האם מותר לשבת בזמן הקפות?

האם מותר לשבת בהקפות מול הספר תורה

לכתחילה אין לשבת בזמן ההקפות, כפי שההלכה אומרת שכל זמן שאין הספר תורה מונח במקומו אין לשבת כי זה דרך כבוד לספר תורה.

אולם כתב רש"ז אויערבך, שיש מקום להקל וכמו שמצינו בעוד איסורי שבות כגון ריקוד וכדו' שביום זה מקלים לכבודה של תורה, על כן ניתן לסמוך על האנשים שסובבים את הס"ת שיחשבו כמחיצה. כמו כן ניתן לצרף לזה סברא, שבשעת ההקפות כל הבית מדרש נקרא מקומו של הס"ת ואע"פ שבעיקרון אולי לא היינו נוקטים לכאלה סברות, מ"מ ראוי לנהוג כן לכבודה של תורה, שלא יווצר מצב, שרק הבחורים ירקדו וישמחו והזקנים שהוגים בתורה לא יהיו בהקפות כדי לשמוח עם התורה.

אולם דעת הערוך השולחן שאין להקל לשבת בזמן שהספר תורה בתזוזה בשעת ההקפות (וכן דעת החזו"א)

הרוצה להחמיר ולא לשבת אם על חשבון זה יוצא מבית המדרש אין ראוי לעשות כן (הליכות שלמה).

מי שמחזיק ספר תורה יכול לשבת מעיקר הדין, גם ללא ההיתרים הנ"ל (ספר חסידים) וכן מי שמחזיק ספר תורה פסול ג"כ יכול לשבת עם הספר מעיקר הדין (כן נהג הרי"י קניבסקי).

הרי"ש אלישיב הביא פתרון למי שרוצה להחמיר ולא לשבת, שיעשו מחיצה עם צורת הפתח, שבזה יחשב לרשות אחרת, אולם ר"ח קניבסקי אמר על כך, שלדעת החזו"א יצטרכו שהצורת הפתח תעשה באמת לשם פתח.

ומחיצה של ספספלים, אפילו יש בה עשרה טפחים, אינה מועילה למחיצה, כיון שעדיין רואה את הספר תורה (רי"ש אלישיב).

נושאים נוספים באתר

מאת הרב חיים דב רוט-כולל עטרת שלמה אחיסמך

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אדיר בייקס – אופני שטח חשמליים

אטרקציות

מוריה בנימין – משרד עורכי דין

עורכי דין

יערות דבש – קרוונים נגררים

בילוי ובין הזמנים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.