בורא נפשות

בָּרוּךְ אַתָּה יהֵוָהֵ, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת וְחֶסְרוֹנָן עַל כָּל מָה שֶׁבָּרָאתָ לְהַחֲיוֹת בָּהֶם נֶפֶשׁ כָּל חַי. בָּרוּךְ חֵי הָעוֹלָמִים.
ביצים וחלב

מהי ברכת בורא נפשות?

ברכת בורא נפשות – הנקראת גם ברכה אחרונה – הינה ברכה אשר נקבעה לאומרה לאחר אכילת כל מזון (בשיעור כזית/רביעית) לא כולל בצק (עוגות, לחם וכדומה), שתיית יין או אם אכל אחת משבעת המינים.

כולנו רגילים להודות להשם יתברך על הדברים הגדולים שנתן לנו: "שלא עשני גוי", "רוקע הארץ על המים", "אוזר ישראל בגבורה" "פוקח עיוורים", כמה מתבקש להודות על קיומנו כעם הנבחר, על כך שהקרקע עומדת יציבה לרגלינו, על כך שאנו רואים וכן הלאה.
אולם ברכת בורא נפשות מלמדת אותנו להודות לבורא גם על דברים אחרים שברא בעולם, שאילולא הם היו הנפשות חסרות.

וזהו נוסח הברכה המלא:

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת וְחֶסְרוֹנָן, עַל כָּל מַה שֶׁבָּרָא/תָ לְהַחֲיוֹת בָּהֶם נֶפֶשׁ כָּל חָי, בָּרוּךְ חַי הָעוֹלָמִים.

ועיקר הברכה היא הודיה להשם שברא בעלי חיים רבים, ואת כל הצרכים הדרושים להם, כולל מיני מאכל שיוכלו להתענג בהם.

שימו לב – גם אם הקב"ה לא היה בורא את המאכלים הללו, בני האדם היו יכולים להמשיך לחיות. אלא, שהבורא ברא אותם כדי שבני האדם יוכלו להתענג בהם, כדי "להחיות בהם נפש כל חי".
הברכה נאמרת לאחר שתית מים ומשקאות, אכילת בשר, ביצים, ירקות, פירות שאינם משבעת המינים וגבינה.

בעל הטורים מפרש בספרו, כי ברכת בורא נפשות שונה מברכה אחרונה על הלחם, שזכה לברכה מיוחדת בשל חיוניותו, הלא היא ברכת המזון. באמירת תודה לקב"ה, אנו רואים לנכון גם להזכיר את מציאות המזון החיוני לחיינו, וגם את המזון שניתן בגדר מותרות, אקסטרה.

ברכת בורא נפשות נאמרת לאחר אכילת מאכל בשיעור של 27 גרם ומעלה (כזית), מכל סוגי המאכלים שהוזכרו לעיל (כמו בשר, ביצים, גבינה וכן הלאה), וכן לאחר שתיית 86 סמ"ק ומעלה של משקה (חוץ מיין, שברכתו האחרונה היא ברכת מעין שלוש).

עם זאת, יש לדעת כי ברכת "בורא נפשות" אינה אמורה אם אכל אחת משבעת המינים שעליהם מברך ברכת "מעין שלוש".

והגאון רבינו יוסף חיים בספר בן איש חי, כתב לבאר את נוסח הברכה על פי הקבלה. ידוע לפי דברי המקובלים, שלפעמים מתגלגלים נשמות בצומח או בבעלי חיים שאנו אוכלים. ועל ידי הברכה על המאכל יכולים לתקן את הנשמה המגולגלת בתוכו. ועל כך מברכים "בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת", כלומר דווקא על ידי החסרון במעשים של הנפשות, הם שבים ומתגלגלים בכל מיני דברים שבראת. לכן, אנו בכוח הברכה יכולים "להחיות בהם נפש כל חי", כלומר לתקן את נפשם המגולגלת במאכל.

אולם מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל הביא את פירוש הברכה על פי הפשט, והעיר "כי אין פירוש הברכה יוצא מידי פשוטו", וזהו פירוש הברכה הפשוט שכתבו התוספות (ברכות לז.):
"בורא נפשות רבות וחסרונן" – בורא נפשות וחסרונן, כגון לחם ומים שאי אפשר לחיות בלעדיהם. ומלבד זאת, הרי כבר ברא עוד בעולם:

"על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי" – הם שאר הדברים שאפילו אם ה' לא היה בורא אותם, היה יכול העולם להתקיים בלעדיהם, שלא בראם אלא לתענוג, כגון מיני פירות שונים וכיוצא בזה. (בן איש חי והליכות עולם פרשת מטות).

מסופר על ר' אריה לוין זצ"ל, שהלך ברחוב ומולו צעד תלמיד שלו. כשהתלמיד ראה את הרב הוא היה נבוך, כי לא חבש כיפה באותו זמן.

הכביש היה עמוס, והתלמיד לא יכל לעבור צד, ובינתיים הרב התקרב אליו, והתלמיד הקדים לו שלום והתנצל שהכיפה עפה לו ברוח.

רב אריה לוין חייך ואמר: הכל בסדר. בזכות העובדה שאני אדם נמוך, אני רואה רק עד גובה הלב".

היכולת לראות בחסרון יתרון, מרומז בברכת "בורא נפשות רבות וחסרונן". בדרך כלל אנחנו מודים לקב"ה על מה שיש, ולא על מה שחסר. והרב זקס מסביר – שרואים כאן שגם על החסרונות צריך להודות. אם לא היה חסר לנו כלום, לא היינו זקוקים זה לזה, ולא היינו זקוקים לבורא עולם, אלא מכונסים בתוך עצמנו.
העובדה שחסרים לנו דברים בעולמנו, היא ברכה בפני עצמה.

אשרי אדם שזוכה לכוון בברכת בורא נפשות וכל מהלך חייו מקבל צורה של הודיה, גם על החסרונות.

במצב של ספק, שאינו יודע איזו ברכה צריך לברך כגון: אכל מאפה אך אין בטוח כי יש בו דיו כדי לברך "מעין שלוש", הרי זה לא מברך עליו ברכת בורא נפשות (ספק ברכות לקולא).

בורא נפשות רבות – בורא את בני האדם ובעלי חיים, וחסרונן – ואת כל מה שהם חסרים (כלומר הכין את כל צורכיהם, את כל מחסורם, הדברים המוכרחים לצורך הקיום כגון לחם ומים), על כל מה שבראת – על כל הדברים שבראת, אף שאינם מוכרחים לקיום, להחיות בהם נפש כל חי – כדי להחיות בהם את הנפשות, ברוך חי העולמים – ה' המחיה את כל העולמות.

מקור הברכה נמצא במשניות ברכות פרק ו' משנה ח': "השותה מים לצמאו אומר שהכל נהיה בדברו, ר' טרפון אומר בורא נפשות רבות"

הלכות ברכת בורא נפשות

על פירות האילן חוץ מחמשת המינים, וכן כל פרות אדמה וירקות, וכן כל דבר שאין גידולו מן הארץ, (כגון חלב, ביצים, בשר, ודגים, וכדומה) מברכים 'בורא נפשות רבות', כנפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ז הלכה א'). וחותם בה בלא שם, 'ברוך חי העולמים'.

השיעור שחייבים עליו באכילה בברכת נפשות, הוא בשיעור כזית (כ27 גרם), ובשיעור בכדי אכילת פרס (שהוא כ7.5 דקות). וכך כתב הילקוט יוסף (שם).

בני ספרד, נהגו לומר 'וחסרונן' ולא 'וחסרונם', לפי שהולך על 'בורא נפשות' שהוא לשון נקבה, וכן נוהגים לומר 'על כל מה שבראת', ולא על כל מה שברא.

וכן 'ברוך חַי העולמים' הח' בפתח.

מאידך בני אשכנז נוהגים לומר 'וחסרונם', כמבואר במשנה ברורה (שם), וכן 'ברוך חֵי העולמים' הח' בצירי, ויש מבני אשכנז שנוהגים לומר 'על כל מה שברא' ויש אומרים 'על כל מה שבראת', וכל אחד יאמר כמנהג אבותיו. מתוך ספר הליכות ברכות (עמוד קכ"ג).

לעניין מים, כתב המשנה ברורה (שם) שכתב השולחן ערוך וכל דבר, כלל בזה אפילו מים.

והדין הוא, אם שתה רביעית בבת אחת ממים או משאר משקים, [חוץ מן היין], מברך ברכה אחרונה 'בורא נפשות רבות', ואם שהה מתחילת השתייה עד הסוף השתייה יותר משיעור שתיית רביעית בבת אחת, אין מצטרפים לברך ברכה אחרונה.

וכן אם שתה מים או שאר משקים כשיעור כזית, לא יברך ברכה אחרונה, וכיון שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים, לכתחילה יזהר שלא לשתות כשיעור כזית, אלא פחות מכזית או שיעור רביעית, וכך כתב הילקוט יוסף (שם).

ולכן השותה תה או קפה בעודם חמים, כתב (שם) שאינו מברך אחר השתייה ברכת 'בורא נפשות רבות' הואיל והוא שותה את התה והקפה לאט לאט ושוהה בינתיים יותר משיעור כדי שתיית רביעית בבת אחת וכך מנהגינו.

יש מבני אשכנז, שנהגו לברך ברכת 'בורא נפשות רבות' לאחר ששתה אותם כדי אכילת פרס, ולכן אפשר לברך על כוס מים או שאר משקים גם אם הפסיק באמצע.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר

נוסח ברכות נוספות ביהדות

ברכת מעין שלוש | פרשת יהדות

מעין שלוש

קריאת ברכת מעין שלוש, הנאמרת לאחר אכילת מזונות ושבעת המינים.

ברכת שהכל | פרשת יהדות

ברכת שהכול

ברכת "בורא שהכל ניהיה בדברו" עם ניקוד ופירושים על הברכה.

ברכת הגפן | פרשת יהדות

ברכת הגפן

ברכת "בורא פרי הגפן" עם ניקוד ופירושים על הברכה.

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר