צימאון לשלמות | פרשת יהדות

צימאון לשלמות

בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת: (בהעלותך ח ב’)
למה נסמכה פרשת מנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. (מדרש רבה טו ו’).

במה גדולה הדלקת הנרות מקרבנות הנשיאים?

במדרש רבה נאמר על כך: ”הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים היו נוהגין, אבל הנרות לעולם קיימין”. אך עם זה עדיין קשה להבין, והלא בזמן שבית – המקדש אינו קיים ואין הקרבנות נוהגים הן גם המנורה אינה קיימת?
אומר הרמב”ן (רמב”ן פרשת בהעלותך)- כאן הבטיח לו השם יתברך לאהרן הכהן, שעל – ידי בניו החשמונאים יתרחשו ניסים ונפלאות בחנוכה שניה, כאשר ידליקו את המנורה שמונה ימים בפך שמן של יום אחד, ותישאר לדורות מצווה של הדלקת נרות – נרות החנוכה, שנוהגים אפילו בזמן שבית – המקדש אינו קיים. כלפי הנרות הללו נתכוון המדרש באמרו: ”אבל הנרות לעולם קיימין”.
ואפ”ל עוד שהנרות לעולם קיימין, אלו הם “נרות שבת”! דורשי רשומות מנו את מספר אותיות “מנרה” במילואן, מ”ם נו”ן רי”ש ה”א, ומצאו שהגימטריא שלהן עולה במספר “שבת”.

זאת ועוד, קרבנות הנשיאים באו כדי לכפר על החטאים שהרגיש כל אחד מהם בשבטו. אהרון הכהן הרגיש בעצמו את חטא עשיית העגל, לפיכך חלשה דעתו שלא הביא גם הוא קרבן, פן יגרום חטא זה לעיכוב בהשראת השכינה. על כן הראה לו השם – יתברך את המנורה, אשר הנר המערבי שבה למרות שלא נתנו בו שמן יותר משאר הנרות אף על פי כן היה דולק תמיד מערב עד ערב בדרך נס, ללמדך כי “עדות היא לכל באי עולם כי שכינה שורה בישראל” (מסכת שבת כ”ב) ואין לך הוכחה גדולה מזו שנתכפר להם חטא העגל.

הרמב”ן הקשה על דברי רש”י, מדוע נתקנא בנשיאים על שהם הקריבו קורבנות והוא לא הקריב? והרי כל שבעת ימי המילואים הוא הקריב קורבנות רבים, ובקורבנות אלו לא היה לנשיאים כל חלק!

הגר”י לוינשטיין זצוק”ל מתרץ את דברי הרמב”ן בכך שאכן אהרון הקריב קורבנות, אך הוא ראה שהנשיאים מקבלים נתח נוסף שהוא לא זכה לו ולכן חלשה דעתו.

כיוצא בזה ראינו אצל רבי עקיבא, שכאשר סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ומתוך צער ויסורים קשים ומרים, ובשארית כוחותיו היה קורא “שמע ישראל”! שאלו אותו תלמידיו רבינו עד כאן? אמר להם: “כל ימיי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו, ועתה שבא לידי לא אקיימנו?!” לרגע זה ייחל כל חייו, לרגע שבו יזכה לקיים “ואהבת את ה’ בכל לבבך ובכל נפשך”.

וכאן המקום לשאול

וזה המקום לשאול ולטעון את שטען משה רבינו לה’ יתברך כאשר הראה לו דור דור ודורשיו, וכשראה את ר’ עקיבא ואת דרך מיתתו, שאל, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? ואילו ר’ עקיבא לא הרהר אחר מידותיו של הבורא יתברך, לא התלונן ולא זעק על עוול שנגרם לו לכאורה, אלא בשארית כוחותיו וברגעיו האחרונים הדבר היחיד שהוא מבקש, זה לקיים עוד מצווה אחת ולקבל עליו עול מלכות שמים באהבה וזועק מקירות לבו “שמע ישראל”.

ועל מה היה ענשו של ר’ עקיבא? על שביקש להקהיל קהילות ישראל ברבים כנגד גזירת המלכות!

כן הדבר אצל אהרון הכהן. על מה חלשה דעתו? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, ולכאורה, וכי חסרה לו הקרבת קורבן? לא הספיק לו כל מה שהקריב, כל מה שעשה למען עם ישראל? כל הסבל שסבל איתם במדבר. על קורבן אחד שלא הקריב – על זאת צריך שתהיה לו חלישות דעת?

מכאן נלמד יסוד חשוב היכול להיות אבן דרך ואבן בוחן, למי שדורש את שלימות נפשו, והוא, לא להסתפק במצוות מחייבות או מצוות מזדמנות, כי אין זה מראה על השאיפה להיות דבוק בבוראו. אך האדם השלם והמבקש את שלימות נפשו, דרך אחרת לו, שואף הוא כאבן שואבת איך למצוא כל דרך, שבה יוכל להידבק בדרך ה’. “צימאון לשלימות”. דבר זה נלמד מאהרון כהנא, שרואים אצלו יסוד זה, כמה היתה השאיפה שלו להיות חייב במצוות, ואף שהיה פטור. כי מה היה עליו לעשות, שהרי לא נצטווה ואנוס רחמנא פטריה, עם כל זאת הצטער צער רב; למה לא זכה להיות חייב בקיום המצוה, להיות גם הוא נמנה בקורבנות הנשיאים. – כי זה דרכם של הצדיקים להרבות במצוות, ומכניסים את עצמם בעול המצוה. משום שהם יודעים, כמה ערך יש לכל מצוה, הן לתיקון האדם, והן בתיקון העולמות. כמו כן יודעים הם, מה ההפסד והחיסרון שיש בהימנעות מעשיית המצוות.

לעומתם, הרשעים מחפשים כל דרך איך להיות פטורים מעשיית חובתם כלפי בוראם, וגם כשהם עושים הם עושים בכפיה ובכובד רב. כי אין להם כל קשר אמיתי למצוה.

מאת: הרב דוד הכהן גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

ותדבר מרים ואהרן במשה | פרשת יהדות
ותדבר מרים ואהרן במשה

וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח: (במדבר יב. א’)בילקוט “מעם לועז” כתב וז”ל: על זה אמר שלמה

קרא עוד »
קוה אל ה' | פרשת יהדות
קוה אל ה’

אֵל נָא רְפָא נָא לָהּ: (פרשת בהעלותך יב. יג’) גאון עוזנו מרן החיד”א זצ”ל פירש בשם הקדמונים, ששתי הפעמים הן לשון בקשה ותחנונים, ועל דרך

קרא עוד »
אל תגעו במשיחי | פרשת יהדות
אל תגעו במשיחי

וּמַדּוּעַ לֹא יְרֵאתֶם לְדַבֵּר בְּעַבְדִּי בְמֹשֶׁה (פרשת בהעלותך יב. ח’) בעבדי במשה. אינו אומר בעבדי משה, אלא בעבדי במשה, בעבדי, אף על פי שאינו משה,

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
האם מותר להרוג ג’וק בשבת?

להלכה: אסור להרוג ג’וק בשבת, וכן אסור להרוג יתושים וכדומה, על אף שהם עוקצים אותו ומפריעים לא באכילתו, משום נטילת נשמה שהדבר אסור מהתורה.אבל לרסס

האם מותר לבלוע כדורים בשבת?

להלכה: יש חילוק בין סוגי הכדורים:כדורים כגון אקמול, דקסמול וכדומה שהם למטרת כאב ראש/בטן/צינון וכיוצ”ב לדעת רוב הפוסקים אסורים בשבת.אך אם נפל למשכב, או שסובל

האם אישה כשרה לכתוב מגילה?

נשאלתי מהאברך רבי עמנואל דויב שליט”א שביקש לכתוב מגילה לעצמו ולהרגיש סיפוק שאדם שמח ממעשה ידיו ואשת חבר חשקה גם היא בכתיבה כנאמר במגילה וגם

אמירת במה מדליקין בבית האבל

מנהג ישראל מקדמא דנא לומר פרק  משנת במה מדליקין בזמן קבלת שבת והביאו מרן (בסימן ר”ע) ומרן הביא באיזה זמן אין לומר אך לא הביא

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות