מה מברכים על מאכל מקולקל?

להלכה: האוכל מאכל מקולקל, אם נתקלקל לגמרי אין לברך עליו כלל. אמנם אם נתקלקל הרבה אבל ראוי לאכלו על ידי הדחק, יש לברך עליו 'שהכול נהיה בדברו', וברכה אחרונה 'בורא נפשות'. אם עבר ובירך עליו את ברכתו, נחלקו הפוסקים, ונראה להלכה שאם בירך יצא ידי חובה.

האוכל פת מעופש, שנתעפש הרבה אבל ראוי לאכול אותו על ידי הדחק, יש לברך עליו ברכת 'שהכול נהיה בדברו', לגבי ברכה אחרונה הסתפקו הפוסקים בכך האם מברכים המוציא כיון ששבע או שהכול, ונראה לצאת ידי כל הדעות יש לו לאכול בתוך אכילת פת רגילה ויצא ידי חובה.

מאכל שנשרף או מתובלן הרבה, יש לברך עליו את ברכתו, אמנם אם נשרף בצורה כזו שאי אפשר לאכלו רק על ידי הדחק, ברכתו 'שהכול נהיה בדברו'.

בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון בשר בהמה חיה ועוף, דגים ביצים חלב וגבינה, ופת שעיפשה, ותבשיל שנשתנה צורתו ונתקלקל, וכו', מברך 'שהכול'.

מבואר שמאכל שנתקלקל יש לברך עליו שהכול, וכתב המשנה ברורה (שם) שאין הכוונה שנתקלקל לגמרי כי אם כן אפילו שהכול אין לברך עליו, אלא שנתקלקל קצת ולא לגמרי.

עבר ובירך על לחם מעופש או על תבשיל מקולקל את ברכתו האמתית, כגון שבירך על הלחם המוציא לחם מן הארץ ולא שהכול, כתב הגר"ש וואזנר בספר שערי ברכה (פרק כ"ג הערה 309) שיצא ידי חובה, כיון שלא שיקר בברכתו שהרי זה לחם, מאידך בספר קצות השולחן (סימן נ' בדי השולחן סימן קטן ב') כתב שלא יצא ידי חובה, משום שלא נחשב לחם.

מאכל שנשרף או מתובלן יתר על המידה

מאכל שנשרף או שהוא מתובלן על ידי מלח או פלפל יתר על המידה, כתב הגרש"ז אויערבך בספר ותן ברכה (קונטרס התשובות סימן ר"ד) שמברך עליו את ברכתו הראויה לו, ולכן לחם שנשרף יש לו לברך עליו המוציא לחם מן הארץ, ומה שכתב שאם נתקלקל קצת מברך עליו שהכול, כוונתם שהתקלקל הרבה אלא שראוי לאכול על ידי הדחק.

אמנם במקרה שיש במאכל יותר מידי מלח או פלפל, כתב הגרש"ז אויערבך (צוהר אהל ברוך עמוד רמ"ג) כיון שנחשב למקולקל ונאכל רק על ידי הדחק יש לברך עליו שהכול.

ברכה אחרונה בלחם מעופש

לעניין ברכה אחרונה בלחם מעופש, הביאור הלכה (שם ד"ה ופת שעיפשה) הסתפק ונשאר בצורך עיון, האם אומרים שברכתו שהכול, כיון שכל ברכה שתחילתה שהכול סופה בורא נפשות כמבואר ברמב"ם, או כל מה שנפסק שברכתו שהכול זה רק לגבי ברכה ראשונה שברכתו רק מדרבנן, וכיון שלא נחשב לפת ממש אמרו שיברך שהכול, אבל לגבי ברכה אחרונה שהיא מדאורייתא, וכיון ששבע באכילה זו יש לו לברך עליו ברכת המזון, ורק אם לא שבע שאז ברכתו רק מדרבנן אז יש לו לברך בורא נפשות.

כתב בספר הליכות ברכות (סימן ר"ד אות ג') ולכן באופן זה יראה לאוכלו בתוך הסעודה פת רגילה, או יקפיד שלא לאכול כדי שביעה.

ברכה אחרונה על מאכל מקולקל

מאכל מקולקל יש לברך עליו ברכה אחרונה בורא נפשות, כמבואר ברמב"ם ובמשנה ברורה שכל ברכה שפותחת בשהכול יש לברך ברכה אחרונה בורא נפשות.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

ESTHER – בוטיק טיפוח ויופי

לק ג'ל, איפור וקוסמטיקה

ברוריה פריד – עו"ד פלילי

עורכי דין

עסקים עצלנים

פיתוח עסקי
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.