דעת זקנים על התורה | פרשת יהדות

דעת זקנים על פרשת ואתחנן

{כג}ואתחנן אל ה’. שבעה שמות נקראו לתפלה ואלו הן תפלה תחינה צעקה זעקה נפילה פגיעה רנה ובכלן לא התפלל משה אלא בתחנה ולמה לפי שבשעה שאמר משה לפני הקב”ה הודיעני נא את דרכיך באיזו מדה אתה מנהיג את עולמך ואמר לו הקב”ה וחנותי את אשר אחון כלומר כל מה שאני עושה עמהם מתנת חנם אני נותן להם אמר לו משה באותה מדה שאמרת לי התנהג ותן לי במתנת חנם שאעבור את הירדן לכך אמר ואתחנן לשון וחנותי. ד”א שהתפלל משה תקט”ו תפלות כמנין ואתחנן:
{כו}רב לך. אמר משה לפני הקב”ה רבון העולמים אם נדרת ונשבעת שלא אכנס לארץ לך והתיר נדרך כמו שהתרת לי נדרי כשנשבעתי ליתרו כדפרש”י בפ’ ואלה שמות אמר לו הקב”ה משה רב לך כלומר יש רב עליך שיכול להתיר נדרך אבל אני אין לי רב עלי ואין לי מי שיתיר נדרי. ד”א רב לך ברב בשרת רב לכם בני לוי ברב בשרוהו רב לך. ד”א יש לך רב ומנו יהושע שהגיע זמנו למלוך. ד”א רב לך אל תוסף דבר אמר משה לפני הקב”ה רבון העולמים לי קראת עבדך שנאמר לא כן עבדי משה וללויתן עבד שנא’ תקחנו עבד עולם והתחנן לפניך שנא’ הירבה אליך תחנונים וכרת עמו ושמעת לו שנא’ היכרות ברית עמך תקחנו לעבד עולם ואני עבדך התחננתי לפניך ואמרת אלי הנה אנכי כורת ברית וגו’ ולא תתקיים בי שאתה אומר אלי עלה ומות בהר. ועוד כתבת בתורה ואם אמר יאמר העבד אהבתי וגו’ ועבדו לעולם. אמר לו הקב”ה רב לך בעל ריב שלך כבר הוציא עליה גזרה שתמות וזהו אדם הראשון שאכל מעץ הדעת וגרם מיתה לכל בריה וזהו שאמר איוב אם יעלה לשמים שיאו וגו’ שאפילו אם יעלה אדם לשמים כמו שעשה משה שדש העב ברגליו כמלאכי השרת ודבר אליו הקב”ה פנים אל פנים וכיון שהגיע זמנו למות נשתברו כנפיו ונפל לפני מלאך המות. ועוד כתיב ועבד חפשי מאדוניו שאפילו לקחו רבו באלף זוז כיון שהגיע זמנו למות אינו יכול לומר עבדי אתה ולא תלך למות:


ואתחנן פרק-ד

{ב}לא תוסיפו. עליו שאם תוסיפו תגרעו דכל המוסיף גורע שאם תעשה חמשה ציציות גרעת גם הארבעה שהרי אינם כלום מאחר שלא עשית המצוה כהלכתה וכן פרש”י חמש פרשיות שבתפילין וחמש מינין שבלולב אבל אם ישב בשמנה ימים בסוכה לא בא השמיני עם השבעה ומה שעשה עשוי:
{כה}כי תוליד. כלו’ שתאמרו כבר נתישבנו בארץ ולא ירבה עוד כעס והשחתה הנני מעיד עליכם דברים שהם קיימים לעולם דהיינו שמים וארץ כי אבוד תאבדון ולא יועיל לכם מה שנתישבתם בה. ד”א פירשו רז”ל אם תהיו בארץ כמנין ונושנת”ם אבוד תאבדון וצדקה עשה לנו הקב”ה שהקדים שתי שנים החורבן למנין ונושנתם הה”ד וישקוד ה’ על הרעה ויביא’ עלינו כי צדיק ה’ אלהינו:
{לב}כי שאל נא וכו’. כלומר אם תשאל מפני מה מקפיד הקב”ה עלינו יותר מכל האומות כי שאל נא לימים ראשונים כלומר אם עשה כך לשום אומה בעולם או הנסה אלהים וגו’ כל זה שאל:
{לד}ובמלחמה. הוא קורא לים סוף מלחמה משום דכתיב שם ה’ ילחם לכם:
{מא}אז יבדיל משה. אז לשון שירה כמו אז ישיר משה כי כששמעו שאמר הקב”ה ולארץ לא יכופר לדם כי אם בדם שופכו אמרו וכי מי שהרג בשוגג יהיה נהרג כיון שהגיד משה רפואתו של דבר לברוח לערי מקלט אז אמרו שירה והיינו דאמרי אינשי מי שאוכל התבשיל יודע טעמו כך משה כשהרג המצרי וברח ידע מה עונשן של הורגים לברוח: מזרחה שמש. כל הרוצחין בורחין לשם אדם הראשון שקנס מיתה על בני העולם ברח למזרח שנ’ וישכן מקדם לגן עדן וגו’ קין ברח למזרח שנ’ ויצא קין מלפני ה’ וישב בארץ נוד קדמת עדן:
{מג}את בצר במדבר. זש”ה אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס וגו’ כלומר אדם שנאנס לשפוך דם נפש כלומר שהרג בשוגג עד מקום אותו שנ’ בו וישב ראובן אל הבור ינוס למקלט דהיינו בצר במדבר לראובני:


ואתחנן פרק-ו

{ד}שמע ישראל ה’ אלהינו ה’ אחד. בלא שלשה הזכרות אי אפשר שאם אמר שמע ישראל ה’ אחד כל אומה ואומה אומרת על עכו”ם שלהם שהוא אחד כשהוא אומר אלהינו יודע שעל אלהי ישראל הוא מדבר ואם היינו אומרים ה’ אחד משמע אלהינו אחד מן האלהות וכ”ש אם היינו אומרים אלהינו אחד אבל כשאנו כופלים ה”ק ה’ שהוא אדון שלנו הוא אחד באדנות ואין עוד מלבדו. וצריך לומר אל מלך נאמן קודם שמע ישראל לפי שבשלש תיבות הללו עם בשכמל”ו תמצא בק”ש רמ”ח תיבות כנגד רמ”ח אברים וכל האומר רמ”ח תיבות שבק”ש כתקנן הקב”ה משמר רמ”ח אבריו וזש”ה שמור מצותי וחיה אמר הקב”ה שמור את שלי ואני אשמור את שלך. א”ר שמעון בן חלפתא משל למלך שהיה לו כרם ביהודה ודירתו בגליל ולאחד יש לו כרם בגליל ודירתו ביהודה בכל שנה ושנה צריך זה שביהודה לילך לגליל וזה שבגליל לילך ליהודה לפרנס כל אחד צרכי כרמו לימים פגעו זה בזה אמרו למה אנו מטריחין אני אפרנס כרמך שבעירי ואתה תפרנס כרמי שבעירך והזהר בה שאם אתה משמר היטב את שלי אני אשמור היטב את שלך:
{כ}כי ישאלך בנך מחר. זו שאלת בן חכם מאותן ארבעה בנים הנזכרים בהגדה ואע”פ שהוא אומר אתכם דמשמע כמו לכם ולא לו מ”מ כיון שאמר אשר צוה ה’ אלהינו אינו מוציא עצמו מן הכלל כמו רשע שאומר מה העבודה הזאת לכם והאי דקאמר (אתכם) לפי שעדיין לא נולד באותה שעה שהקב”ה צוה אותה מצוה:


ואתחנן פרק-ז

{ז}לא מרבכם. רשב”ם היה מחבר זה הפסוק ופסוק ראשון דוהיה ומפרש הכי לא מרבכם חשק ה’ בכם כי אם מאהבת ה’ אתכם ומשמרו את השבועה. וא”ת כיון שלא חשק בנו כי אם מכח תוקף השבועה א”כ למה נטרח לקיים מצותיו לכך כתיב וידעת כי ה’ אלהיך הוא אלהי האלהים וגו’ שומר הברית ממתין ברית השבועה והחסד עד שימצא אוהביו ושומרי מצותיו לאלף דור כלומר עד אלף דור הוא ממתין עד שימצ’ דור כשר שומרי המצות לקבל שכר השבועה אשר נשבע לאבותינו:
{י}ומשלם לשונאיו אל פניו. כלומר לאותם שהם שונאיו מיד משלם להם גמול מעשה ידיהם ולא יאחר לשונאו לכן ושמרת את החקים וגו’ והיה עקב תשמעון כלומר אם תעשו כן ושמרתם ושמר ה’ אלהיך לך מיד את הברית ואת החסד לא ימתין לאלף אלא לך ישלם זה הגמול הטוב כי הראשון לשמוע המצות יהיה זריז ונשכר:

קרדיט: סדר דעת זקנים על פרשת ואתחנן שייך ל”תורת אמת”.

פוסטים נוספים באתר

שניים מקרא ואחד תרגום על התורה | פרשת יהדות
שניים מקרא ואחד תרגום – ואתחנן

{כג} וָֽאֶתְחַנַּן אֶל יְהֹוָה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹֽר:  מ  וָֽאֶתְחַנַּן אֶל יְהֹוָה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹֽר:  ת  וְצַלֵיתִי קֳדָם יְיָ בְּעִדָנָא הַהִיא לְמֵימָר: {כד} אֲדֹנָי יֱהֹוִה אַתָּה הַֽחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶֽת עַבְדְּךָ אֶת גָּדְלְךָ

קרא עוד »
תרגום יונתן על התורה | פרשת יהדות
תרגום יונתן על פרשת ואתחנן

{כג} ואתחנן וּבָעִית רַחֲמִין מִן קֳדָם יְיָ בְּעִידָנָא הַהוּא לְמֵימָר: {כד} בְּבָעוּ בְּרַחֲמִין מִן קֳדָמָךְ יְיָ אֱלהִים אַנְתְּ שָׁרִיתָ לְאַחֲזָאָה יַת עַבְדָךְ יַת רְבוּתָךְ וְיַת גְּבוּרַת יְדָךְ תַּקִיפְתָּא

קרא עוד »
כלי יקר על התורה | פרשת יהדות
כלי יקר על פרשת ואתחנן

{כג}ואתחנן אל ה’ בעת ההיא לאמר. פירש”י אע”פ שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים מ”מ אינן מבקשים כ”א מתנת חנם. (ספרי ואתחנן כג) וקשה על זה מהיכא תיסק אדעתין

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת ראה | פרשת יהדות
פרשת ראה

פרשת ראה פרשת ראה המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ראה פרק יא’ ראשון (כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם

פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות