השפעת האישה

השפעת האישה | פרשת יהדות

וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו: (קורח טז. ד')
וישמע משה ויפול על פניו מה שמועה שמע אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן שחשדוהו מאשת איש שנאמר (תהילים קו-טז) ויקנאו למשה במחנה א"ר שמואל בר יצחק מלמד שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה כל אחד התרה את אשתו אל תסתרי עם משה, (רש"י) שנאמר (שמות לג-ז) ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה (במדבר טז-כה) (סנהדרין קי.)

איום ונורא! קרח ועדתו הביאו למודעות העם עד שכל איש מישראל מזהיר את אשתו שלא תסתר, תתייחד ביחידות עם משה כי הוא חשוד על אשת איש. לא יאומן! מחריד!
משה רבנו "איש האלוקים", פנים בפנים דיבר איתו אלוקים, במראה ולא בחידות, זכה למה שלא זכה שום יצור בעולם, היתכן?? והלא סתם אדם מן השורה לא נחשד על כך, ומשה רבנו רבן של כל ישראל, אבי הנביאים, מנהיג הדור, היתכן שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממנו??

אלא, מכאן נראה עד כמה קשה ומגונה היא המחלוקת! מי שנמצא בתוכה, אין לו שיקול דעת, אין הוא שולט בעצמו ובמעשיו, יורד הוא לרמה אישית שפילה ובזויה עד כדי הטחה אישית שפלה כזו כנגד משה רבנו המנהיג. ולכן משה רבנו שתמיד ידע לעמוד בפרץ ולהתפלל על עם ישראל לביטול מידת הדין מעליהם ולבטל את הגזרות הקשות שכמעט ניתכו על ראשם, בפרשה זו לא יכול היה לעמוד להגן ולהתפלל עליהם ולכן "נפל על פניו" ונאלץ לעזוב את המחנה.
ובאמת יש להבין. לגיטימי הדבר וניתן להבנה להתווכח על אידיאולוגיה, דוגמת "מדוע תתנשאו על קהל ה', אם כל העדה כולם קדושים וכו'.." אבל לרדת להטחה אישית שפלה שכזו כנגד משה רבנו, לא יאומן ולא יובן!

ומי גרם לכל זה? הוי אומר, שתי נשים בפרשתנו שהכריעו את הכף לשבט או לחסד, וזה היה כל חששם של קרח ועדתו.

המדרש אומר על הפסוק: (משלי יד-א) חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת ואולת בידה תהרסנה זו אשתו של קרח. מפני שאון בן פלת ניצל מכל אותה המהפכה.
בשעה שראתה אשתו שהוא עומד להתחבר אל קרח במחלוקתו, אמרה לו אשתו: לשם מה אתה רוצה להתחבר עמהם. אם משה הרב, אתה תלמידו, ואם קרח הרב אתה תלמידו. ונמצא שאין לך שום תועלת בזה שאתה מתערב בריב למען אחרים.
אמר לה און בן פלת: וכי מה אעשה, והרי כבר הייתי בעצתם ונשבעתי שלא אפרוש מהם ואהיה עמהם יחד.
אמרה לו אשתו: אני אעשה תחבולה להצילך, שלא יבואו כלל לקרוא אותך ובזה תהיה נקי מן השבועה. כי יודעת אני שכל העדה כולם קדושים ולא יסתכלו על אשה נשואה, והיא האכילה והשקתה את בעלה עד שנשתכר והלך לישון. אחר כך ישבה היא ליד הפתח וסתרה שערותיה והתחילה לסרוק ראשה. וכשבאו לקרות לבעלה, משראו אשה נשואה יושבת וסורקת שערה, ברחו כולם, ובין כך נבלעו קרח ועדתו ואון בן פלת ניצול. ועל האשה הזו אומר הכתוב: חכמות נשים בנתה ביתה (משלי ט), שאשה שיש לה דעת בונה את ביתה בדעת, שהצילה בחכמתה, את בעלה.

ועל אשתו של קרח נאמר; ואולת בידיה תהרסנה. כלומר, אשה שהורסת ביתה בידיה, על ידי עצתה הרעה, שנתנה עצה רעה לקרח, והסיטה אותו נגד משה ואהרון וגרמה שאבד יחד עם כל עדתו בגלל תאווה של כבוד.
כמו כן מצאנו בתלמוד (במסכת נידה מה:) על הפסוק: ויבן ה' [אלהים] את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם: (בראשית ב-כב) מלמד שזה לא רק לשון בנין אלא שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתירה באשה יותר מבאיש.

עוד לימדונו חז"ל כי בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. זאת ועוד שגזירת פרעה של "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" משפיעה על עמרם לפרוש מאשתו, ראו כך ישראל ונהגו כמותו עד שבאה מרים ואמרה לאביה גזירתך קשה משל פרעה, שפרעה גזר רק על הזכרים ואילו אתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות, עמד והחזיר את אשתו ואז נולד משה רבנו מושיעם של ישראל.

וכן במעשה העגל סרבו הנשים לפרוק מעליהן את נזמיהן, ולא השתתפו במחולות ולא עבדו עבודה זרה.
וכן בחטא המרגלים לא השתתפו הנשים, והגזירה נגזרה רק על הגברים שנאמר: מבן עשרים שנה ומעלה.
על התנחלות בארץ דברו דווקא בנות צלפחד ובקשו את הזכות להתנחל בארץ המובטחת!

מהכח האדיר הזה שיש בידן של הנשים חששו קרח ועדתו.

הם ראו איך און בן פלת שנשבע ללכת איתם להיות חבר במפלגתם נגד משה ואהרון נשמט ברגע האחרון אך ורק בגלל השפעת אשתו! חששו קרח ועדתו שמשה רבנו ינצל את רגישותן ואת כחן והשפעתן של הנשים שדבר ה' קרוב לליבן, ולכן חששו שהנשים תגרומנה לבעליהן לנטוש את מפלגתן של קרח ועדתו נגד משה, ולכן חיפשו מוצא ודרך כדי לנתק את השפעת משה רבנו על הנשים ולהביא לניתוק בין משה לבין הנשים גם אם הוא תרגיל מתועב ושפל.

הם ידעו את הכתוב "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" בית יעקב – אלו הנשים. אומר הקב"ה למשה אתה תאמר לבית יעקב (לנשים). והן ממילא תגדנה לבני ישראל! הן תמשכנה את דבריך ותעביר אותם לבני ביתה – כי היא המובילה את החינוך בבית כמו שנאמר: "ואל תיטוש תורת אימך" מזה חששו קרח ועדתו מהשפעת משה על הנשים, ולכן ויקנאו למשה במחנה, חשדוהו באשת איש, כל אחד ואחד הזהיר את אשתו אל תסתרי עם משה, כלומר אל תהיי איתו ביחידות שכך לא יוכל להשפיע על הנשים!

וכשראה משה רבנו את דרכם הנילוזה, לא יכל לאזור כוחות על מנת להתפלל עליהם ולכן "ויפול על פניו ונאלץ לעזוב את המחנה".

מאת: הרב דוד הכהן – כן יבנה.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »