האם מניחים תפילין באסרו חג?

השאלה: האם אסרו חג שנחשב כחלק מהחג שפטורים בו בהנחת תפילין? או האם דינו כיום חול שחייבים בהנחת תפילין?
להלכה: אסרו חג דינו כיום חול שחייבים בו בהנחת תפילין, אבל בני חוץ לארץ לא מניחים תפילין באסרו חג משום שלבני חו"ל אסרו חג נחשב כיום טוב ממש ואסור בהנחת תפילין.

בביאור הדברים: האם מניחים תפילין באסרו חג?

המקור לאסרו חג, מובא בתהילים (פרק קי"ח פסוק כ"ז) "אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח".
הגמרא במסכת סוכה (דף מ"ה עמוד ב') כותבת "אמר ר' ירמיה משום ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן משום ר' שמעון המחוזי משום ר' יוחנן המכותי כל העושה אסרו חג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן שנאמר אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח".
מבואר שיש עניין באסרו חג לעשות סעודה, והמעלה שבו כאילו הקריב קרבן.
רש"י מבאר באכילה ושתיה, שקורא לחג עונג במאכל ומשתה, ויש אומרים יום שלאחר החג.
מבואר שלפי הפירוש השני של רש"י שאסרו חג זה יום אחרי החג, מבואר שיש בו עניין של אכילה ושתיה.
וכך מבואר ברמ"א בהלכות פסח בסימן (תכ"ט סימן ב') ונוהגים להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אחר החג, והוא אסרו חג.
והטעם שיש עניין של אכילה ושתיה באיסור חג, מובא בשולחן שלמה בסוף הלכות סוכות כדי שלא לצאת מהחג מהחול אל הקודש בבת אחת, אלא בהדרגה והשלב שאחרי החג זה איסור חג.
מבואר שכל הסיבה שיש איסור חג זה כדי שיהיה איזה המשך בין החג לשאר ימי החול, ואם כן אין דינו כמו החג ממש, ולכן חובה עליו להניח תפילין בו ביום, ואין הוא נחשב כחג לעניין זה.
הילקוט יוסף בהלכות שמחת תורה בחוץ לארץ (בהלכה מ"ה). תושב ישראל שנסע לחוץ לארץ על דעת לחזור לארץ ישראל, יום שמחת תורה של חוץ לארץ (כנהוג שבני חוץ לארץ עושים יומיים חג) ואצלו הוא חול גמור, ולכן ישכים ויניח תפילין בביתו, ויקרא בו קריאת שמע, וילבש בגדי החג, וישתתף בתפילות הציבור בבית הכנסת.
ואף על פי שהם מתפללים תפילה של יום טוב, מכל מקום הוא מתפלל תפילת הלחש של יום חול.
מבואר שבני חוץ לארץ שאצלם הוא יום טוב, אסור בהנחת תפילין.

יש לך שאלה בהלכה? שאל את הרב.

שאלות נוספות בנושאי הנחת תפילין במועדים

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

כאן בשבילכם – מימוש זכויות רפואיות

שירותים ממשלתיים

עדי דנט – מרפאת שיניים

מרפאת שיניים, בריאות ורפואה

מרכז ההלוואות – FAST PAY

הלוואות ובנקים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.