בעל הטורים על התורה | פרשת יהדות

בעל הטורים על פרשת תרומה

{ב}ויקחו לי תרומה. פתח דבר אל בני ישראל בל’ פיוס כמו דברו על לב ירושלים. בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם ואיתא במדרש א”ר אבהו ומה לעשות משכן כבוד וכפרה לישראל אמר דבר אל בני ישראל לשון פיוס הדוחקים את ישראל ונוטלים את ממונם מה תהא עליהם. תרומה. אותיות מ’ תורה שהתורה שניתנה למ’ יום הוא לאוכלי תרומה. כההיא דאמרינן לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן שניה לה לאוכלי תרומה וזהו ויקחו לי לשמי שכל מי שעוסק בתורה כאילו לוקח לי שאין לו להקב”ה בעולם אלא ד’ אמות של הלכה בלבד וע”כ סמך פרשת ויקחו לי תרומה לפ’ של תורה: ויקחו לי תרומה. עשו לי מקום מקדש אחד מנ’ שבהר הבית כמו תרומה שהוא א’ מנ’ שהרי הר הבית היה ת”ק על ת”ק ומקום החצר היה ק’ על נ’ שהוא א’ מנ’ של ת”ק על ת”ק: סמך לילה לויקחו לי תרומה רמז זמן אכילת תרומה בלילה כדתנן משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן שהיא צאת הכוכבים: ויקחו לי. לי עולה מ’ היינו עין יפה אחד ממ’: מאת כל. כל עולה נ’ היינו בינוני א’ מנ’: מאת כל. ר”ת עולה ס’ היינו עין רעה א’ מס’: אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. בגימ’ אך בני ישראל יהיו תורמין לא הגוים: תקחו את תרומתי. ולא אמר תקח שאין גובין צדקה בפחות מב’. תקחו. בגימ’ שנים קחו:
{ו}שמן למאר. חסר דלאו לאורה הוא צריך וי”ג דברים נמנו כאן וכן יש י”ג מיני מלבושים ביחזקאל ואנעלך תחש וגו’ ואעדך עדי וגו’ וכשחטאו ישראל בעגל אבדו י”ג מלבושים כדכתיב ויתנצלו בני ישראל את עדים ובזכות אלו י”ג מינים שהתנדבו חזרו להם י”ג:
{ח}ושכנתי. רמז לבית ראשון ושכן ת”י שנים וכן ואתה קדוש יושב תהלות ישראל קדוש עולה ת”י שמנין קדוש היה תהלות בישראל ויש בו אותיות ושני ת”כ רמז לת”כ שנים של בית שני:
{ט}מראה. בגימ’ גבריאל מלמד שהיה חגור כמין פסיקיא של עור ומראה למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו: וכן תעשו. ב’ הכא ואידך וכן תעשו דגדעון שזכות אלו הכלים עמד לגדעון וכן כל מעשה דגדעון היה כנגד עבודת המשכן וכליו. נתן הלפידים בכדים להזכיר זכות אלו הכלים. ובראש האשמורה התיכונה להזכיר זכות עבודת המקדש שאז היו תורמין את המזבח והיא העבודה הראשונה שהיו עושים בהם ביום:
{י}ועשו ארון. בכולם כתיב ועשית חוץ מבארון דכתיב ועשו שכל הכלים עשה שלמה כיוצא בהן חוץ מארון: ארון אותיות אורן שיש בה אורן של ישראל ואותיות נורא כי הוא אש אוכלה. ארון בגימ’ נזר שכתר תורה עולה על כל הכתרים לכן כתיב ועשית עליו זר זהב ובשלחן כתיב ועשית לו לומר שכתר תורה עולה על שאר הכתרים: אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו. כל מדותיו היו שבורות בחצאי אמות ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו: ועשו ארון. י’ פרשיות מתחילין בעשייה כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם:
{יא}זהב טהור מבית ומחוץ. ב’ דזהב עם טהור מבית ומחוץ בגי’ הנה החכם יהיה תוכו כברו:
{יח}שנים כרובים. ופניהם איש אל אחיו כמו שני חברים שנושאין ונותנין בדברי תורה: כרובים. בגימ’ מראה כבוד: כרבים כרביא. כי נער ישראל ואוהבהו: שני כרובים. בגימטריא אברהם יצחק יעקב שהיו שם כדי להזכיר זכות אבות:
{יט}הכרובים. ג’ כנגד ג’ אבות:
{כב}ונועדתי. ב’ במסורה ונועדתי לך. ונועדתי שמה לבני ישראל. זהו שדרשו אשר דבר ה’ לאמר בקרובי אקדש והיכן דבר ונקדש בכבודי אמר משה לאהרן יודע הייתי שיתקדש המשכן בקרוביו של מקום והייתי סבור שיתקדש בנו ומהיכן ידע מכאן שאמר לו ונועדתי לך פי’ על ידך על כן כאן כתיב ונועדתי לך ולקמן ונועדתי שמה לבני ישראל: מבין שני הכרובים. ר”ת משה:
{כד}ועשית לו זר זהב. זהב בגימט’ דוד שהוא יזכה לזר של מלכים:
{לא}ועשית מנורת. ז”פ כתיב מנורה בלישנא כנגד ז’ רקיעים וז’ ארצות ואין בפ’ מנורה אות סמ”ך וכן במעשה בראשית לומר במקום נר אין שטן ואין מזיק ובזכות נר מצוה ותורה אור סותם פיו של שטן מלהסטין:
{מ}וראה. ג’ ראשי פסוקים הכא ואידך וראה אם דרך עוצב בי. ואידך וראה בנים לבניך. פי’ אם דרך עוצב בי וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר שתבוא להר הבית לבהמ”ק להתפלל ולהודות ויתספר לך כמו שסידר שלמה בתפלתו אם יחטא איש וגו’ ובא וגו’ בבית הזה ואם תעשה כן וראה בנים לבניך:


תרומה פרק-כו

{א}משזר. בגימ’ חוט כפול שמנה: עשר יריעות. כנגד עשרת הדברות:
{ג}חמש וגו’ חוברות. כנגד ה’ דברות על לוח אחד וכנגד ה’ שעל לוח השני:
{ו}חמשים קרסי. כנגד נ’ שערי בינה:
{ט}הששית. ב’ בתורה היריעה הששית וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית בזכות השלחן שהיה במשכן נשלחה ברכה בכל העולם:
{יג}באורך. ג’ במסורה דין ואידך וייף בגדלו באורך דליותיו. בארך אפים יפותה קצין. פי’ בארך אפים המשכן שנאמר בו באורך יריעות האהל יפותה קצין שנתפתה הקב”ה ונתרצה לישראל וכפר להם על עון העגל ונתייפה ישראל ונתגדל על כל שהשרה שכינתו בתוכם וזהו. וייף בגדלו באורך שנתייפה ונתגדל כארץ כמשכן שכתוכ בו באורך:
{יד}תחש. בגימ’ שש גונים:
{טו}למשכן עצי שטים עמדים. בגימט’ לכפר למעשה שטים. כ”ד פעמים שטים בפרשה (חוץ דצוואה ודעשייה דצריכי לגופיהו) כנגד כ”ד אלף שנפלו בשטים. מ”ח קרשים כנגד מ”ח נביאים ומ”ח משמרות כהונה ולויה: והיו ז’ בריחים כנגד שבעה דורות מאברהם עד משה ושבעה רועים:
{כד}ויחדו. ג’ במסורה הכא וחבירו בויקהל ואידך ויחדו כלם יכליון לומר שהיו הקרשים כלים זה עם זה שלא היו זה נכנס וזה יוצא אי נמי רמז למ”ד שהיו כלים עד כאצבע וזהו ויחדו כלם יכליון שהיו כלים והולכין:
{כח}והבריח התיכון. הוא דוד שמבריח הע”א מן הקצה:
{ל}הראית. ב’ במסורה הכא ואידך אתה הראית לדעת פי’ בהר הראית לדעת כי ה’ הוא האלהים אין עוד שהרכין שמי שמים על ההר והראך שהוא לבדו מושל בעליונים ובתחתונים:


תרומה פרק-כז

{ח}נבוב לוחות תעשה אותו. נבוב עולה ששים שעד ששים אמות יכולין להוסיף על המזבח:
{יח}אורך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים. פי’ כחלק אחד מחמשים שבהר הבית כדפי’ לעיל:

קרדיט: סדר בעל הטורים על פרשת תרומה שייך ל”תורת אמת”.

פוסטים נוספים באתר

קדושת בית הכנסת | פרשת יהדות
קדושת בית הכנסת

וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם: (שמות כה. ח’). י’ראת ה’מקדש ו’מוראת ה’המשכן אשר קדשנו במצוותיו וציונו על הדבר הזה, והיינו טעמא כי שם משרה הקדוש

קרא עוד »
שניים מקרא ואחד תרגום על התורה | פרשת יהדות
שניים מקרא ואחד תרגום – תרומה

{א} וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹֽר:  מ  וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹֽר:  ת  וּמַלִיל יְיָ עִם משֶׁה לְמֵימָר: {ב} דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ

קרא עוד »
תרגום יונתן על התורה | פרשת יהדות
תרגום יונתן על פרשת תרומה

{א} וידבר וּמַלֵּיל יְיָ עִם משֶׁה לְמֵימָר: {ב} מַלֵּיל עִם בְּנֵי יִשְרָאֵל וְיִסְבוּן קֳדָמַי אַפְרְשׁוּתָא מִן כָּל דְּיִתְרְעֵי לִבֵּיהּ וְלָא בְּאַלְמוּתָא תִסְבוּן יַת אַפְרָשׁוּתִי: {ג} וְדָא אַפְרָשׁוּתָא דְתִסְבוּן מִנְהוֹן דַּהֲבָא

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת ראה | פרשת יהדות
פרשת ראה

פרשת ראה פרשת ראה המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ראה פרק יא’ ראשון (כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם

פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות