כל דעביד רחמנא לטב עביד | פרשת יהדות

כל דעביד רחמנא לטב עביד

וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד: (פרשת ואתחנן ד. לט’)

מובא בשמו של “האלשיך הקדוש” ב”מעיין הפרשה” על פסוק זה. כי מידת הדין ומידת הרחמים מאותו מקור של רחמים.
השמש, שהיא אחד הכוחות שנבראו בעולם, מאירה ומחממת את כל העולם בשווה, ובכל זאת, אנו רואים שלשמש השפעה שונה על עצמים שמצויים בעולמינו.

השמש מלבינה עצמים כהים, כמו פשתן כהה, וממש באותו זמן גורמת לעצמים בהירים להיות כהים. כך גם כלפי תכונות אחרות של השמש. מצד אחד היא מקשה את המלח הנמס, ובו בזמן היא ממיסה את השעווה. אף אחד לא מעלה בדעתו שהשינויים האלה נובעים מן השמש עצמה, מעצם זריחתה שלה או משקיעתה. ברור לכולם שההבדל בהשפעת השמש הוא בגלל הטבע המיוחד של העצמים שהשמש מקרינה עליהם.
\

גם בעולם שלנו אנו רואים הבדל בין בני אנוש. יש מי שמצליח בכל דרכיו וטוב לו בעולם, ואילו האחר רע לו וחייו מלאים ייסורים. וצריך להיות ברור שאין זה משום שיש שינוי בנותן. שכן הקב”ה אחד יחיד ומיוחד ללא כל שינוי.

ההשפעה הטובה יוצאת ממנו במידה שווה לכל הבריות. ההבדל בין גורלם של בני האדם בעולם, נובע מתכונותיהם. מי שראוי זוכה לקבל את ההשפעה הטובה שהקב”ה מוריד לעולם. ומי שאינו זוכה בגלל מעשיו משתנית ההשפעה לטובה, ונעשית לרעה.
יסוד זה למדים אנו מהפסוק: “וידעת היום והשבת אל לבבך” וידעת – התבוננו, תבינו ותדעו את הטבע של השמש הזורחת ביום. למרות שהיא זורחת במידה שווה, משתנה השפעתה בהתאם לתכונות הטבעיות של העצמים שמושפעים ממנה. והשבות אל לבבך – אז תכניס ללבך ותבין היטב – “כי ה’ הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד” – ה’ הוא היחיד והמיוחד ובעל ההשפעה היחידי בבריאה כולה. ואם רואים תופעות מנוגדות בעולם, הרי זה בגלל הניגודים שבבני האדם המקבלים את ההשפעה האלֹקית, ובשל מעשיהם זוכה האחד למדת הרחמים והשני למדת הדין. אבל, מצד השי”ת עצמו הרי “ה’ הוא האלוקים” – מדת הרחמים הרמוזה בשם ה’ ומדת הדין הרמוזה בשם אלוקים אחת הן. עכ”ל

לכן יראה האדם כי לא תצא הרעה מאת ה’, “מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך”.
וכתב (ב”מעיינות הנצח” אבות פ”ד) מעשה שהאזין “החפץ חיים” לשיחת בני אדם, ושמע אחד שואל לחברו, איך מצבו בבריאות ובפרנסה, וחברו משיבו: ברוך השם, אבל לא היה מזיק אם ישתפר המצב קמעא…
העיר לו “החפץ חיים” : וכי זו מניין לך, אולי כן היה מזיק, הלא “כל דעביד רחמנא לטב עביד!
מכיון שמספקין לך מן השמים במידה מצומצמת, משמע, שככה דווקא יותר טוב עבורך… ע”כ
אשר על כן יברך על הרעה כשם שמברך על הטובה “באותה שמחה”.

ומסופר על האחים הקדושים, רבי פינחס ורבי שמלאקא, בתחילה היו מתנגדים לדרך החסידות. אך בהיותם אנשי אמת, רצו לבדוק את דרך החסידים מקרוב ולא לסמוך על השמועות והסיפורים אודות התנהלותם והנהגתם של החסידים. ולכן נסעו לחצרו של המגיד הגדול “המגיד ממזריטש” כדי לתהות על דרך החסידים.

בהיכנסם אליו רצו לראות את דרך לימודו. ולכן שאלו אותו על המשנה בברכות (ס:) “חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה” והוסיפה הגמרא “לברך באותה שמחה”. – ושאלו את המגיד, לבאר להם פִשרה של משנה זו: הייתכן לדרוש מאדם שתלאות וייסורים הקיפוהו, לברך על הרעה באותה שמחה כמו על מי שזכה בהגרלה הגדולה, הייתכן למצוא אדם אשר מסוגל להגיע לדרגה כזו, הנמצא איש כזה אשר רוח הטהרה נמצאת בו!

שמע המגיד את השאלה, ובמקום לתת להם תשובה, הפנה אותם לעבר בית המדרש, וביקש מהם לשאול שאלה זו את תלמידו רבי זושא מאניפולי. – חשבו האחים בליבם, כי כנראה המדובר הוא ב”ראש הישיבה” או באחד מלמדני בית המדרש. ולכן פנו לעבר בית המדרש.

שאלו מי הוא הגאון הגדול רבי זושא. אך במקום מענה הסתכלו עליהם יושבי בית המדרש בתמיהה, כי לא היה באותו מקום גאון בשם רבי זושא. – כאן נבוכו האחים ולא ידעו את נפשם, וכי חלילה מהתל בהם המגיד הגדול, או שמא יש בהנהגה זו כוונות נסתרות. – בשלב זה חשבו לשוב על עקבותיהם ולהזניח את מטרת בואם. אך כיון שהאמת בערה בהם והאמת היתה נר לרגלם, פנו ליושבי בית המדרש, וביקשו לדעת האם יש מי מיושבי בית המדרש הנקרא בשם זה “זושא”? – ומיד הצביעו להם על הכוון של תנור החורף, ולידו יושב אחד הנראה כפשוט בתכלית, כעני מרוד, סובל ייסורין, בלבוש בלוי וקרוע, ולא היה ניכר עליו כי יודע ספר הוא, ולכן לא עלה על דעתם בכלל לגשת אליו ולשאול אותו את שאלתם.

אך ברגע האחרון, אזרו חיל וניגשו אליו ושאלו לו לשלום והחזיר להם שלום. ומיד ניגשו לעניין שלשמו באו. ואמרו לו כי הם נשלחו אליו ע”י “המגיד הגדול” כדי לענות להם על משנה תמוהה. – בתחילה צחק, כאומר : מה לכם כי תצחקו עלי, וכי מי אני שאדע לענות לכם על משנה קשה. לכו לגדולי הלמדנים. אך הם התעקשו להסביר לו בנחת את תוכן דברי המשנה כדי שיקלוט על מה הם מדברים, ומיד פרשו לפניו את שאלתם.\

רבי זושא חייך לעומתם, ואמר: אין אני מבין בדברים כה עמוקים. אך בשכלי הדל אין אני מבין את שאלתכם, כי הקושיא שלכם אינה שאלה. – אך לי יש קושיה יותר חזקה במשנה זו: איך יתכן לומר “חייב אדם לברך על הרעה” וכי יש בכלל רעה בעולם, והרי כל מה
שיש בעולם הוא רק טוב, והקב”ה טוב, ומהטוב יוצא רק טוב. -ואתם יכולים לקחת אותי כדוגמא, וכי יש לי איזה רע, והרי אני אדם מאושר בחיים, וכל מה שאני צריך נתן לי הבורא יתברך. וא”כ איזה רע יש בעולם, שעליו אמרו לברך על הרעה? – כשמוע האחים הצדיקים תשובה קולעת זו, הבינו לאל נכון, למה הפנה אותם המגיד הגדול דווקא לרבי זושא, כי הם ראו בחוש איך ניתן לקבל את הנהגת ה’ בשמחה ובטוב לבב, גם אם המצב נראה בכי רע, כי אין רע משמים. ומאז נדבקו לעדת החסידים.
ואולי בדרך זו יש גם להסביר בדברי הפסוק (דברים כג, ו) “ויהפוך ה’ אלוקיך לך את הקללה לברכה” שלא נאמר שהחליף ונתן לך ברכה במקום הקללה, אלא נאמר “את הקללה לברכה” שהקללה עצמה נהפכה לברכה כי מהקללה עצמה היתה להם הברכה, ודו”ק.

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה

פוסטים נוספים באתר

נחמו נחמו עמי | פרשת יהדות
נחמו נחמו עמי

נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם: (ישעיה מ. ב‘) לאחר קריאת הפטרת חזון, בה רואים אנו כי כאב אוהב ודואג המוכיח מידי פעם את בניו. כן

קרא עוד »
פרידת מנהיג | פרשת יהדות
פרידת מנהיג

וַיהוָה הִתְאַנֶּף בִּי עַל דִּבְרֵיכֶם וַיִּשָּׁבַע לְבִלְתִּי עָבְרִי אֶת הַיַּרְדֵּן וּלְבִלְתִּי בֹא אֶל הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה: כִּי אָנֹכִי מֵת בָּאָרֶץ

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת ראה | פרשת יהדות
פרשת ראה

פרשת ראה פרשת ראה המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ראה פרק יא’ ראשון (כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם

פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות