הלכות שבת הגדול | פרשת יהדות

הלכות שבת הגדול

שבת הגדול היא שבת שלפני פסח שקוראים אותו שבת הגדול בפני הנס שנעשה בו. התוספות בשבת דף פז‘ מביא בשם ספר שמות רבה וכן בתנחומא פרשת בא לבאר למה נקרא שמו שבת הגדול?
התורה (חומש שמות) אומרת בעשור לחודש הזה “ויקחו להם איש שה לבית אבות” שיש דין ב-י‘ בניסן לקחת שה לקראת חג הפסח אומר התוספות: אותו שבוע חל חג הפסח ביום חמישי והקרבה של קורבן הפסח חל כבר מהלילה ביום רביעי אם כן בעשור לחודש יוצא בשבת.
אומר התוספות: באו בכורות אומות העולם לפני בני ישראל ושאלום למה היו עושין כך? מה הסיבה שלוקחים שה בשבת?
אמרו להם זבח פסח לה‘ שיהרוג בכורי מצריים, הלכו לפני פרעה לבקש ממנו שישלחו את ישראל כדי שהבכורות לא ימותו ולא רצו ועשו בכורות מלחמה והרגו בהם הרבה.
וזה הפירוש למכה מצריים ובכוריהם שהקב“ה היכה את המצרים ע“י הבכורים ממש.

ללמד המעשה

השולחן ערוך בסימן תכט‘ סעיף א‘ אומר: שואלים הלכות פסח קודם הפסח 30 יום.
כלומר, יש מצווה קודם כל חג ללמוד טוב את ההלכות הנוהגות בחג עצמו כדי להגיע לחג שהוא יודע היטב את הלכות החג יש חולקים וסוברים שהדין ללמוד את הלכות החג קודם החג זה נאמר רק בפסח משום שההלכות מרובות
כגון: ביעור חמץ, הגעלת כלים, אפית מצות, מכירת חמץ וכו‘.

המשנה ברורה אומר: ועכשיו נוהגים לדרוש בשבת הגדול ובשבת תשובה כדי להורות לעם דרכי ה‘ ללמד המעשה אשר יעשון דהיינו הלכות דיני הגעלה וביעור חמץ ואפית מצות ושאר הלכות פסח מבואר שיש מצוה בשבת שנקראת שבת הגדול ללכת לשמוע את ההלכות לקראת חג הפסח כדי לדעת את המעשה אשר יעשון.

הקדמת שבת הגדול

מה הדין אם שבת שלפני פסח יוצא ערב חג הפסח? האם גם בזה אומרים שזה נקרא שבת הגדול? או שמקדימים אותו לשבת שלפני כן.
המשנה ברורה בסימן תל‘ מביא שצריך להקדים את השבת הגדול לשבת שלפני כן וההסבר בזה משום שלא יספיקו העם לשמוע את ההלכות קודם חג הפסח.

שבת הגדול מבורך

נוהגים לומר אחר התפילה איש לרעהו שבת הגדול שלום או שבת הגדול מבורך ומנהג יפה וכך מובא בחזון עובדיה חלק ב‘ עמוד יח‘.

הדין שנקרא עונג שבת הוא דין לכבד את השבת בכל דבר שעל ידי זה השבת תהיה מפוארת ומכובדת, כגון לענג את השבת במאכלים ושתיה וכן לענג את השבת בכסות נקייה ורחיצת ידיים ורגלים כדי לפאר ולענג את השבת.
גודל המעלה של עונג שבת: הגמ’ בשבת דף קיח אומרת שכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים (בלי להצר לו), וניצול משעבוד מלכויות, וזוכה עבור זה לעשירות, וכן נותנים לו משאלות לבו וכך מובא בטור באור החיים סימן רמב.

מצוות עונג שבת

יש מחלוקת ראשונים האם מצווה זו היא מהתורה או מדרבנן (דברי חכמים). יש ראשונים וכך מביא השער הציון בסימן רמב’ בשם הבית יוסף בסימן תפז’ “דלדידהו הוא מדברי סופרים” והמקור לזה שזה מצוה מדרבנן נתפרש לנו על ידי הנביאים כמו שנאמר וקראת לשבת עונג מבואר שמצוות עונג שבת מדרבנן.

יש פוסקים וכך מובא ברמב”ן בפרשת אמור שמצוות עונג משום שבת עיקרה מהתורה שהשבת הוא בכלל מקראי קודש שנאמר וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש , מקרא קדש פרשו חז”ל בספרא דהיינו לקדשו ולכבדו בכסות נקיה ולענגו בעונג אכילה ושתיה.

הלכות עונג שבת – תקנת עזרא

מתקנת עזרא שהיו מכבסים בגדים בחמישי בשבת מפני כבוד שבת מבואר שצריך לכבס את כל הבגדים לכבוד שבת כבר ביום חמישי כך מובא בשע’ בסימן רמב, והסברא בזה מובא במשנה ברורה: כדי שהיו לבנים לשבת ויקים בזה מצוות עונג שבת ,אבל לא בערב שבת כדי שיהיו פנויים להתעסק בצרכי שבת ולפי זה צריך להיזהר שלא לילך בחלוק אחד כמה שבתות כדי שלא לעבור על תקנת עזרא ויתבטל על ידי זה מצוות עונג שבת. בספר חוט שני חלק א’ פרק ג’ סימן א’ דווקא בגדים הסמוכים לגוף וכן חולצה שדרכם להתלכלך ומכבסים אותם באופן קבוע אז אסור ללבוש אותם כמה שבתות רצוף אבל בגדים עליונים כגון חליפה ומכנס אין איסור ללבוש כמה שבתות ברצף.

דין כיבוס בליל שישי

מה הדין כיבוס בליל שישי האם זה נחשב כיום חמישי ומותר או דינו כיום שישי ואסור לכבס, בספר באור לציון חלק ב’ פרק טז’ הלכה א’ כתב אין איסור כיבוס כלל בליל שישי, ונראה שכל הסיבה שאסרו לכבס ביום שישי כדי שיהיה פנוי להכנות שבת אם כל זה דווקא ביום שישי אבל בליל שישי לא שייך הסיבה הזו, ומאידך בספר חוט השני בפרק ג’ מביא לאסור כי התקנא של עזרא הייתה בחמישי בדווקא, ממילא ליל שישי יש לו דין של יום שישי לכן אסור לכבס באותו הלילה.

דין מכונת כביסה בזמננו

מה הדין בזמננו שיש מכונות כביסה האם גם יש את התקנא של עזרא לכבס ביום חמישי או שאפשר לקיים את התקנא גם ביום שישי משום שאין טורח בעשיית הכיבוס?

הילקוט יוסף בסימן רמב מביא שהנוהגים להקל ולכבס ביום שישי יש להם על מה שיסמכו והסבר בזה שזה לא תופס הרבה זמן ועל ידי זה לא יהיה חסר זמן בהכנות של מצוות עונג שבת, האור לציון בפרק טז’ מביא שאף שהטריחה בזה מועטת אסור, משום שהתליה של הכביסה היא חלק מהכיבוס והיא מצריכה הרבה זמן ואין להתיר לעשות כן בערב שבת, האופן שמותר זה שיש מכונת יבוש ואז אין את הטריחה של תליית הכביסה, וכן בדיעבד כגון שהיה ביום חמישי גשום והוא לא יכל לתלות באותו יום את הכביסה רשאי לכבס ביום שישי בכל אופן, וכן בגדי ילדים עד גיל חמש או שש מותר לכבס בכל ענין דומיא דחול המועד שמותר.

הרב אלישיב בספר דרור יקרא עמוד תה’ שאסור לכבס ביום שישי כלל משום שלא חילקו רבנן בדבריהם, וכן בספר חוט השני שאסור לכבס משום שכל התקנה הייתה לכבס ביום שישי בדווקא, וכן בספר שולחן שלמה בסימן רמב שלא כדאי לכבס ביום שישי משום שזה נראה שהוא מכין משבת לאחר שבת.

אליה ראש
אליה ראש

אברך כולל תורת יעקב

דינים שונים בהלכות שבת

הלכות עונג שבת | פרשת יהדות

הלכות עונג שבת

הלכות עונג שבת הדין שנקרא עונג שבת הוא דין לכבד את השבת בכל דבר שעל ידי זה השבת תהיה מפוארת ומכובדת, כגון לענג את השבת

הלכות ערב שבת | פרשת יהדות

הלכות ערב שבת

הלכות ערב שבת השו”ע בסימן רנ’ סעיף א’ כותב: ישכים בבוקר ביום שישי להכין צרכי שבת מסביר המשנה ברורה דכתיב: והיה ביום השישי והכינו את

הלכות נרות שבת | פרשת יהדות

הלכות נרות שבת

מצוות נרות שבת היא משום שלום בית, ועיקר ומקיים בזה משום עונג שבת. כמה נרות מדליקים? השולחן ערוך (בסימן רס”ג סעיף א’) כותב: יהיה זהיר

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
האם מותר להרוג ג’וק בשבת?

להלכה: אסור להרוג ג’וק בשבת, וכן אסור להרוג יתושים וכדומה, על אף שהם עוקצים אותו ומפריעים לא באכילתו, משום נטילת נשמה שהדבר אסור מהתורה.אבל לרסס

האם מותר לבלוע כדורים בשבת?

להלכה: יש חילוק בין סוגי הכדורים:כדורים כגון אקמול, דקסמול וכדומה שהם למטרת כאב ראש/בטן/צינון וכיוצ”ב לדעת רוב הפוסקים אסורים בשבת.אך אם נפל למשכב, או שסובל

האם אישה כשרה לכתוב מגילה?

נשאלתי מהאברך רבי עמנואל דויב שליט”א שביקש לכתוב מגילה לעצמו ולהרגיש סיפוק שאדם שמח ממעשה ידיו ואשת חבר חשקה גם היא בכתיבה כנאמר במגילה וגם

אמירת במה מדליקין בבית האבל

מנהג ישראל מקדמא דנא לומר פרק  משנת במה מדליקין בזמן קבלת שבת והביאו מרן (בסימן ר”ע) ומרן הביא באיזה זמן אין לומר אך לא הביא

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות