האם מותר לאכול ולשתות לפני קריאת המגילה?

טעימה קודם קריאת המגילה

הרמ"א (סימן תרצ"ב הלכה ד') "אבל אסור לאכול קודם שישמע קריאת המגילה, אפילו התענית קשה עליו".

המשנה ברורה (שם) כתב את שיטת המגן אברהם שטעימה בעלמא מותר, ואין להקל בכך אלא לצורך גדול, דהיינו חולה קצת או מי שמתענה והתענית קשה לו, ושיעור טעימה היינו כביצה פת או משקין כשיעור ביצה.

וכן כתב האור לציון (חלק ד' פרק נ"ד הלכה ב') אין לאכול אפילו אכילת עראי קודם קריאת המגילה, אלא אם כן במקום צורך גדול, וכגון מינקת וכדומה.

והטעם לכך, מובא כמו מצוות קריאת שמע, שופר, ובדיקת חמץ שאכילה אסורה שמא ימשך אחר האכילתו, אע"פ שבקריאת שמע ובדיקת חמץ, טעימה מותרת, ביאר האליה רבה (ס"ק י"א) שכיון ששרוי בתענית, אם נתיר לו טעימה ודאי ימשך לאכול.

ועוד טעם שיש טעם להחמיר יותר לעניין קריאת המגילה שהוא חוב גדול, שהרי כל המצוות נדחים מפניה, וכן בלולב שאין להקל בטעימה רק בצורך גדול.

אכילה קודם קריאת המגילה

אסור לאכול קודם קריאת במגילה, כמבואר ברמ"א (שם), וכתב המשנה ברורה שאם הוא אדם חלוש והשהיה יזיק לבריאתו ויכול לבוא לדי חולי, וטעימה מעט אינו מספיק לו, נראה שמותר לאכול, אך יבקש מאחד שיזכירנו לקרוא את המגילה אחר אכילתו.

וכן כתב הילקוט יוסף (שם אות י"ד) אם הוא לצורך, כגון מי שיושב בתענית (בפורים דפרזים), וקשה לו להשאר בתענית עד אחר קריאת המגילה, אין צריך להחמיר, ורשאי לטעום פחות מכביצה פת או עוגה [בלי קליפתה] או יטעום פירות הרבה, כפי עיקר הדין, ואם ביקש מאחד שיזכירהו לקריאת המגילה בציבור מותר באכילה.

אדם בריא שממתין לשליח שיביא לו מגילה, כתב הגרי"ש אלישיב (שבות יצחק דיני שהיה וחזרה עמוד שי"א) אסור לאכול או לטעום, ואינו יכול לסמוך שהשליח יזכיר לו.

מאידך הגר"ח קניבסקי (תורת המועדים סימן קטן א') שיש להקל אם חלש לבו במקום שממתין שיביאו לו מגילה.

דין אכילה בנשים קודם קריאת המגילה

וגם לנשים אסור לאכול קודם שישמעו קריאת המגילה, אלא אם כן הן חלושות שאז מותר להן בטעימה, ואם יש חשש שהשהיה עד שיבאו מבית הכנסת ויקראו להם תזיק לבריאותן, כמו שמצוי במעוברות ויולדות או מניקות, יכולות לאכול סעודתן כרגיל, והבעל והילדים מוגדרים כמיני שומר.

קריאת המגילה קודם זמנה בצום עדיף מבזמנה שלא בצום

השולחן ערוך (שם) "מי שהוא אנוס קצת ואינו יכול לילך לבית הכנסת וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל וקשה עליו ליישב בתענית כל כך, יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המשנה ולמעלה".

המשנה ברורה (שם) חולק וכותב ועל כן טוב יותר להקל לאיש הזה שיטעום קודם קריאת המגילה ולא להקל לקרוא מפלג המנחה ולמעלה, דהפרי חדש קרא תגר על קולא זו, ודעתו דקודם צאת הכוכבים אינו כלל אפילו בדיעבד, וכן משמע דעת הגר"א בבאורו.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

קרדיט פלוס – יועץ משכנתאות בירושלים

יועץ משכנתאות, הלוואות ובנקים

פרסום ישיר – קורס אפיליאייט

קורסים, קורס אינסטלטורים

עורך דין ומגשר – אפיק פריד

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.