבים בעולם לטיפול בפצעים ומחלות שונות, דבש הוא הטיפול היעיל ביותר לשיעול. לטיפול בכאב גרון. לטיפול בכאב ראש. לטיפול באולקוס ועוד… במה זכתה הדבורה שהדבש מועיל כה רבות? הדבורה לא דואגת לעצמה, היא דואגת לאחרים, היא דואגת למלכה. ומי שדואג לאחרים הוא דבש, הוא מתוק.

זה היה יתרו שלא חיפש להועיל לעצמו אלא להועיל לאחרים, אנטי תזה מקין, ובזה זכה לתקן נטייה רעה זו ששורשה מקיין שהסתכל רק על עצמו. ולכן זכה לכל מה שזכה

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »