כה אמר ה' | פרשת יהדות

כה אמר ה’

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה כֹּה אָמַר יְהוָה כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם: (פרשת בא יא. ד)  

רבותינו דרשוהו כמו בחצי הלילה (שמות יב כט) ואמרו, שאמר משה כחצות, דמשמע סמוך לו או לפניו או לאחריו, ולא אמר בחצות, שמא יטעו אצטגניני פרעה, ויאמרו משה בדאי הוא: (רש”י)

עמדו על כך חז”ל ואמרו, “כה אמר ה’“, הגיע הזמן לקיים את ה – “כה” שאמר לאברהם “כה יהיה זרעך” זה שאמר משה, כה אמר ה’, הגיע הזמן להגשים את ההבטחה שהבטיח ה’ לאברהם כה יהיה זרעך.       

ולכאורה מה הקשר בן הדברים?

מובא במדרש רבה פרשת לך לך (מג. ח’): מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים, רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן, רבי יהודה אמר מאברהם (שם טו, ה): כה יהיה זרעך, (במדבר ו, כג): כה תברכו את בני ישראל. רבי נחמיה אמר מיצחק, שנאמר (בראשית כב, ה): ואני והנער נלכה עד כה, לפיכך אמר המקום כה תברכו את בני ישראל. ורבנן אמרי מיעקב, שנאמר (שמות יט, ג): כה תאמר לבית יעקב, וכנגדו כה תברכו את בני ישראל.

ומדרש נוסף במדרש רבה פרשת נשא (יא. ה’) יברכך וישמרך. יברכך בבנים, וישמרך בבנות, שצריכות שמירה. יברכך בעושר וישמרך שתעשה ממנו מצוות.

דבר אחר, יאר, זה מאור תורה, שיאיר עיניך ולבך בתורה ויתן לך בנים בני תורה, כמה דתימא (משלי ו. כג’): “כי נר מצוה ותורה אור“.

מדרשים אלו שהזכרנו, שברכת כהנים זכינו בזכות האבות הקדושים. והמדרש “כה אמר ה’ כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים” בזכות “כה יהיה זרעך” כיצד מתקשרים?

אמרו חז”ל מה היה כח הגאולה? בזכות מה נגאלו? שהיו מצויינים שם במצרים. שמרו על דרך הקדושה והטהרה – שלא שינו שמם, לשונם, ומלבושם. ולאשהיתה שם התבדלות מוחלטת, היתה הדרדרות למ”ט שערי טומאה. אך השפה והלבוש היוו בלם. עצרו את הסחף, ואיפשרו את הגאולה.

שמם – שעיקר משמעות השם רק כשהוא בלשון הקודש. כפי שנקראו השבטים.

לשונם – ששמרו ודברו בלשון הקודש,

מלבושם – שלא לבשו מלבושי הגויים.

גם עלינו היום מופעלים לחצי חברה, וסביבנו יהום הסער. תרבות זרה מקיפה ומחלחלת, משפיעה ומדרדרת, והבלם אחד הוא, שמירה על לשונינו שתהיה לשון נקיה, עדינה, חפה מביטויים רחוביים וצורמים, והקפדה על הלבוש הצנוע.
שמירת קדושה זו היא שנתנה לנו את הזכות להיגאל.    

לפי זה אפשר לומר כי בהיות שנאמר על אברהם אבינו “כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה’ לעשות צדקה ומשפט” (בראשית יח. יט). את עצמו היה מוכן להשליך לכבשן האש, את בנו – להעלות לעולה, ואת תלמידיו – לגייס למרדף אחר ארבעת המלכים. וכשנצטווה למול, וחשש שהמילה תרחיק מביתו את הרחוקים כליל, את עוברי האורח – נרעש!
“רבונו של עולם,” טען, “מה יהא על זיכוי הרבים, מה יהא על הפצת האמונה בקרב רחוקים!”…

וזו היתה גדלותו של אברהם אבינו, וזה סוד ייחודו ובחירתו! ואת הדרך הזו הטמיע והשריש לדורות הבאים אחריו, “כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו אחריו ושמרו דרך ה’ לעשות צדקה ומשפט” (בראשית יח. יט). “. זהו סוד החינוך לשיטת אברהם אבינו.
ואכן רואים זאת בבנו יצחק. יצחק! התגלמות השיא של הצלחת החינוך של אביו, בן שלושים ושבע היה כשהלך לעקידה, אדם די מבוגר, בעל בחירה חופשית, היכול למנוע מאביו הזקן לעשות בו כרצונו. ואם רק רצה יכול היה לסרב לאביו ולהתנגד לו. ולדברי חז”ל ידע יצחק את אשר לפניו ולקראת מה הוא הולך, ומה עומד אביו לעשות בו, “וילכו שניהם יחדיו” – “הבן להזבח והאב לזבוח”. ועכ”ז התגבר על רגשותיו והלך בשמחה ובטוב לבב, לעשות רצון אביו, בכדי שבצוותא יעשו את רצון אביהם שבשמים. ולזה כמובן דרושה גבורה עילאית. מסירות נפש בהתגלמותה.

כן מצינו – במעמד הר סיני, לא אחד ולא שניים, אלא כל עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד אמרו, כל אשר דבר ה’ “נעשה ונשמע”.(שמות יט. ח’). ושם נאמר “כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל” – בזכות כה תאמר לבית יעקב דהיינו קבלת התורה, זכינו לכה תברכו את בני ישראל. ברכת הכהנים העוסקת בהמשכיות הדורות ובחינוכם, בזכות מי זכינו? בזכותם של האבות הקדושים שהנחילו לנו את דרך החינוך היהודי הטהור להמשך כל הדורות.

לפי זה נבין את המדרש הראשון “כה אמר ה’ כחצות” בשביל אברהם שאמרתי לו “כה יהי זרעך“. הנה הגיעה שעת גאולת עם ישראל. מדוע? משום שכאשר שואל פרעה את משה מי ומי ההולכים? אומר משה בנערינו ובזקננו בבנינו ובבנותינו נלך כי חג ה’ לנו.

אמר להם פרעה: “לכו נא הגברים ועיבדו את ה'”. לא הסכים לשחרר את הטף, את הבנים והבנות. שהמבוגרים ילכו, שהקשישים והזקנים יעבדו את ה’ כרצונם, והנוער ישאר במצרים, תחת יד פרעה!

אך משה רבינו ענהו בתוקף: “בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו!” לא תצליח במזימתך  להפריד בין הדורות, לנתק את השושלת, לסכסך בין נערינו וזקנינו, לגזול את בני הנעורים!

רבינו הרמב”ם זצ”ל השמיענו, (באיגרתו לבנו) שפרעה הוא מייצגו של היצר הרע. וזו דרכו מאז ומעולם. לתקוע טריז בין הדורות, להפריד בין אבות ובנים, שהאבות ילכו לבתי הכנסת והנוער למועדונים. אבל אנו נענה בגאון כדברי משה רבינו: “בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו” – וכאיש אחד ניגאל.

כשהקדוש ברוך הוא רואה את מסירות נפשם של ישראל לא לוותר על הגדיים אלו הצעירים, הנערים, ולהקנות להם דרך חינוך של האבות הקדושים, דרך העולה בית ה’, מיד אומר: “כה יהיה זרעך” זרע קודש ברוכי ה’ ובזכות זה יזכו ל”כה תברכו” את בני ישראל.

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

קביעת המועדים | פרשת יהדות
קביעת המועדים

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה: (פרשת בא יב, בׂׂׂׂ). …והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו כזה ראה וקדש.

קרא עוד »
אור מול חושך | פרשת יהדות
אור מול חושך

וַיְהִי חֹשֶׁךְ אֲפֵלָה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁלֹשֶׁת יָמִים: לֹא רָאוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְלֹא קָמוּ אִישׁ מִתַּחְתָּיו שְׁלֹשֶׁת יָמִים וּלְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר בְּמוֹשְׁבֹתָם:

קרא עוד »
שבת היא מלזעֹק | פרשת יהדות
שבת היא מלזעֹק

וַיַּעַל הָאַרְבֶּה עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיָּנַח בְּכֹל גְּבוּל מִצְרָיִם כָּבֵד מְאֹד לְפָנָיו לֹא הָיָה כֵן אַרְבֶּה כָּמֹהוּ וְאַחֲרָיו לֹא יִהְיֶה כֵּן: (פרשת בא י.

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת ראה | פרשת יהדות
פרשת ראה

פרשת ראה פרשת ראה המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ראה פרק יא’ ראשון (כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם

פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות