האם מותר לשחק בכדור בשבת?

להלכה: לעניין משחק כדורגל בשבת, במגרש או בחניה או מכל מקום אחר, אסור כמו שכתוב בירושלמי לא חרבה ירושלים אלא בגלל ששיחקו כדורגל בשבת, ויש בדבר משום זלזול בכבוד שבת, ועוד כמה חששות כגון שיצא הכדור מרשות היחיד לרשות הרבים או לכרמלית, וכן יש לדון האם מותר לרוץ בשבת, וכן אם יש חשש להשוות גומיות.

לעניין טלטול והאם שייך בזה איסור מוקצה חולקים בזה, השולחן ערוך שסובר שאסור, ומאידך הרמ"א מתיר, ונראה שלבני ספרד אסור לטלטל כדור בשבת ויש בדבר איסור מוקצה, ומאידך לבני אשכנז מותר לטלטל כדור בשבת ואין בדבר איסור מוקצה.
וחולקים בזה האחרונים האם מותר לבן ספרד לשחק כדור בשבת, דעת הילקוט יוסף וכן דעת האור לציון בדעת מרן שאסור לשחק בכדור בשבת.

אמנם דעת הגרי"ש אלישיב וכן דעת השבט הלוי שמותר לבן ספרד לטלטל כדור בשבת, ואין בדבר משום מוקצה.
אמנם נראה שלקטן מותר גם לבן ספרד.

האם מותר לשחק בכדור בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן ש"ח הלכה מ"ה) "אסור לשחק בשבת ויום טוב בכדור".
וכותב הרמ"א "ויש מתירים, ונהגו להקל".
מבואר שלדעת השולחן ערוך יש איסור גמור לשחק בכדור בשבת, ומבאר המשנה ברורה משום שעשוי לשחק בו, אם כן אין תורת כלי עליו, והוי כמו אבן שהוא מוקצה מחמת גופו, ואפילו רק לטלטל אסור, הרמ"א שהתיר יסבור, מכיון שעשוי לכך ומיוחד לזה בתמידות, לא שייך בזה שם מוקצה.

וכך חולקים בזה האחרונים, האור לציון (חלק ב' פרק כ"ו הלכה ח') שאסור לשחק בכדור בשבת, וכן אסור לטלטל אותו, אולם לקטן יש להתיר להשתמש בכדור בשבת.
וכך כותב הילקוט יוסף (סימן ש"ח הלכה פ"ד) לספרדים ההולכים כדעת השולחן ערוך, אסור לגדולים לשחק בכדור בשבת וביום טוב, ואסור לטלטל אותו אפילו לצורך גופו או מקומו, והדין כן בכדור שעשו אותו מתחלה לשם משחק.
ומכל מקום מותר להרשות לקטן [אפילו שהגיע לחינוך] לשחק במשחקים ובכדור בשבת, כי שמא מרן לא דיבר על הכדור בזמן הזה שיש לנו בתי חרושת למשחקים.

וכך כתב במשנה ברורה (סימן קטן קנ"ח) ומכל מקום אין למחות בנשים וקטנים, שמוטב שהיו שוגגים ולא יהיו מזידים.
אמנם יש חולקים וסוברים, שכדורים המצויים בזמנינו אינם מוקצה [אף לבני ספרד] מפני שמיוצרים לשם משחק, וכן כתבו בשו"ת שבט הלוי (חלק ט' סימן ע"ח), וכן כתב הגרי"ש אלישיב (שבות יצחק מוקצה פ"ה אות א').

וכן כתב בחוט השני (חלק ג' פרק ס"ח סימן קטן א') שמותר לטלטל כדור בשבת ולא נחשב כמוקצה, ואף שלפי דעת השולחן ערוך נראה שאין להתיר לטלטל כדור אף אם נעשה במיוחד לכך, אמנם יש להתיר מטעם אחר, שכדור היה נחשב כמוקצה רק מפני שהיה מלוכלך ולא ראוי לצור על פי צלוחיתו, ואילו כדורים של ימינו נקיים הם וראוי לכסות בהם כלים, אכן הסתפק בכדורים כאילו שאין משתמשים בהם כלל לכיסוי כלים.

קראו גם:

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »