מה מברכים על מים?

המשנה במסכת ברכות מ"ד: "השותה מים לצמאו מברך עליו שהכל נהיה בדברו, ר' טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן".
וכך פסק השולחן ערוך (בסימן ר"ד הלכה ז') "השותה מים לצמאו מברך שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות, אבל חנקתה אמצא ושתה מים להעביר האמצא אינו מברך לא לפניו ולא לאחריו".

המשנה ברורה (בסימן קטן מ') כתב: נראה דלאו דווקא לצמאו ממש, אלא אפילו כל שהחך נהנה מהמים, ומסתבר שאם החך נהנה ממנו הוא כן צמא קצת.
אבל אם הוא לא שתה בגלל שהוא היה צמא, אלא הוא שותה כדי להעביר את הדבר שעמד לו בגורנו, על זה אין לברך, משום שהשתייה אינה לצמאו.
ומבאר המשנה ברורה ודווקא ששותה את המים כדי להעביר את העומד בגרונו אין לברך, אבל ששותה שאר משקים או אוכל חתיכת פת שהחך נהנה מהם, אף שאין שותה אותו עכשיו אלא להעביר את העומד בגרונו, יש לברך עליו שהכל נהיה בדברו.
ומי סודה שאין להם טעם עצמי, רק שיש בהם גזים, דעת החוט השני (ריבית עמוד קל"ו, ברכות עמוד קצ"ד) שאין כל בני אדם ואין כל העיתים שווים בזה, והמרגיש בשתייתם נעימות נחשב שנהנה מן המים, ואין צריך דווקא טעם עצמי כמו סוכר, ויברך ברכת הנהנין אף כששותה שלא לצמאו.
מבואר שמי סודה נחשב כשאר משקים לעניין זה שאם שותה אותו שלא לצמאו, וכן אם רוצה להעביר דבר העומד בגרונו, גם יש לברך עליו שהכל נהיה בדברו.
מאידך דעת הגראי"ל שטיינמן (שלמי תודה הלכות ברכות עמוד י"ז) שמי סודה דינם כמים לעניין זה, כיון שהם מים בעלמא ואין הנאה לחיך מתוספת הגז.
השותה מים כדי לסייע לבליעת תרופה, כתב הבן איש חיי (שנה א' פרשת מטות אות י"ב) שאין זה נחשב שתייה לצמאו, ולא יברך.
וכן כתב בשו"ת שבט הלוי (חלק י' סימן פ"ג) שמי שצריך לשתות מים בתשעה באב כדי לבלוע כדור, לא יברך עליהם, כיון שמטרת שתייתו היא כדי לבלוע את הכדור, והוא אינו רוצה ליהנות מזה.
מאידך דעת הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש חלק א' פרק ל"ו אות י"ט) שלכאורה צריך לברך, מפני שסוף סוף נהנה, אבל אם שותה מים רק כדי להעביר את מרירות התרופה, לפי כל השיטות אין לברך עליו.
השותה תה ללא סוכר כדי שלא לצאת מביתו בלא משקה בגופו, אבל אינו צמא ואין לו הנהנה בלי סוכר, כתב בספר אמרי נועם (ברכות מ"ה עמוד א') בשם הגר"א שאינו מברך.

השותה מים בערב צום ואין לו בזה הנאה

השותה מים בערב צום ואין לו הנאה בשתייה זו, ושותה כדי שלאחר מכן לא יחסרו לו נוזלים בצום, דעת הילקוט יוסף (בסימן ר"ד הלכה י') שאין לברך על שתייה כזו שהכל נהיה בדברו, משום שאין לו הנאה מזה עכשיו, וכן השותה מים ביום חם מאוד, אין לו לברך על שתיה זו.
מאידך בשו"ת שבט הלוי (חלק ט' סימן מ"ב) כתב שדעתו נוטה שהשותה על מנת שלא יצמא אחר כך צריך לברך, וכן הורה הגר"ש ואזנר (שערי הברכה פרק י"ח הערה ע"ז) שהשותה לפני צום מברך בכל אופן, והוסיף שכך נוהגים.
והטעם שבדבר כתב הא"א (בוטשאטש מהדו"ת) שיתכן שצריך לברך, שזהו בכלל לצמאו, שהרי סיבת השתייה היא כדי שלא יצמא אחר כך.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

CBC property – בית כשר בחו"ל

השקעות

אבינדב מורי – תת מודע ושחרור חסמים

NLP ותת מודע, בריאות ורפואה

עדי דנט – מרפאת שיניים

מרפאת שיניים, בריאות ורפואה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.