האם מותר לבלוע כדורים בשבת?

להלכה: יש חילוק בין סוגי הכדורים:
כדורים כגון אקמול, דקסמול וכדומה שהם למטרת כאב ראש/בטן/צינון וכיוצ"ב לדעת רוב הפוסקים אסורים בשבת.
אך אם נפל למשכב, או שסובל מחום למעלה משלושים ושמונה מעלות, מותר. ויש מתירים אפילו שלא נפל למשכב אלא שסובל מאוד מכאבי ראש וכדומה, מותר.
כדורים שאין תכליתם לרפואה כגון תוספי תזונה שמטרתם חיזוק הגוף, מניעת הריון וכדומה, מותרים בשבת.

האם מותר לבלוע כדורים בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן שכ"ח הלכה ל"ז) "כל אכלים ומשקים שהם מאכל בריאים, מותר לאוכלן ולשתותן לרפואה, אף על פי שהם קשים לקצת בריאים ומוכחא מילתא דלרפואה עביד, אפילו הכי שרי".
"וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים, אסור לאכלו ולשתותו לרפואה, ודווקא מי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כבריא, אבל אם אין לו שום מיחוש, מותר".
אומר הרמ"א "וכן אם נפל למשכב שרי".
מבואר שכדורים שאין מטרתם לרפאות את החולי שיש לו עכשיו, אלא למנוע מחלות על ידי כדורים אלו, הדבר מותר, ואילו לקחת כדורים כדי לרפאות את החולי שיש לו עכשיו, הדבר אסור, רק אם נפל למשכב שהדבר מותר.

אלו כדורים מותרים ואלו כדורים אסורים?

כאבי ראש וכאבי בטן – אדם הסובל מכאבי ראש בשבת, אין לו לקחת כדור [אקמול וכדומה], משום שיש בדבר משום רפואה שאסור לעשות אותו בשבת.
הליכות עולם (חלק ב' עמוד קס"ו) כותב, ומכל מקום מי שיש לו כאב ראש גדול, או כאב בטן חזק, יש להקל לו ליקח תרופה.
ויש חולקים, שאין להקל אלא בחולה, והאדם הסובל מכאבי ראש לא מוגדר כחולה.
מכל מקום אם סובל מחום גבוה של שלושים ושמונה מעלות, שאז נחשב כנפל למשכב, או שנפל למשכב, יש להתיר לו לקחת כדור שיורד את החום.

ויטמינים לחיזוק הגוף – האור לציון (חלק ב' פרק ל"ו הלכה י') כותב, מותר לקחת ויטמינים לחיזוק הגוף, ואין זה נחשב כרפואה בשבת, אלא כמאכל בריאים.
מאידך דעת הגאון ר' שלמה זלמן אוירעבך כתב, שאף שלקיחת ויטמינים כתחליף מזון, מותר ונחשב כמאכל בריאים, מכל מקום הלוקח ויטמינים לחיזוק הגוף, הדבר נחשב כרפואה ואסור לקחת אותה בשבת.

לקיחת כדור כאשר התחיל בשתיית הכדורים קודם שבת

כדורים שהתחיל לשתות אותם קודם שבת, כגון הסובל מדלקת אוזניים, או מכאבי שיניים, וכדומה, דעת האור לציון (חלק ב' פרק ל"ו הלכה ט') שמותר להמשיך לשתות אותם, בתנאי שאם יפסיק בשתיית הכדורים תתבטל תועלת הכדורים ששתה עד עכשיו.
ואם זה כדורי אנטיביוטיקה והרופא אומר שצריך לקחת, מותר לשתות בכל אופן.
וכן כתב הילקוט יוסף (סימן שכ"ח הלכה נ"ח) אולם אם התחיל ליקח מהכדורים מערב שבת, מותר להמשיך ליקח מהם גם בשבת, כל שהפסקת לקיחתן תגרום לו שיצטער הרבה, וכל שכן אם לוקח תרופות אנטיביוטיות שיש חשש שהפסקת לקיחתן בשבת תגרום לו נזק.

לקיחת כדורים בשבת כנגד מניעת הריון

לקיחת כדורים בשבת כנגד מניעת הריון, כתב באור לציון (שם) וכן נשים שהותר להם להשתמש בכדורים למניעת הריון [דהיינו היתר מהרב], מותרות להשתמש בכדורים אלו בשבת, כיון שכל האיסור של דברי רפואה בשבת אינו אלא לחולה, אבל לבריא מותר.
והוסיף על זה הילקוט יוסף (סימן שכ"ח הלכה ס"ו) וכן אישה שצריכה לבלוע כדורים במשך כמה ימים כדי שתוכל להתעבר, מותר לה לבלוע מהם גם בשבת, בפרט אם כבר התחילה לבלוע מהם מערב שבת.

דין כדורי שינה בשבת

באורחות שבת (פרק כ' אות קמ"ב) יש להבחין בין מקרים שונים, יש מקרים שהעדר השינה אינו נובע מחמת איזה חולי או חסרון בריאות כלל, אלא מחמת התרגשות או דאגה וכיוצא בזה, נראה שמקרה הזה הדבר מותר, משום שנחשב הדבר כמאכל בריא שמותר.
ויש מקרים שאדם סובל ממתיחות עצבים, ולכך אינו נרדם, נראה שהדבר הזה אסור, משום שתפקיד של הכדור הוא לרפואה, אם כן הדבר אסור.
וכך כתב הגר"ש אלישיב הלכות שבת בשבת (פרק ל' הערה 62) שמי שאינו יכול לישון כלל [וסובל מכך תמיד] שדבר זה נובע ממערכת העצבים, הרי הוא נחשב לחושש בגופו ואסור לו לקחת תרופה.
אך אם הוא יכול לישון ורק יש לו נדודי שינה, מחמת חוסר ריכוז וישוב הדעת, הוא נחשב לבריא, ומותר לו לקחת כדורי שינה.
הילקוט יוסף (סימן שכ"ח הלכה ס"ב) כתב הסובל מנדודי שינה ואינו יכול להירדם אלא על ידי שיקח כדורי שינה, יש לו להקל ליקח כדורים אלו בשבת, כל שאי אפשר לו בלא זה.

קראו גם:

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

פיטבנדר ספורט – אביזרי ספורט

בגדי ספורט, אופנה

מסור – ניסור וקידוח בטון

ניסור וקידוח בטון, בנייה ושיפוצים

דוד זפרני – יועץ משכנתאות

יועץ משכנתאות
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.