שפתי חכמים | פרשת יהדות

שפתי חכמים על פרשת ויצא

{י}א(קצ”מ), פירש מתחילה קשה לרש”י למה חזר וכתב ויצא יעקב, והלא כבר כתיב (לעיל פ’ ה’) וישלח יצחק את יעקב וגו’, ותירץ ע”י שהפסיק בפרשתו של יעקב בענין עשו, ונתן הסיבה למה הפסיק שבשביל וגו’, וכשהשלים סיבת ההפסקה שב להשלים סיבת החזרה ואמר ומשגמר וכו’ ע”ש: ב דהא כתיב (לעיל פ’ ז’) וילך פדנה ארם ולא כתב קודם לכן ויצא יעקב, אלא שכיון שהלך פדנה ארם ודאי יצא מבאר שבע, וא”כ הכי נמי לא היה צריך לכתוב אלא וילך: ג דהוי כאילו נכתב שתי יציאות ויצא יעקב וגם וילך חרנה, אלא אחד שיצא גופו ואחד שיצא זיוה הדרה הודה, (רא”ם), וכתב עליו מהרש”ל ופירושו דלא כפירש הב”ר (ס”ח ז’), דפירש מדכתיב ויצא ולא כתיב ויצאו, שהרי גמלים ושאר הבהמות נמי יצאו, אלא מגיד לך שפנה זיוה וכו’, ונ”ל דצריכים לדברי הרא”ם ולדברי הב”ר, וכוונת הפשט מדכתיב ויצא וגם וילך יתירא הוא, אלא מגיד הוא יצא ולא אחר, ואחר כך הקשה והלא גמלים ג”כ יצאו, אלא כשהוא יצא אז פנה הודה וזיוה וכו’ ולא כשהיה אחר יוצא עכ”ל: ד רצה לומר בעוד שהצדיק בעיר האנשים והעם ג”כ צדיקים, לפי שמתביישין מן הצדיק וגם הוא מוכיחן: ה ר”ל העם שבעיר עושין עבירות, ואין להקשות והא יצחק עדיין נשאר בעיר, כבר תירצו בב”ר אינו דומה צדקת של צדיק אחד לצדקת של ב’ צדיקים: ו וקשה דהכא הביא ראיה מהתם לכאן, והתם גבי נעמי ורות מביא ראיה מכאן, וי”ל דאי לא הביא ראיה מהתם הייתי אומר דילמא שתי יציאות האמורים כאן בא לאשמעינן דאחד יציאת גופו ואחד יציאת ממונו וצאנו ובקרו שיצאו עמו, לכך צריך להביא ראיה מהתם שיציאת צדיק עושה רושם כמו שפירש הכא, דהתם אי אפשר לפרש על יציאת ממונם, דהא התם אמרה (רות א’ כ”א) וריקם השיבני, שמע מינה שלא היה לה שום ממון, והתם מביא ראיה מהכא, דאי מהתם הוה אמינא דוקא התם עושה רושם משום שלא נשאר שום צדיק זולתם, אבל במקום צדיקים מנא ליה דעושה רושם, משום הכי מביא ראיה מהכא דהא נשארו יצחק ורבקה ואפילו הכי עשה רושם יציאת יעקב וק”ל, (עיין בצד”ל ושם האריך מאד ליישב זה)ז דקשה לרש”י וילך חרנה משמע שבא לחרן, וזה אי אפשר שהרי אח”כ כתיב (פ’ י”א) ויפגע במקום, וזה היה קודם ביאתו לחרן, ודוחק לומר שיהיה וילך כמשמעו שבא לחרן, ואחר כך שב לבאר מה שפגע לו בדרך, כי אין זה דרך המקרא, לכן פירש יצא ללכת:
{יא}ח דקשה לרש”י והלא בא הכתוב לפרש ולא לסתום ואכתי אינו מפרש באיזה מקום, לכן פירש במקום וכו’: ט שפירושו לשון חניה ולא פגישה: י פירוש ויפגע במקום בהקב”ה שקראו מקום, ע”ש שהוא מקומו של עולם, (רא”ם)כ דבשלמא ואל תפגע בי, פירש אל תגש בי להפציר, אבל אצל הקב”ה לא שייך למימר הכי, א”כ קשה למה שינה כו’. (מהרש”ל), אלא שלכך כתיב ויפגע שהוא נמי לשון פגישה כדי שתלמוד ממנו ג”כ קפיצת הדרך, ואי הוה כתיב ויפגוש לא הייתי לומד ממנו תפילה, לכך כתב הפסוק ויפגע דמשמע ביה תרווייהו: ל אף על פי שאין הפרש בין ויבא השמש וילן שם, ובין וילן שם כי בא השמש, מכל מקום היה לו לסדר הענינים כפי הסדר וכמו דכתיב (שופטים י”ט ט’) הנה נא רפה היום לערוב לכו נא וגו’, אלא ודאי על שקיעת הפתאומית נאמר. ועוד יש לומר מדכתיב כי בא השמש משמע אבל אי לא בא היה הולך עוד, ואם כן שמע מינה שהיה עוד היום גדול, ואם כן מאי כי בא השמש, אלא ששקעה וכו’ כך פירש”י בפרק חלק (סנהדרין צ”ה: ד”ה כי בא)מ דאם לא כן ויקח אבן מיבעי ליה: נ דאם לא כן היו הכתובים מכחישין זה את זה, דכאן כתיב ויקח מאבני המקום משמע שהיו אבנים הרבה, ובסמוך (פ’ י”ח) כתיב ויקח את האבן, לכך צריכין לתרץ דודאי מתחילה היו אבנים הרבה אלא התחילו מריבות כו’, ואם תאמר מנא ליה שלקח אבנים הרבה דילמא ויקח אבן אחד מאבני המקום הוא דקאמר, והיינו דכתיב ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, ותירצו התוס’ (חולין צ”א: ד”ה כתיב) דהיה לו לומר ויקח אבן כמו (שמות י”ז י”ב) ויקחו אבן וישימו תחתיו, שהרי הכתוב לא בא לסתום אלא לפרש, אלא מדכתיב מאבני (סתם) שמע מינה אבנים טובא הוו:
{יב}ס קשה לרש”י דהוה ליה למימר יורדים תחילה, דהא דירת המלאכים בשמים הוא:
{יג}ע דאם לא כן הא מלא כל הארץ כבודו ומאי נצב עליו, אלא עליו על יעקב, והא דהוצרך לשמרו באותו שעה ולא קודם לכן, אמרו בגמרא (חולין צ”א:) לפי שדיוקנו של יעקב חקוק בכסא הכבוד, ועכשיו ראו המלאכים את יעקב, וידעו שדיוקנו הוא ונתקנאו בו הואיל שהוא קרוב לכסא הכבוד יותר מהם, והיה בדעתם להזיקו לכך שמרו הקב”ה, ועוד י”ל הואיל שהמלאכים של ארץ ישראל היו עולים ומלאכים של חוץ לארץ היו יורדים, בין כך ובין כך לא היו המלאכים אצלו, לכך שמרו הקב”ה עכשיו, (רא”ם)פ דאם לא כן מאי רבותיה הוא שנתן לו את הארץ אשר שכב עליה שהוא רק ד’ אמות, ועל זה קאמר קיפל הקב”ה, וקשה למה קיפל אותה לו בתוך ד’ אמות, יש לומר כדי שתהיה נוח לכבוש כל ארץ ישראל כארבע אמות אשר הוא שוכב עליהם, שכל ארץ ישראל כלולה בה, וכעין (מלכים-ב’ י”ג י”ז) ירה ויור ויאמר חץ תשועה לה’:
{יד}צ לא כמו (שמות י”ט כ”ב) פן יפרוץ בם, שהוא לשון הריסה:
{טו}ק דאם לא כן מאי אנכי עמך דמשמע מגן לך, (נח”י), ירא בהליכה מעשו שלא ירדוף אחריו, ובחזרתו מלבן כמעשה שהיה, וזהו שסיים ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך: ר דקשה לרש”י כי לא אעזבך עד אשר, משמע שודאי לא אעזבך עד אשר עשיתי, ומלת אם משמע שהוא ספק אם יעשה אם לא, לכך מפרש אם משמע בלשון כי, דהוא נמי לשון ודאי, כלומר כיון שכי משמש לשון אם, גם אם משמש לשון כי: ש וא”ת דילמא אשר דברתי לך קאי על הדיבור שדיבר עמו עתה, והוא ויאמר אני ה’ וגו’, וי”ל דאם כן היה לו לומר כל אשר אני מדבר עמך, ולא לשון דברתי שהוא לשון עבר, כיון דחדא נבואה היא והכל בחלום אחד ולא הקיץ משנתו בנתיים וק”ל:
{טז}ת דאם לא כן מאי נפקא מינה אם לא ידע:
{יז}א דקשה לרש”י כיון שאמר יעקב כי אם בית אלהים, משמע שהיה בבית אל, כמו שכתוב (לקמן פ’ י”ט) ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, אם כן משמע שסולם הזה עומד בבית אל, ולעיל משמע שהיה עומד בבאר שבע, מדכתיב לעיל (פ’ י”ב) ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וגו’, ולא מפרש באיזה מקום של ארץ היה, אם כן ודאי קאי אמאי דכתיב לפניו בתחילה (פ’ ו’) דהיינו באר שבע ודרשינן סמוכות, אם כן קשיא קראי אהדדי, לכך מפרש הסולם הזה עומד בבאר שבע כדמשמע מפסוק, ואמצע שיפועו נגד בית המקדש דהיינו ירושלים, וראשו בבית אל כדמשמע נמי בפסוק, דאין לומר סוף שיפועו היה כנגד בית המקדש, אם כן היה יעקב חוץ מהסולם, שהרי באר שבע בדרומו של יהודה, ובית המקדש בצפונו בגבול שבין יהודה ובנימין, ולוז הוא בצפונו של בנימין, ואם כן מה היה מעלת לוז שקרא לו בית אלהים ושער השמים, הרי לא היה שם לא רגלי הסולם ולא ראשו, לכן פירש שאמצע שיפועו היה כנגד בית המקדש וסוף הסולם היינו ראשו היה כנגד בית אל שהוא לוז. כתב מהרש”ל כך נראה לי פירוש הפסוק והצעת רש”י, וכלפי שארז”ל שאמר הקב”ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, ובית מלונו של הקב”ה היינו ירושלים, וכאן משמע שלן בבית אל, ועוד אמרו יעקב קראו לירושלים בית אל, וזהו לוז כדכתיב ואולם לוז שם העיר כו’, ואפילו אם אתה יכול לתרץ הכתוב שתוכל לומר לוז היא ירושלים, עדיין קשה מהיכן למדו לומר כן אני אומר וכו’ ואז קראו לוז שהוא שם העיר לראשונה, וירושלים שקפץ לשם קראום ביחד בית אל, ובזה יתורץ דברי חז”ל שפיר, לאפוקי דעת הרא”ם, דלפי פירושו שבנוסחאות שלנו כתיב יעקב קראו לירושלים בית אל, ועיקר שלדבריו זהו לוז ולא ירושלים גם כן מדברי חכמים הוא, וזה לא מצאתי בשום מקום, ועוד לפי התירוץ גם כן קשה דילמא לוז היינו ירושלים, וקפיצת הארץ היינו כשבא לאמצעית הדרך בא לוז כנגדו, אלא ודאי שהיה ברור לרש”י שירושלים לא לוז היא כדמוכח קרא כדפירשתי עכ”ל: ב רצה לומר כך הוא המאמר התם בגמרא ולשון קושיא היא, למה לא עכבוהו שם, ומתרץ איהו לא יהיב וכו’ עד ומן השמים יעכבוהו, רצה לומר כיון דהוא עצמו לא התפלל ומן השמים יעכבוהו בתמיה, אין כופין אדם לדבר מצוה: ג מביא ראיה שדחילו בוי”ו לאו לשון רבים הוא אלא דרך התרגום הוא כן, כמו תבונה, דהוא נמי שם דבר ואפילו הכי תרגומו סוכלתנו בוי”ו, וכן בגד ללבוש (לקמן פ’ כ’) נמי שם דבר הוא ותרגומו בוי”ו וכסו, ואם כן שמע מינה שדרך התרגום כן: ד(נח”י), נ”ל דהמדרש אינו חולק אלא שמפרש הטעם למה דוקא זה המקום הוא שער לעליית התפילה לפי שהוא מכוון נגד בית המקדש של מעלה, ומכל מקום שער השמים הוא דרך משל, כי אין לשמים שער או חלון:
{כ}ה רצונו לתרץ דהא לישנא דקרא כפל הוא, דכתיב אם יהיה אלהים עמדי היינו ושמרני, ועל זה פירש אם ישמור לי וכו’, כלומר דהאי אם יהיה אלהים עמדי קאי אשמירת הבטחות, ואם תאמר איך יתכן לומר שיעקב היה מסופק אם יקיים הקב”ה הבטחתו אם לאו, ויש לומר שהיה ירא שמא יגרום החטא ולא ישמור לו, ועוד יש לומר דיעקב היה סבור שמא חלום הוא ואין חלום בלא דברים בטלים (ברכות נ”ה.), משום הכי אמר אם וגו’ וק”ל. ואם תאמר כיון שרש”י בא להוכיח ההבטחות מן המקרא היכן הבטיחו נמי על בגד ללבוש, ויש לומר כיון שהבטיחו על הלחם ודאי שהבטיחו נמי על בגד ללבוש, כמו שאחז”ל (ב”מ נ”ב.) עשיק לגבך ושוי לכריסך, פירוש זבין בגדים יקרים ועשוק ממונך בשביל בגדים, ושוי לכריסך פירוש אבל לכריסך אל תזבן אלא בשויה ולא ביוקר מכדי דמיה, ואמר נמי בפרק כיסוי הדם (חולין פ”ד:) לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה כפי מה שיש לו, וכיון שהקב”ה הבטיחו על הלחם לאכול אם כן ודאי הבטיחו נמי על בגד ללבוש, דאם לא כן היה צריך לצמצם ממאכלו כדי ליקח בגדים ונמצא שלא יהיה לו לחם לאכול, והקב”ה הבטיחו על הלחם לאכול, (מהרא”י):
{כא}ו(נח”י), וזהו ג”כ מכלל ההבטחות של הש”י דהא אמר (לעיל פ’ ט”ו) את אשר דברתי לך ופרש”י (שם ד”ה דברתי) לצרכך ועליך, ואם לא יהיה שלם מן החטא וילמוד מדרכי לבן בודאי שלא יתקיים מה שנאמר עליו, כמו כל הבטחות של הקב”ה שהן על תנאי שלא יגרום החטא: ז רצה לומר שגם והיה ה’ לי וגו’ הוא מכלל ההבטחות, ולא שהוא הנדר שנדר דהא אף אם לא יתקיימו ההבטחות הללו מחויב הוא שיהיה ה’ לו לאלהים:
{כב}ח לכך מייתי רש”י וכן, שלא תקשה על התרגום מנא ליה שתרגומו כן, דדוקא על מצבה זו יפלח לפני הקב”ה, ותירץ דהא לסוף כן עשה, אם כן שמע מינה שגם מתחילה היה דעתו כן, ויהיה והיה ה’ לי לאלהים על תנאי ולא נדר, ולכן תרגום אהי פלח עלה קדם ה’, רצה לומר ודאי הוא שיקריב קרבנות אפילו לא ישמור הבטחתו אבל לא על המזבח זה דוקא, ומה שאמר וכל אשר תתן לי וגו’, דמשמע שאם לא ישמור לו ההבטחות לא יעשר, לא קשה דיש לומר דהכי קאמר אבל כל אשר תתן לי עשר וגו’ אף אם לא תשמור ההבטחות. ומהרש”ל כתב ולי נראה שכך אמר יעקב אם תשמור ההבטחות אז עשר אעשרנו שני מעשרות, ואם לאו אעשר פעם אחת וכן עשה עכ”ל:


ויצא פרק-כט

{ב}ט שפירושו היו משקים, וכן ונאספו וגללו עתיד במקום הוה, ופירוש היו נאספים והיו גוללין תמיד:
{ג}י רצה לומר שכך היה ראוי לכתוב והנה ג’ עדרי צאן רובצים עליה, ולמה רובצים משום ונאספו שמה וגו’, ולמה ונאספו מפני שהאבן גדולה על פי הבאר: כ הא דלא מביא התרגום מיד לעיל על ישקו העדרים ועל ונאספו, משום דכאן כתיב וגללו ומתרגם ומגנדרים דהוא לשון הוה, ובסמוך נמי כתיב וגללו ומתרגם ויגדרון דהוא לשון עתיד, אם כן מוכח בהדיא מן התרגום דכל הפסוק מדבר לשון הוה, אבל גבי ישקו לא מוכח מתוך התרגום דלא כתיב ב’ פעמים ישקו אלא לעיל כתיב ישקו וכאן כתיב והשקינו, וכן כל הלשונות אינן שוין, חוץ מן וגללו:
{ז}ל דקשה לרש”י דהפסוק כופל הענין, דכיון שאמר הן עוד היום גדול, לא היה לו תו למיכתב לא עת האסף המקנה, דודאי כן הוא, לכך מפרש דשני ענינים הם:
{ח}מ פירוש ואי אפשר לגוללה כדפירש”י לעיל (פ’ ג’ ד”ה ונאספו) מרוב כבדה, ולא שכך הסכימו ביניהם:
{י}נ פירוש כיסוי מהצלוחית, ור”ל שלא גלל האבן כמו הרועים אך בקל, ודייק זה מדכתיב ויגל שהוא לשון גילוי ולא כתיב ויגלל:
{יא}ס ולפי זה קשה אם היתה אומרת לו למה אתה בוכה בודאי לא הזכיר לה מיתתה, ואם כן מה השיב לה, לכן פירש ד”א, ולד”א לחוד קשה איך צדיק כזה יבכה על חסרון ממון, (מהרש”ל):
{יב}ע דברבקה כתיב (לעיל כ”ד כ”ח) ותגד לבית אמה, לכן פירש אמה מתה:
{יג}פ דאם לא כן למה רץ: צ כלומר כיון שלא רץ אלא בשביל הממון אם כן למה חבק אותו, לכן פירש וכו’: ק(מהרש”ל), אין דרך להביא אבנים טובות בפיו, אלא י”ל שדרך העולם כשאדם מביא אבנים טובות מביאם בסתר ואין מגלה אותם, לכך אמר אנשק אותו ואפייסנו כדי שיגלה לי מה יש לו עכ”ל: ר דאם לא כן מאי את כל הדברים האלה:
{יד}ש רצה לומר כי כל אך הוא מיעוט, לזה פירש מעתה וכו’: ת ואם תאמר מנא ליה לרש”י שדוקא חדש ימים, ויש לומר כיון שעשה כך כמו שכתוב וישב עמו חדש ימים, למדנו שמתחילה כך אמר לו:
{טו}א פירוש אין התימה הזה נופל על אחי אתה, כי באמת אחים היו כמו כי אנשים אחים אנחנו (לעיל י”ג ח’), ועוד האחי אתה מיבעי ליה, אלא התימה נופל על ועבדתני חנם:
{יז}ב רצה לומר וכי בא הפסוק לספר בגנות של הצדקת, לכן פירש לפי שהיתה וכו’, ומתוך גנותה תלמוד שבחה, ואם תאמר דמשמע דגם לאה היתה יפת תואר אלא שעיניה היו רכות, וא”כ אין זה ההיפך של ורחל היתה יפת תואר וגו’, אלא כן היה לו לומר ועיני רחל יפות, וי”ל כיון שעיניה לא היו יפות גם היא לא היתה יפה, כדאמר בגמרא (תענית כ”ד.) כלה שעיניה יפות כל גופה אין צריך בדיקה, ואם כן נופל שפיר עליו ורחל היתה יפת וגו’ וק”ל:
{יח}ג דאם לא כן איך עבר על מצות אמו: ד כלומר הסברא נותנת משום שאהב את רחל יהיו ימים מועטים כמו זמן ארוך, כמו דכתיב (משלי י”ג י”ב) תוחלת ממושכה מחלה לב, אלא על כרחך צריך לומר כימים אחדים שאמרה לו אמו וק”ל: ה ואם תאמר לא היה לו לומר רק בתך הקטנה, ונראה לי דאי לא היה אומר רחל היה נותן לו זלפה, דהיתה נמי בתו מפלגש כדפירש”י לקמן (ל”א נ’ ד”ה בנותי) והיתה קטנה יותר מרחל, ואם כן למה לא היה ירא יעקב שמא ישנה שם זלפה בשם רחל, ויתן לו זלפה ששמה רחל ובתו הקטנה, ויש לומר דזלפה אינו בתו ממש כיון דהיתה מפלגש וגם אין שמה רחל אלא שישנה את שמה לרחל, ומשום שני רמאות לא היה ירא, ועוד יש לומר שאם לא אמר רק בתך הקטנה שמא תלד אשתו עוד בת ויתן אותה ליעקב, כיון שהנשואין לא היו אלא אחר שבע שנים של עבודה, ואף שתהיה קטנה הא תהא ראוי לביאה, שהרי יצחק נשא רבקה שהיתה רק בת שלש שנים (לעיל כ”ה כ’ רש”י ד”ה בן), ולא יעשה שום רמאות בעולם שהרי התנאי הוא שיתן לו בתו הקטנה, לכן אמר ברחל בתך הקטנה:
{כא}ו שאין מדרך מוסר שיאמר השכיר תיכף ששלמו שני עבודתו הבה את שכרי:
{כז}ז שכן כתוב וימלא שבוע זאת ויתן לו וגו’:
{ל}ח דייק מדכתיב אחרות דיתור הוא, אי נמי מדכתיב עוד, משמע עוד אחרות הדומות לראשונות, מה הראשונות באמונה דהא עדיין לא רמאו, אף האחרונות באמונה אף על פי שרמאו וק”ל:
{לד}ט ואם תאמר והא בפ”ק דמגילה (י”ד.) לא חשיב אלא ז’ נביאות: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, וחולדה, ואסתר. ויש לומר דהתם חשבו מה שהקרא מעיד עליהן, ושרה הקרא מעיד עליה דכתיב (לעיל כ”א י”ב) כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, מלמד שאברהם היה טפל לשרה בנביאות (ברש”י שם)וכן כולם, אבל גבי אמהות לא מצינו שהיו מתנבאות, כי אפשר לפרש הקרא דהכא כפשוטו, ומהרש”ל פירש שהאמהות לא היו מתנבאות כי אם על עצמן שהיו יודעות מה שיבא עליהן, אבל מה שיבא לעתיד על האחרים לא היו יודעות, משום הכי לא חשב אותם בכלל שאר נביאות נ”ל: י כלומר דשבט לוי היו נושאין ארון הקודש, ולא היו יכולין להזהר בו כל כך, ומתוך כך מתו הרבה מינייהו:


ויצא פרק-ל

{א}כ דאם לא כן הא אסור לקנאות: ל הוכחתו מתשובותו של יעקב שהשיב לה אשר מנע ממך, ולשון ממך משמע כמו שפירש”י בסמוך שהשיב לה את אמרת שאעשה כאבא אני איני כאבא וכו’, אלא ממך מנע ולא ממני, משמע שהיא הזכירה לו אביו: מ דאם לא כן למה בקשה בנים, ומלת מתה הוא תואר ולא בינוני ועומד ולא יוצא:
{ב}נ(מהרש”ל), יש להקשות והלא כמה נביאים היו מתפללים על אחרים, כמו אלישע על האשה הצרפית (מלכים-ב’ ד’ ל”ג), ואף יעקב היה לו להתפלל אף שהיה לו בנים, ועוד קשה למה ויחר ליעקב, היה לו להשיב בנחת כי דברי חכמים בנחת נשמעים (קהלת ט’ י”ז), אלא י”ל דיעקב אמר לה שהתפלל עליה, והתפילה אינה מקובלת בעיני המקום, אמרה לו א”כ רשע אתה, לכן חרה אפו בה שהחזיקה אותו לרשע ואמר לה איני דומה לאבא, כי אבא היה גם כן עקר והיה תפילתו נשמעת מחמת זכות שניהם, אבל אני איני עקר כי ממך מנע ולא ממני ואין כאן אלא זכות של אחד, ולכן אין תפלתי נשמעת עכ”ל:
{ג}ס כלומר אף על פי שהיו לו בנים מהגר וכו’ ואף גם אתה אע”פ שיש לך בנים עשה כן עמי:
{ו}ע(קצ”מ), ב”ר (פ’ ע”א י”א) דנני וחייבני ורחל עקרה (לעיל כ”ט ל”א) דנני וזכני ויתן לי בן, ואם כן יהיה דנני אלהים וגם שמע בקולי ב’ ענינים, (ועי’ בהרא”ם):
{ח}פ פירוש בחיבור שלו שמחבר התיבות הדומין זה לזה, היה מחבר נפתולי אלהים נפתלתי עם צמיד פתיל:
{יא}צ וגד הוא לשון חיתוך, כלומר שמילתו היה נחתך:
{טו}ק דאם לא כן מאי תחת דודאי בנך דקאמר דמשמע חליפין גמורים שזה נותן שלו וזה נותן שלו: ר ואף על פי שאחז”ל (מ”ר פ’ פ”ב י”א) כדי שתהא לעזרה לבניה כשיגלם נבוזראדן וכמו שפירש”י לקמן בפרשת ויחי (מ”ח ז’ ד”ה ואקברה), י”ל דאילו לא זלזלה היתה לאה נקברת במקומה והיתה היא לעזרה לבניה, ומפני שזלזלה לא זכתה ליקבר עמו וק”ל:
{טז}ש ר”ל דהוא היינו הקב”ה, דאם לא כן ההוא מיבעי ליה, והיאך סייעו, י”ל שיעקב בא מן השדה ורוכב על החמור והיה רוצה לרכוב באהל רחל, והקב”ה נתן דעה בחמור והיה נוער כדי שתשמע לאה ותצא לקראתו כדי שילך באהל לאה, וכן היה והלך שם באהל לאה, ובאותה לילה יצא מביניהם יששכר, וזהו מ”ש יששכר חמור גרם (לקמן מ”ט י”ד), ר”ל היאך בא שנולד יששכר, חמור גרם ר”ל שהחמור היה הגורם כדפירשנו:
{יז}ת ר”ל דאין לשון וישמע שייך אלא במי שמתפלל, והכא לא מצינו שהתפללה על הבנים, לכן פירש שהיתה מתאוה כו’, ועל ידי זה נחשב לה כאילו התפללה ונתן לה הקב”ה רצונה:
{כ}א פירוש שבית זבולו יהיה עמי, וכנוי יזבלני הוא במקום עמי, לא שפירושו שיקח אותי לבית זבולו: ב כתב הרא”ם ולא ידעתי למה אמר בלשון שלילה לא תהא וכו’, ולא אמר מעתה תהא עיקר דירתו עמי בחיוב כלשון הכתוב:
{כב}ג דאם לא כן מה זכר לה, דבכל מקום זכירה נופל על מעשה שעשה, כמו ויזכור אלהים את נח וגו’ (לעיל ח’ א’), כמו שפירש”י (שם ד”ה ויזכור) שלא שמשו בתיבה, וכמו זכירה דגבי לוט (לעיל י”ט כ”ט), שלא הגיד ששרה אשתו של אברהם וכו’ (רש”י שם ד”ה ויזכור)ד(ג”א), שהוא מדה כנגד מדה, היא עשתה שלא תצא אחותה בחרפה מבעלה, לכך אין ראויה שלא תלד ותצא בחרפה מבעלה: ה האדמון עשו, כבט כשהביט, שלא חלה שלא היו לרחל חבלי לידה, צבה חשק לקחתה לו לאשה והיא נבהלה:
{כג}ו לא שקבץ אותה במקום אחד, כי זה הוא לרעתה שאז תראה חרפתה יותר: ז ופירוש חרפתי סרחוני וחטאתי על שבירת כלי בית בעלי:
{כז}ח ואם תאמר דילמא היו לו בנים קטנים, יש לומר דמכל מקום לא היה לו לשלוח רחל בתו מאשתו נשואה, אלא או בלהה או זלפה מפלגש, בשלמא אי לא היה לו בנים אתי שפיר דשלח רחל, לפי שאין לו בנים א”כ היא בת יורשת, דבנות מאשתו נשואה קודמות לבנות מפלגש ובודאי היא תשמור יפה, אבל אי היה לו בנים אם כן היא לא תירש מנכסיו כלום, דלעולם הבנים קודמין לבנות, אם כן לא היה לו לשלוח רחל, אלא ודאי לא היו לו בנים כלל, (מהרא”י):
{כט}ט פירוש שאין הכוונה שידע שהיה מקנהו אתו, רק מיעוט כמותו וכו’:
{ל}י רצונו לפרש דאי כמשמעו שיעקב אמר לביתי, אלך אל בית אבי ואעשה שם, שהרי כתיב אחריו (פ’ ל”א) ויאמר מה אתן לך וגו’ אשובה ארעה וגו’, משמע שלא היה בדעתו לילך מעמו אלא לשמור צאנו, אלא לביתי פירוש לצורך ביתי: כ רצונו לתרץ גם אנכי משמע דקודם לכן היה אחר שעשה לצורך ביתו, לכן פירש עכשיו כו’:
{לב}ל רצה לומר התרגום שמתרגם על חום שחום, דהוא לשון אדום: מ הקשה הרא”ם אם כן הסימן היה בעזים נקוד וטלוא ולא בכבשים, והכתוב אמר הסר משם כל שה נקוד וטלוא, ומתרץ דשה דאמר קרא הוא תיש, מדכתיב (דברים י”ד ד’) שה כשבים ושה עזים, שמע מינה עז נמי קרוי שה. (מהרש”ל), וקשה לי על דברי הרא”ם אדרבה מדהוצרכה התורה לפרש בו עזים שמע מינה כל מקום שנאמר שה סתם שה הוא ולא תיש, ועוד קשה לפי דבריו היה לו למנקט בחד כללא, ולא היה לו לומר אלא נקוד וטלוא בעזים, ועוד קשה למה התחיל הכתוב בתיש וסיים בשה, ועוד קשה פעם קרא שה ופעם קרא תיש, שנאמר (לקמן פ’ ל”ה) ויסר ביום ההוא את התישים וגו’, לכך נראה לי ששה הוא שה ממש ולא תיש, והסימן היה נקוד וטלוא בעזים וחום בכשבים, ומה שאמר הסר משם כל שה נקוד וטלוא, כך אמר יעקב על כל פנים תסיר נקוד וטלוא בעזים וחום בכשבים, ואפילו נקוד וטלוא בכשבים שראוים להיות שלי גם אותם תסיר שלא יהיו עכשיו לא עזים נקוד וטלוא ולא כבשים נקוד ועקוד וטלוא, רק אותן שיולדו מכאן ואילך נקוד וטלוא בעזים וחום בכשבים יהיו שלי, ומה שלא אמר להסיר חום בעזים מפני שאינם בנמצא, ומעתה הותרו כל הקושיות כנ”ל: נ פירש הרא”ם שקשה לפי טעם ראשון ימנו אותם כמה הם עכשיו, וממילא ידעינן מה שיהיו יותר שנולדו אחר כך, ועל זה אמר רש”י שלא תאמר וכו’:
{לג}ס והתי”ו תבא לנקבה נסתרת לא אנוכח, והוכחתו מדכתיב לפניך, רצה לומר הצדקה כאילו אמר כי תבא לפניך צדקתי וענתה בי על שכרי: ע הוצרך לפרש גנוב הוא אתי שלא נחשוב שפירושו אני בהיתר קניתי ונמצא שהיה גנוב ואני לא ידעתיו, לכן פירש וכו’ לא שבא לידי בהיתר ואחר כך נמצא שהוא גנוב ביד המוכר אותו לי:
{לד}פ לא כמו הן לי לא נתתה זרע (לעיל ט”ו ג’), שפירושו לשון הנה: צ פירש אף על פי שאמרו בפיו, חשב לבן אולי לא אמרו בלבו או יתחרט:
{לה}ק לא יעקב, שהרי כתיב אחריו ויתן ביד בניו וישם דרך ג’ ימים בינו ובין יעקב:
{לז}ר דאם לא כן הוה ליה למימר בקמץ תחת הבי”ת והנו”ן. (רא”ם), דאי העץ היה לבן למה צריך יעקב לפצלו כדי שיהיה לבן בלאו הכי נמי היה לבן: ש דקשה לרש”י הא לבנה לאו לוז הוא, לכן פירש ועוד וכו’. והרא”ם פירש דמלת לח מפסיק בין לבנה ולוז, אם כן הוכרח לומר שלוז וערמון אינם דבקים עם מלת לח רק הם כמו ענין אחר:
{לח}ת דתרגום וירץ ורהט: א דאשר תבאן הצאן דבוק הוא לשקתות המים, כדי שיהא לנוכח הצאן שב אל ויצג את המקלות, כלומר שהציג המקלות ברהטים בשקתות המים כדי שיהא נוכח הצאן בשעת שתיה ויחמנה: ב דאם לא כן מאי ויחמנה, דאין דרך המים לחמם הבהמות, ולדעת ר’ הושעיא החמום הוא העיבור:
{לט}ג כי לא המקלות הם סיבה שילדו הצאן עקודים נקודים וטלואים, כי אם מראיהן והוא מחשוף הלבן, ואם תאמר היאך עשה יעקב רמאות כזה במקלות, ורבו בו הדיעות. ולי נראה אותן שנולדו מצאן יעקב אף שלא היו להם סימנים הנ”ל מן הדין הם של יעקב, כיון שנולדו מהצאן שלו, ולבן רצה ליקח ממנו אף הנולדים מצאנו, אמר יעקב אעשה מקלות כדי שילדו הצאן שלי כולם עקודים ונקוד וטלוא כדי שארויח את מה שהוא שלי, (מהרש”ל):
{מ}ד פירש צאן שבכאן הם העזים, כי כל חום בכשבים הפריד לבן כמו שכתוב לעיל (פ’ ל”ה), אבל חום בעזים לא הסיר לבן מפני שלא היה שכרו, כמו שלא הסיר העקודים והטלואים מן הכשבים רק מן העזים, כמו שכתבתי לעיל, מפני שלא היו שכרו ודו”ק. עיין ברא”ם שהאריך כאן, ועוד כתב ויתכן שמלת הנולדים שאצל עקודים נקודים משובשת בדברי הרב, אם לא תפרש הנולדים כבר קודם הסרה כאילו אמר הרב העקודים נקודים שכבר נולדו בצאן לבן שלא הסירם לבן מפני שאינם שכרו:
{מג}ה דאין לפרש כמשמעו שהיו לו צאן הרבה, הלא כבר כתיב ויפרוץ האיש מאד מאד, ובודאי הוא דקאי על הצאן דכתיב לעיל מיניה, אלא שהיו פרות וכו’, (רא”ם)ו דאם לא כן, קאי בצאן ומזכיר שפחות ועבדים. (ממ”ש), דאם לא כן היה מהראוי להקדים אדם לבהמה, ותו דאחר כך חזר והזכיר בהמה גמלים וכו’, לכן פירש שמכר וכו’, ר”ל לכך הקדים הצאן שהיו לו מתחילה, ואחר כך נקט מה שקנה בדמיהן וסדרן כסדר אדם קודם לבהמה, ולפי זה שהן כסדר אין צריך לומר כמו בצאן שמכר גם כן עבדים ושפחות ולוקח מהן גמלים וחמורים, וזהו שכתב רש”י ולוקח לו כל אלה, רצה לומר מדמי הצאן:


ויצא פרק-לא

{ג}ז לא שהוא תנאי שאם תשוב אהיה עמך, אלא מראה מקום הוא לו מפני שכאן אי אפשר כו’: ח אבל אין לפרש אהיה עמך לשמרך בדרך, כי כבר הובטח על זה והנה אנכי עמך ושמרתיך וגו’ (לעיל כ”ח ט”ו), ר”ל שם אשרה שכינתי עליך ויחויב מזה שיובטח שלא יהרג בדרך. ויתורץ בזה מה שפרש”י בפרשת וישלח (לעיל ל”ב י’ ד”ה ואלוקי)שתי הבטחות וכו’, שנראה משם שאהיה עמך האמור פה ר”ל לשמרך בדרך:
{ז}ט דמונים הוא לשון מנין דהוא עשרה, וכתיב עשרת מונים משמע עשרת פעמים יו”ד דהיינו ק’, אבל מונים אין פירושו פעמים: י הא דנקט רש”י תנאו ולא נקט משכורתו, משום דאין הפסד בזה אם מחליף משכורתו, כגון אם היה חייב ליתן לו מעות ונתן לו מטלטלין אין הפסד בזה, לכך נקט תנאו עיקר התנאי היה מחליף כדפירש”י לקמן (פ’ מ”א ד”ה ותחלף)(פמ”א), היית משנה תנאי שבינינו מנקוד לטלוא וכו’:
{י}כ כלומר מה שכתוב והנה העתודים העולים וגו’ ודאי לא קאי על אותן שנולדו לו ליעקב, דאם כן מה אתא לאשמעינן, אלא מוכרח אתה לומר שצאן לבן היו והיאך באו לכאן, ועל זה פירש אע”פ וכו’: ל ר”ל שאין שחור מעכבו אלא אותו חוט של לבן פתוח ומסבב כל גופו:
{טו}מ פירוש של אותן שש שנים שעבדת אותו בשכר, כי על הי”ד שנים כבר אמרו כי מכרנו:
{יז}נ מפני שהיה שטוף בזימה והיו נשיו עיקר, (רא”ם):
{יח}ס פירוש המקנה של קנינו שקנאו ע”י מכירת צאנו, ופירש וינהג את כל מקנהו המקנה שנולד לו בשכרו:
{יט}ע אמר זה משום קרא שאחריו (פ’ כ”ב) שכתוב ביום השלישי וגו’, למה לא נודע לו עד יום השלישי: פ דאם לא כן אשר לאביה מיותר, אלא להפרישו וכו’:
{כג}צ כלומר אילו היה אצל מקום צאן לבן (היה ז’ ימים):
{כד}ק ונראה לי דהכי קאמר שאל תדבר עמו מה שהוא טוב בעיניך, כלומר שישוב עמך לחרן, והוא רעה אצלו כי כל זמן שיהיה מחובר אצל רשע אין השכינה שורה עליו, וק”ל:
{כו}ר דהא לא נופל לשון שביה גבי חרב, אלא היה לו לומר כשבויות חיל:
{לג}ש רצונו לתרץ למה נאמר אהל יעקב, וכי היה חשוד בעיניו לעבוד עבודת אלילים, ובפרט בשובו אל בית אביו שגם הוא עצמו אמר (לעיל פ’ ל’) כי נכסוף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי, והלא בית אביו לאו עובדי אלילים הם, לכן פירש הוא אוהל רחל וכו’: ת רצה לומר הא אהל יעקב הוא אהל רחל כדפירש”י בסמוך, ואם כן למה ליה ויבא באהל רחל הא כבר חפש בו, ועוד קשה היה לו לומר ויצא מאהל שתי האמהות ויבא באהל רחל, דהא כבר יצא מאהל לאה ובא לאהל שתי האמהות, לכן פירש כשיצא וכו’:
{לז}א מלשון אותה הוכחת לעבדך (לעיל כ”ד י”ד), לא מלשון והוכיח אברהם את אבימלך (לעיל כ”א כ”ה), דאם לא כן יוכיחו אותנו מיבעי ליה:
{לח}ב והא דבפרשת שלח (במדבר ט”ו י”א) פירש”י (ד”ה או וד”ה איל) בתוך שנתו קרוי כבש ולי”ג חדשים קרוי איל, היינו לענין קרבן, ועי’ בתוס’ ב”ק (ס”ה: ד”ה איל):
{לט}ג הוסיף מלת אם חסרה, שלא תאמר כיון שאמר (פ’ ל”ה) ועזיך לא שכלו וגו’, אם כן מאי זה דכתיב אנכי אחטנה, לכן פירש אם חסרה, כלומר אם קרה מקרה בשום פעם שחסרה שום בהמה, אנכי אחטנה פירש עלי היה להשלים חסרונה:
{מ}ד שהוא לשון כלייה:
{מב}ד וקשה והא בפרשת וישלח (לקמן ל”ב י’) כתיב ואלהי יצחק, ויש לומר דהכי פירושו שיעקב אמר איך שהקב”ה אמר אלהי יצחק:
{מג}ה לא ששאל ליעקב מה תרצה שאעשה להן, שיעקב לא ביקש זה ממנו:
{מד}ו הואיל וכתיב סתמא ודאי קאי אדלמעלה אלהי אבי, ועוד יש לומר דאי קאי אברית והיתה מיבעי ליה:
{מט}ז ר”ל דהא דמצינו שהר הגלעד נקרא מצפה כמו שמביא רש”י הפסוק (שופטים י”א כ”ט), ולמה נקרא כן ומפרש הפסוק בעצמו בשביל זה נקרא נמי מצפה לפי שאמר יצף ה’ וגו’:
{נב}ח ר”ל דאם משמע לשון ספק וכאן אי אפשר לפרשו כן, לכן פירש אם משמש בלשון אשר, פירש במקום שי”ן כאילו אמר עדה המצבה שאני לא אעבור וכו’:
{נג}ט פירש ואינו רשאו למחקו:
{נד}י כאן לא פרש”י כמו גבי ויאמר יעקב לאחיו (פ’ מ”ו) ופרש”י שם (ד”ה לאחיו) בניו, דכאן אין שייך לומר שעשה משתה לבניו, והא דלא פירש לעיל כמו הכא, יש לומר דלעיל אמר יעקב לקטו אבנים שהוא לשון ציווי, ולא שייך לצוות לאנשים שאינן סרים למשמעתו, לכן פירש על בניו: כ רצונו לתרץ דהיה לו לאכול בשר שהרי שחט להם בהמות:


ויצא פרק-לב

{ג}ל וקשה והא גבי עולים ויורדים (לעיל כ”ח י”ב) פירש”י (ד”ה עולים) שלא היו שניהם יחד אלא עולים תחילה ואח”כ יורדים, לפי שפירש”י בריש פרשת וישלח יעקב מלאכים (פ’ ד’) מלאכים ממש, צריך לומר דהכי פירושו דודאי המלאכים של חוץ לארץ רצו נמי לעלות קודם שירדו מלאכי ארץ ישראל אלא שיעקב עיכבן בעל כרחן לפי שרצה לשלחן לעשו, אם כן שמע מינה שמלאכים ממש היו:

קרדיט: סדר שפתי חכמים על פרשת ויצא שייך ל”תורת אמת”.

פוסטים נוספים באתר

שניים מקרא ואחד תרגום על התורה | פרשת יהדות
שניים מקרא ואחד תרגום – ויצא

{י} וַיֵּצֵא יַֽעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָֽנָה:  מ  וַיֵּצֵא יַֽעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָֽנָה:  ת  וּנְפַק יַעֲקֹב מִבְּאֵרָא דְשָׁבַע וַאֲזַל לְחָרָן: {יא} וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּקַּח מֵֽאַבְנֵי

קרא עוד »
דעת זקנים על התורה | פרשת יהדות
דעת זקנים על פרשת ויצא

{יז}ועיני לאה רכות. לשון רך וטוב כלומר שהיתה נראית יפה מתוך שהיו עיניה יפות ונראית רכה וילדה אבל רחל היתה משובחת ביפיה אלא שהיו עיניה כואבות

קרא עוד »
כלי יקר על התורה | פרשת יהדות
כלי יקר על פרשת ויצא

{י}ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. פירש רש”י לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה אלא מגיד שיציאת הצדיק מן המקום עושה רושם. ויש להתבונן

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
קידוש שישי | פרשת יהדות
קידוש שישי

קידוש שישי נוסח קידוש שישי המלא עם ניקוד ובאותיות גדולות שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בּוֹאֲכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי

קדיש | פרשת יהדות
קדיש

קדיש קריאת קדיש (יתום) בנוסח עדות המזרח, אשכנז ותימן. קריאת קדיש בנוסח: קדיש נוסח עדות המזרח יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא.בְּעָלְמָא דִּי בְרָא, כִרְעוּתֵהּ. וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ,

שיר למעלות | פרשת יהדות
שיר למעלות

שיר למעלות קריאת פרק שיר למעלות (פרק קכא’ בתהילים) לכל צרה ובקשה. שִׁיר לַמַּעֲלוֹת אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי:עֶזְרִי מֵעִם ה’ עֹשֵׂה שָׁמַיִם

פרשת המן | פרשת יהדות
פרשת המן

פרשת המן נוסח פרשת המן המלא עם ניקוד ובאותיות ברורות לקריאה נעימה יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתַּזְמִין פַּרְנָסָה לְכָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל

סגולות | פרשת יהדות
סגולות

סגולות סגולות ביהדות לכל ישועה תפילת השל”ה פיטום הקטורת פרשת המן מזמור לתודה

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות