משניות קינים - פרשת יהדות

קינים

משניות קינים - פרשת יהדות

משניות קינים

מסכת קינים באותיות ברורות וגדולות.

א. חטאת העוף, נעשית למטן; וחטאת בהמה, למעלן. עולת העוף, נעשית למעלן; ועולת הבהמה, למטן. אם שינה בזה ובזה, פסל.

ב. סדר קינים, כך הוא: החובה, אחד חטאת ואחד עולה; בנדרים ובנדבות, כולם עולות. איזה הוא נדר, האומר הרי עלי עולה; ואיזה הוא נדבה, האומר הרי זו עולה. מה בין נדרים לנדבות: אלא שהנדרים מתו או נגנבו, חייב באחריותן; ונדבות מתו או נגנבו, אינו חייב באחריותן.

ג. חטאת שנתערבה בעולה, ועולה בחטאת אפילו אחת בריבוא, ימותו כולם. חטאת שנתערבה בחובה, אין כשר אלא מניין חטאות שבחובה; וכן עולה שנתערבה בחובה, אין כשר אלא מניין עולות שבחובה: בין שהחובה מרובה ונדבה מועטת, ובין שהנדבה מרובה וחובה מועטת, בין ששתיהן שוות.

ד. במה דברים אמורים, בחובה ונדבה. אבל חובה שנתערבה זו בזו, אחת לזו ואחת לזו, שתיים לזו ושתיים לזו, שלוש לזו ושלוש לזו מחצה כשר, ומחצה פסול. אחת לזו, ושתיים לזו, שלוש לזו, ועשר לזו, ומאה לזו הממועט כשר: בין משם אחד, בין משני שמות, בין מאישה אחת, בין משתי נשים.

ה. כיצד משם אחד: לידה ולידה, זיבה וזיבה משם אחד. משני שמות, לידה וזיבה. כיצד משתי נשים: על זו לידה ועל זו לידה, על זו זיבה ועל זו זיבה משם אחד. משני שמות, על זו לידה ועל זו זיבה. רבי יוסי אומר, שתי נשים שלקחו קיניהן בעירוב, או שנתנו דמי קיניהן לכהן לאיזו שירצה הכהן, יקריב חטאת, ולאיזו שירצה יקריב, עולה: בין משם אחד, בין משני שמות.

א. קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאוויר, או שפרח לבין המתות, או שמת אחד מהן ייקח זוג לשני. פרח לבין הקרבות פסול, ופוסל אחד כנגדו: שהגוזל הפורח פסול, ופוסל אחד כנגדו.

ב. כיצד: שתי נשים, לזו שתי קינים ולזו שתי קינים פרח מזו לזו, פוסל אחד בהליכתו; חזר, פוסל אחד בחזירתו. פרח וחזר, פרח וחזר לא הפסיד כלום: שאפילו הן מעורבות, אין פחות משתיים.

ג. לזו אחת, ולזו שתיים, ולזו שלוש, ולזו ארבע, ולזו חמש, ולזו שש, ולזו שבע פרח מן הראשונה לשנייה, לשלישית, לרביעית, לחמישית, לשישית, לשביעית, וחזר פוסל אחד בהליכתו, ואחד בחזירתו: הראשונה והשנייה, אין להן כלום; השלישית, יש לה אחת; הרביעית, יש לה שתיים; החמישית, יש לה שלוש; השישית, יש לה ארבע; והשביעית, יש לה שש. פרח וחזר פוסל אחד בהליכתו, ואחד בחזירתו: השלישית והרביעית, אין להן כלום; החמישית, יש לה אחת; והשישית, יש לה שתיים; השביעית, יש לה חמש. פרח וחזר פוסל אחד בהליכתו, ואחד בחזירתו: החמישית והשישית, אין להן כלום; והשביעית, יש לה ארבע. ויש אומרים, השביעית לא הפסידה כלום. ואם פרח מבין המתות לכולם, הרי כולם ימותו.

ד. קן סתומה, וקן מפורשת פרח מן הסתומה למפורשת, ייקח זוג לשני; חזר, או שפרח מן המפורשת ראשון הרי כולם ימותו.

ה. חטאת מכאן, ועולה מכאן, וסתומה באמצע פרח מן האמצע לצדדין, אחד הילך ואחד הילך לא הפסיד כלום; אלא יאמר זה שהלך אצל חטאות, חטאת, וזה שהלך אצל עולות, עולה. חזרו לאמצע האמצעיין ימותו, ואלו יקרבו חטאות, ואלו יקרבו עולות. חזר, או שפרח מן האמצע לצדדין הרי כולם ימותו.

ו. אין מביאין תורין כנגד בני יונה, ולא בני יונה כנגד תורין. כיצד: האישה שהביאה חטאתה תור, ועולתה בן יונה תכפול, ותביא עולתה תור. עולתה תור, וחטאתה בן יונה תכפול, ותביא עולתה בן יונה. בן עזאי אומר, הולכין אחר ראשון. האישה שהביאה חטאתה, ומתה יביאו היורשין עולתה; עולתה, ומתה לא יביאו היורשין חטאתה.

א. במה דברים אמורים, בכהן נמלך. אבל בכהן שאינו נמלך: אחת לזו ואחת לזו, שתיים לזו ושתיים לזו, שלוש לזו ושלוש לזו עשה כולם למעלה מחצה כשר, ומחצה פסול; כולם למטה מחצה כשר ומחצה פסול. חציים למעלה, וחציים למטה את שלמעלה מחצה כשר, ומחצה פסול; ואת שלמטה מחצה כשר, ומחצה פסול. אחת לזו, ושתיים לזו, ושלוש לזו, ועשר לזו, ומאה לזו עשה כולם למעלן מחצה כשר, ומחצה פסול; כולם למטן מחצה כשר, ומחצה פסול. חציין למעלן, וחציין למטן המרובה כשר. זה הכלל: כל מקום שאתה יכול לחלוק את הקינים, ולא יהו משל אישה אחת בין למעלן, בין למטן מחצה כשר, ומחצה פסול; ובכל מקום שאין אתה יכול לחלוק את הקינים, עד שיהו משל אישה אחת בין למעלן, בין למטן המרובה כשר.

ב. חטאת לזו ועולה לזו עשה כולם למעלה מחצה כשר, ומחצה פסול; כולם למטן מחצה כשר, ומחצה פסול. חציין למעלן, וחציין למטן שתיהם פסולות: שאני אומר, חטאת קרבה למעלן ועולה למטן.

ג. חטאת ועולה סתומה ומפורשת עשה כולן למעלן מחצה כשר, ומחצה פסול; כולן למטן מחצה כשר, ומחצה פסול. חציין למעלן, וחציין למטן אין כשר אלא סתומה, והיא מתחלקת ביניהן.

ד. חטאת שנתערבה בחובה, אין כשר אלא מניין חטאות שבחובה. חובה שניים בחטאת מחצה כשר, ומחצה פסול. חטאת שניים בחובה, המניין שבחובה כשר. וכן עולה שנתערבה בחובה, אין כשר אלא מניין עולות שבחובה. חובה שניים בעולה מחצה כשר, ומחצה פסול. עולה שניים בחובה, המניין שבחובה כשר.

ה. האישה שאמרה, הרי עליי קן כשאלד זכר ילדה זכר מביאה שתי קינים, אחד לנדרה ואחד לחובתה. נתנתם לכהן הכהן צריך לעשות שלוש פרידין למעלן, ואחת למטן. לא עשה כן, אלא עשה שתיים מלמעלן ושתיים מלמטן, ולא נמלך צריכה להביא עוד פרידה אחת, ויקריבנה למעלן, ממין אחד; משני מינין, תביא שתיים. פירשה נדרה צריכה להביא עוד שלוש פרידין, ממין אחד; ומשני מינין, תביא ארבע. קבעה נדרה צריכה להביא עוד חמש פרידין, ממין אחד; ומשני מינין, תביא שש. נתנתם לכהן, ואין ידוע מה נתנה, והלך הכהן ועשה, ואין ידוע מה עשה צריכה להביא עוד ארבע פרידין לנדרה, ושתיים לחובתה, וחטאת אחת; בן עזאי אומר, שתי חטאות. אמר רבי יהושוע, זה הוא שאמרו, כשהוא חי, קולו אחד; וכשהוא מת, קולו שבעה. כיצד קולו שבעה: שתי קרניו, שתי חצוצרות; שני שוקיו, שני חלילין; עורו לתוף, ומעיו לנבלים, ובני מעיו לכינורות. ויש אומרין, אף צמרו לתכלת. רבי שמעון בן עקשיה אומר, זקני עם הארץ כל זמן שהן מזקינין דעתן מיטרפת עליהן, שנאמר "מסיר שפה לנאמנים; וטעם זקנים ייקח"; אבל זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שהן מזקינין דעתן מתיישבת עליהן, שנאמר "בישישים חכמה; ואורך ימים תבונה".

משניות נוספות בסדר קודשים

משניות זבחים | פרשת יהדות

משניות זבחים

משניות זבחים המלא לקריאה באותיות גדולות וברורות.

משניות מנחות - פרשת יהדות

משניות מנחות

משניות מנחות המלא לקריאה באותיות גדולות וברורות.

משניות חולין | פרשת יהדות

משניות חולין

משניות חולין המלא לקריאה באותיות גדולות וברורות.

מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

ענת דקל עו"ד

עורכי דין

בזאר ז’בוטינסקי – בני ברק

חנות צעצועים, אופנה

החלקת שיער בירושלים – ליאל פלבני

החלקת שיער, איפור וקוסמטיקה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שבת הימים – שילוח בין לאומי

משלוחים ולוגיסטיקה

כאן בשבילכם – מימוש זכויות רפואיות

שירותים ממשלתיים

בלייזר חליפות חתן

אופנה, בגדי גברים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.