האם מותר לדחות טבילה במקווה?

אסור לאישה לדחות טבילתה במקווה, אלא מאונס [כגון חום גבוה], ואישה שרוצה לדחות טבילתה יש לה לעשות שאלת חכם.
וכן מותר לדחות טבילתה במקום שהיא מוחלת. כפי שכתב המשנה ברורה (סימן ר"מ סימן קטן ב') "וצריך לקיים העונה גם כשהיא מעוברת או מניקה, ולא יבטל עונתה אלא מדעתה כשהיא מוחלת לו, וכבר קיים מצוות פריה ורביה".
מבואר שמותר לאישה לדחות טבילתה במקום שהיא מוחלת, אבל רק בתנאי שקיימו מצוות פריה ורביה, דהיינו שהביאו ביחד בן ובת.

בספר נתיבות טוהר כותב אמרו חז"ל (עירובין ס"ג עמוד ב') יהושע בן נון נענש להיות ערירי, בגלל שביטל את ישראל מפריה ורביה לילה אחד.
אישה הטובלת בזמנה מקיימת את מצות הטהרה בשלמותה, זהו חיובה כלפי שמים וגם כלפי בעלה, היות והאישה נעשית חומה לבעלה, לבל ייכשל בעבירה או בהרהורי עבירה.
וגם אם הם בשעת מריבה לא תמנע מטבילתה, עליה ועליו לעשות מאמץ להתפייס, וזוהי המצווה, וחמור מאוד להשתמש בטבילתה כאמצעי ענישה לבעלה.
מובא בספרים הקדושים על אישה שנהגה לעשות מסחר בטבילתה, אם קנה לה בעלה טבלה, ואם לא קנה לה לא טבלה, לאחר פטירתה באה האישה בחלום לאשת הרב, ואמרה לה לפרסם בין כל נשות העיר, שעל כל פעם שהענישה את בעלה על ידי דחית הטבילה, הטבילוה במקווה של אש, וזוהי מידה כנגד מידה.

טבילה במקום שיתגלה לרבים

בספר טללי טוהר (פרק ח' הלכה ל"ו) כותב נכון שלא להתארח וכן שלא לארח אם אפשר שיתגלה שהיא טובלת, ומכל מקום אם הם מתארחים או שיש להם אורחים, צריכה להסתיר את הטבילה כמה שאפשר, ובאופן שאי אפשר להסתיר, תדחה טבילתה, ויש לדחות הטבילה אפילו אם ייוודע הדבר רק להורים.
וכן באופן שאם תטבול בלילה ודאי לה שייוודע הדבר לבני הבית, כגון שנמצאים בבית בנים גדולים ואין לה שום אפשרות להסתיר מהם, תדחה טבילתה ותטבול למחרת ביום.
וכן כתב הגאון ר' ניסים קרליץ שכאשר אין צניעות אין חיוב עונה.
מבואר שבמקום שיודעת שיתגלה לרבים אין חובה של טבילה בזמנה, אבל במקום שיש רק חשש שיתגלה להורים, מבואר בשו"ת שבט הלוי (חלק ה' סימן קי"ח) שאין לדחות טבילה רק בשביל חשש.

טבילה בליל שבת

אישה שחל ליל טבילתה בליל שבת אין לה לדחות טבילתה. יתרה מכך כתב הבן איש חי (שנה שניה פרשת וירא) בשם האר"י הקדוש, שליל שבת הוא זמן מיוחד לנשמות קדושות ולכן לא תדחה טבילה שחלה בליל שבת.
אמנם אם הטבילה אינה בזמנה אלא דחויה, חולקים המשנה ברורה והילקוט יוסף המשנה ברורה (סימן שכ"ו סימן קטן כ"ד) "ונוהגות הנשים שאינם טובלות שלא בזמנם בשבת, וכתבו הפוסקים ויפה נהגו".
הילקוט יוסף (סימן שכ"ו) כתב שהיום נוהגים שאישה טובלת גם שלא בזמנה בליל שבת.

טבילה בליל יום כיפור ובליל תשעה באב

השולחן ערוך (אור החיים סימן תרי"ג סימן י"ב) כתב "בזמן הזה אסור לאישה לטבול ביום הכיפורים אפילו הגיע זמן טבילתה בו ביום".
ומבאר המשנה ברורה ואפילו שלא לשם תשמיש שהדבר אסור גם כך, אלא לשם שתהיה מותרת הדבר גם אסור.
וכן כתב השולחן ערוך (סימן תקנ"ד סימן ח') "טבילה של מצווה בזמנה מותרת, אבל בזמן הזה אין טבילה בזמנה, הלכך לא תטבול בו וכן נהגו".
מבואר שטבילה בליל יום כיפור וכן טבילה בליל תשעה באב אסורה, ויש לדחות את הטבילה למוצאי יום הכיפורים או למוצאי יום תשעה באב.

טבילה כשאין בעלה בעיר

בספר טללי טוהר (פרק ח' הלכה ל"ח) מביא את שיטת הבית יוסף (סימן קצ"ז) כותב מנהג הנשים שאין טובלות אם אין הבעל בעיר, וכתב מכל נכון שתפסוק בטהרה ותספור שבעה נקיים, אך לא תטבול אף על פי שאינה מצפה שבעלה יבוא, כדי שאם בעלה יקדים לבוא תוכל לטבול מיד.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אקדמיה לאיפור הודיה ביסמוט

קורס איפור, איפור וקוסמטיקה

תפארת יעקב – חנות יודאיקה

יודאיקה, מתנות

חיו פרויקטים – שיפוץ ובנייה

תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.