דיני ושימח את אשתו בחג

השולחן ערוך הלכות יום טוב (סימן תקכ"ט הלכה ב') "חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו וכל הנלווים אליו, כיצד משמחן, הקטנים נותן להם קליות ואגוזים, והנשים קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממנו".

והוא מצווה מהתורה,(לגבי היום הראשון נחלקו הפוסקים האם גם מצוותו מהתורה או שמצוותו רק מדרבנן. וכתב הגר"ח הלוי שגם לפי השיטות שנתמעט הלילה הראשון, נתמעט רק משלמי שמחה, אבל מצוות שמחה הקיים אצל הנשים ואנשים קיים מהתורה גם בלילה הראשון) ונוהגת גם בנשים, וכך כתב המשנה ברורה למעשה (שם).

ולכן מצווה מהתורה בכל חג וחג לשמח את אשתו בבגדים ותכשיטים כפי ממנו, וצריך מאוד להקפיד בכך.

במקום שאין בעל אם חייבת לשמח עצמה

נחלקו הפוסקים בדין זה, בשו"ת רעק"א (השמטות לסימן א') כתב שדעת הראב"ד (פרק א' מהלכות חגיגה הלכה א') שאין לה חיוב לשמוח בעצמה, אלא הוא מחיוב לשמח אותה.

מאידך הלחם משנה (פרק י"ד מהלכות מעשה הקרבנות הלכה י"ד) כתב בשיטת הרמב"ם, שהיא עצמה חייבת במצוות השמחה. וכן כתב בשו"ת שאגת אריה (סימן ס"ו) שהאישה חייבת במצוות השמחה כמו האיש.

ונראה מדברי המשנה ברורה (שם סעיף קטן ט"ו) שכתב בסתם ונוהגת גם בנשים, משמע ששייך מצווה זו גם בנשים כמו ששייך אצל האנשים.

שמחה במנעלים או בספר ופרחים

מעיקר הדין יש לבעל לקנות לאשתו לחג בגדים ותכשיטים, כמבואר בשולחן ערוך, אמנם מי שאין ידו משגת, יקנה לכל הפחות מנעלים חדשים, לכבוד יום טוב, וכך כתב הביאור הלכה (שם).

לגבי קניית ספר או פרחים, הגרי"ש אלישיב (לקט הלכות יום טוב פרק א' הערה ד') כתב שגם אם יש לה בגד ליום טוב מחויב לקנות לה בגד חדש, אבל אין די בכך שיקנה לה ספר או פרחים וכדו'.

מאידך בשו"ת שבט הלוי (חלק י' סימן פ' אות ג') כתב שאם כבר יש לה בגד ליום טוב, אין חיוב לקנות לה בגד חדש, וישמחנה בדברים אחרים.

וכן הורה בספר חוט השני (יום טוב פרק כ"ב סעיף קטן ב') שאם אין לה צורך בבגד חדש, ישמחנה בדברים אחרים.

במקום מחילת האישה האם די בכך

במקום האישה מוחלת על הבגד שלה, כתב בחוט השני (שם) שאין האישה יכולה למחול עליו, וחיוב זה מוטל על הבעל.

מאידך הגר"ח קניבסקי (שונה הלכות תורת המועדים סעיף קטן י' אות ג') הורה שאם מוחלת לו אינו חייב לקנות לה בגד חדש, אלא שהבעל הפסיד את המצווה.

מצווה זו נוהגת גם בחג שהוא לא רגל כגון ראש השנה

בגמרא בפסחים (דף ק"ט) "ת"ר חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר "ושמחת בחגך", במה משמחם" וכו'.

מבואר שנוהגת מצווה זו רק ברגל, דהיינו חג סוכות חג פסח וחג שבועות, ואילו ראש השנה שלא נקרא רגל אין מצווה לשמח את אשתו בבגדים ותכשיטים.

אמנם המשנה ברורה (סימן תרצ"ז) כתב אף שהוא יום הדין, מכל מקום מצווה של "ושמחת בחגך" שייך גם בו, שגם הוא בכלל חג, כדכתיב "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" וכו'.

מבואר שייך בראש השנה מצוות ושמחת בחגך, וקיים בו הדין ושימח את אשתו בבגדים צבעונים, ובני ביתו בראוי להם, ולכאורה יש להבין הרי בגמרא מבואר שקיים מצווה זו רק ברגל.

השאגת אריה (דיני ראש השנה סימן ק"ב) מוכיח שבראש השנה יש בו דיני שמחה, ואסור להתענות בו מהסיבה הזו, ואין הוא כשאר ראש חודש שאסור להתענות, והוכיח כן בארוכה מדין עירוב תבשלין השייך בראש השנה מחמת ריבוי הסעודות, מה שאין כן בראש חודש.

ולמד שיש בראש השנה דיני שמחת חג, אלא שאין בו קרבן שלמי שמחה, ששייך רק בג' רגלים, אבל שמחה יש, וא"כ הדין המוזכר בגמ' ברגל, הכוונה לקרבן שלמי שמחה השייך רק ברגל, אבל שמחה חג גם בלי קשר לרגל.

וא"כ מחיוב הוא בדיני ושימח את אשתו בבגדים צבעונים בראש השנה, המנחת חינוך (מצווה תפ"ח אות ה') מביא את דברי השאגת אריה ונשאר בצ"ע.

ולמעשה לא מצאנו מי שמחמיר בזה, ואולי מפני שבראש השנה אין בגדים צבנועים נקרא ראוי, כפי שכותב המשנה ברורה בשם המגן אברהם לא ללבוש בגדים חשובים.

נושאים נוספים באתר

מאת הרב אליה ראש- כולל יששכר באהליך בני ברק

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

עסקים עצלנים

פיתוח עסקי

מסור – ניסור וקידוח בטון

ניסור וקידוח בטון, בנייה ושיפוצים

אלפנט פיננסים

ביטוחים, תוכניות חיסכון
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.