האם מותר לגזוז ציפורנים בחול המועד?

להלכה: מותר לגזוז ציפורנים בחול המועד, בין ביד ובין ברגל, ואפילו במספריים. אמנם בני אשכנז נהגו להחמיר שלא לגזוז ציפורנים בחול המועד.

בביאור הדברים: האם מותר לגזוז ציפורנים בחול המועד?

השולחן ערוך (בסימן תקל"א סעיף א') כותב "מותר ליטול ציפורנים, בין ביד ובין ברגל, ואפילו במספריים".
מבואר מדברי השולחן ערוך, להתיר לגזוז ציפורנים בחול המועד, ואפילו במספריים, וכל שכן בסכין גילוח וכן מותר לגזוז ציפורניים ביד.
וכך כתב בילקוט יוסף בהלכות חול המועד, מותר לגזוז ציפורניו בחול המועד אפילו במספרים, ומנהג בני אשכנז להחמיר בזה.
הרמ"א כותב "אבל יש מחמירים ואוסרים, וכן הוא המנהג להחמיר שלא ליטל אותם, בין בסכין ובין במספרים, אם לא לצורך מצוות טבילה, שנוטל אותה כדרכן בחול".
מבואר מדברי הרמ"א לאסור גזיזת ציפורנים בחול המועד, אבל אישה שטבילתה יוצאה בחול המועד, מותר לה לגזוז הציפורניים בחול המועד.
אישה שחל ליל טבילתה במוצאי יום טוב האחרון, דעת הגאון ר' שלמה זלמן אוירעבך, שלא תגזוז ציפורניה בחול המועד, אלא במוצאי יום טוב.

והטעם שלפי דברי הרמ"א יש איסור לגזוז ציפורניו בחול המועד?

מבאר המשנה ברורה שיש בזה את אותה הסיבה של גילוח בחול המועד, כמו שגילוח בחל המועד אסור משום שאם נתיר לו לגלח בחול המועד, אז הוא לא יטרח בשביל זה ויגלח בערב יום טוב, והרי הוא יכנס מנוול לחג.
אם כן אותו הטעם שייך גם בגזיזת ציפורנים שאם נתיר לו ליטול ציפורנים בחול המועד הרי הוא יכנס מנוול לחג, לכן אסור ליטול ציפורניו בחול המועד.
ואם כבר נטל את ציפורניו כבר מערב יום טוב, מותר לו לגזוז ציפורניו בחול המועד.

לגבי אדם הנוהג ליטול ציפורניו בכל ערב שבת

לגבי אדם הנוהג ליטול ציפורניו בכל ערב שבת, כתב בשו"ת נחלת שבעה (חלק א' סימן נ"ז) שכמו שהתירו לצורך טבילה כך גם התירו לצורך כבוד שבת.
מאידך דעת שו"ת שבות יעקב (חלק א' סימן י"ז) שכתב שכל מה שהתירו, זה רק לצורך טבילה אבל צורך שבת קודש לא התירו.
לצורך רפואה כתב בשולחן ערוך (סעיף ב') שמותר.
וכן מוהל שצריך לתקן ציפורניו לצורך מצוות פריעה, כתב הרמ"א ביורה דעה (סימן שצ"ג סעיף ג') לגבי מוהל שנמצא בימים של אבל, שמותר לו לגזוז ציפורניו.
ומבאר (בנקודות הכסף סימן ש"צ סעיף ג') שמותר משום שאינו מתכוון לנוי וליפות את עצמו, אלא לצורך מצווה, ולכן מותר.
אם כן הוא הדין בגזיזת ציפורנים למוהל בחול המועד שמותר, ודינו כמו מוהל בתוך שבעת ימי אבלות שבו, שמותר.
בספר אוצר הברית (חלק א' פרק ד' סימן י"א) כתב עוד טעם למה מותר למוהל לגזוז ציפורנים שלו בחול המועד, שכשם שמכשירי מילה מותרים בחול המועד, כך גם מכשירי פריעה מותרים בחול המועד, וציפורנים של המוהל בכלל מכשירי פריעה, שמותרים.

יש לכם שאלה הלכה? בקרו בעמוד שאל את הרב.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

MB תיווך נדל"ן נכסים

תיווך ונדלן

שירה אדוני – יועצת משכנתאות ונדל"ן

יועץ משכנתאות

ABM הפקות – במות ומסכי לד לאירועים

הפקת אירועים, אירועים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.