האם יולדת צריכה לישון סמוך לבית חולים בשבת

אישה הצריכה ללדת האם מחויבת לשהות בסמוך לבית חולים בשבת?

להלכה: אישה הצריכה ללדת מעיקר הדין אינה צריכה ללכת למלון או בית קרוב לבית חולים כדי למנוע חילולי שבת, והטעם שהוי ספק אם תלד, ועוד שמתבטלת על ידי כך ממצוות עונג שבת, אמנם אם יכולה בקלות להיות סמוך לבית חולים ולא תמנע ממנה מצוות עונג שבת, יש לעשות כן לכתחילה.

סימן שאלה

האם יולדת צריכה לישון סמוך לבית חולים בשבת בביאור הדברים

יולדת הרי היא כחולה שיש בו סכנה ומחללים עליה את השבת, אמנם כיון ששבת דחויה אצל פיקוח נפש, [ולא הותרה] ולכן מן הראוי למעט בחילול שבת ככל שאפשר ולעשות את ההכנות הנצרכות קודם השבת, כגון אם אפשר להדליק את האור בשינוי ולא בצורה הרגילה יש לעשות כן.

ויש לדון במקום שאישה הגיע לזמן שהיא צריכה ללדת האם מחויבת ללכת סמוך לבית חולים בשבת כדי למנוע חילולי שבת?

המשנה ברורה (סימן ש"ל סעיף קטן א') ולכן מן הראוי לאישה שהגיעה לחודש תשיעי, להזמין בכל ערב שבת כל הדברים הנצרכים, דשמא יזדמן לדתה בשבת, ולא תצטרך לחלל שבת.

יולדת הגרה במרחק נסיעה מבית החולים, הורה החזו"א (והובא בחוט השני חלק ד' פרק צ"א סעיף קטן א') שאם יכולה להתאכסן בסמוך לו, עליה לעשות כן, כדי למנוע חילול השם שיחשבו שנוסעת בשבת בחינם. [ולכן במקום שהרואים מבינים שהנסיעה היא לצורך פיקוח נפש, אין צורך לעשות כן].

אכן אם קשה עליה הדבר, הורה החזו"א שאינה חייבת להתאמץ ולהתאכסן בקרבת בית החולים.

וכן דעת הגרש"ז אויערבך (בשו"ת מנחת שלמה חלק א' סימן ז' אות ז') שאין חובה לטרוח טורח גדול כדי למנוע חילול שבת שעלול להתהוות בגלל פיקוח נפש.

בספר אורחות שבת (חלק ב' פרק כ' אות ע"ו) כתב אישה שקרב זמן לידתה אינה חייבת מן הדין להתאכסן בסמוך לבית החולים על מנת לחסוך נסיעה בשבת או על מנת לקצר את משך הנסיעה לבית החולים.

והטעם לכך הובא בספר תורת היולדת (פרק ב' הערה ב') מכתב מהגרי"ש אלישיב, משום שהעתקת מקום המגורים לשבת היא טורח, ואין חיוב מן הדין לעשות זאת כדי לחסוך מלאכה בשבת כשהיא נעשית לפיקוח נפש, שהרי אינה מכניסה עצמה בידיים למצב של חילול שבת לשם פיקוח נפש, ובפרט שהדבר ספק אם תלד בשבת.

וכן כתב הילקוט יוסף (סימן ש"ל אות ג') אם ביתה רחוק מבית החולים, שאם יאחזוה צירים בשבת, יצטרכו לחלל שבת על ידי נסיעה באמבולנס או מכונית, לכתחילה צריכה לעזוב את ביתה מערב שבת לשבות במלון הקרוב לבית החולים, כדי למנוע חילולי שבת, ובלבד שיכולה לעשות כן בנקל, אבל אם הדבר כרוך בטרחה יתרה, אינה צריכה לטרוח בזה.

במקום שגרה סמוך לבית החולים ורוצה לנסוע רחוק

במקרה שהיולדת גרה בסמוך לבית החולים והיא מוזמנת לשמחה משפחתית בשבת למקום רחוק יותר מבית החולים, כתב בספר אורחות שבת (שם) שמותר לה לנסוע למקום המרוחק, ואינה צריכה להימנע מלהשתתף בשמחה, והטעם משום דהוי ספק אם תלד בשבת, וגם פעמים דהוי כהולך לדבר מצווה שמותר לצאת אף בערב שבת.

ודע במקום שהיא נמצאת בשבוע מתקדם כגון 40 וכדומה ויש חשש אמיתי שיצא הדבר בשבת, או שיציאה לא לצורך, יש לשאול רב באופן פרטני יותר.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר