האם מותר לחתוך סלט בשבת?

להלכה: אסור לחתוך סלט עגבניות, מלפפונים, חזרת, וכדומה דק דק משום שיש בדבר משום מלאכת טוחן, אמנם אם חותך את הסלט סמוך לסעודה, (ופירושו מיד לפני תחילת הסעודה), מותר לחתוך אותו גם דק דק.
יש האחרונים שסוברים שגם כאשר מותר לחתוך הסלט דק, מכל מקום אין לו בשום מצב לחתוך אותו ממש דק דק, אלא גדול יותר ממה שהוא רגיל לחתוך בסתם יום, ויש מקלים.

האם מותר לחתוך סלט בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן שכ"א סעיף י"ב) "המחתך הירק דק דק חייב משום טוחן".
חולקים האחרונים האם מה שכתב השולחן ערוך שהמחתך הירק דק דק מתחייב משום טוחן, זה רק בירקות שאינם רואים לאכילה וחותך אותם כדי לבשל אותם, ורק אז מתחייב משום טוחן, וזה דעת הילקוט יוסף בשם רוב הפוסקים.
ואילו המשנה ברורה כותב שאין חילוק בין אם ראוי לאוכלו לבין אם לא ראוי לאכלו תמיד אם חותך אותם דק דק מתחייב משום טוחן.
מכל מקום ראוי להחמיר כמו השיטות שאומרות שייך מלאכת טוחן גם בדבר שראוי לאכול אותו חיי, הואיל והיא מחלוקת באיסור תורה.

היתר של לאלתר

הרמ"א מביא "וכל זה לא מירי אלא בחותך ומניח, אבל אם לאכלו מיד הכול שרי, מידי דהוי אבורר לאכול מיד".
מבואר שמותר לחתוך את הסלט דק דק, קודם הסעודה ממש, ולאכול אותו מיד ובזה אין מלאכת טוחן, וכמה זמן נחשב סמוך לסעודה, דעת המשנה ברורה שכל זמן שאנשים לא יצאו מבית הכנסת אין לחתוך הירקות.
אגלי טל בהלכות בורר (סימן קטן ט') שהוא כשעה.
אילו דעת האגרות משה (חלק ד' סימן ע"ד בורר אות י"ג) שאין שיעור מוחלט לזמן זה ותלוי הדבר כפי הזמן הדרוש לה לסדר המאכלים קודם הסעודה.
וכתב ר' שלמה זלמן אוירעבך במאור השבת (חלק א' מכתב ח') שבסעודה רבת משתתפים, מותר להתחיל לברור אפילו כמה שעות קודם הסעודה, לפי הזמן הדרוש.

כותב המשנה ברורה (סימן קטן מ"ה) "ויש מפקפקים על היתר זה, וגם הבית יוסף כתב שאף מי שמכון לאכול מיד גם כן יזהר לחתוך לחתיכות גדולות קצת, ומטעם זה כתבו כמה אחרונים גם כן שנכון להתנהג כמו שכתב הבית יוסף".
מבואר מדבריו שגם מה שמותר לחתוך את הסלט דק דק מכל מקום יש להיזהר לחתוך אותו לחתיכות גדולות קצת.
וכך פסק האור לציון (חלק ב' פרק ל"ג הלכה י"ב) שאין לחתוך הירקות בכלי קרש חיתוך, משום שבאמצעיותו חותכים לחתיכות קטנות, ובלאו הכי הורה המשנה ברורה שאין לחתוך אותם לחתיכות קטנות מידי.
הילקוט יוסף (סימן שכ"א הלכה ה') כותב ויש נוהגים מדת חסידות לחתוך הירק של הסלט חתיכות גדולות קצת, ואף על פי שאין זה מן הדין, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה.

קראו גם:

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

בראשית אנרגיה – תדלוק מסחרי

אנרגיה ודלק

פיטבנדר ספורט – אביזרי ספורט

בגדי ספורט, אופנה

ביחד – דימה לויט

קורס מסחר באמזון, קורסים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.