האם מותר לאכול מצה לפני פסח?

להלכה: וכך המנהג שלא לאכול מצה קודם פסח כבר מאותו יום של פסח מעמוד השחר ואילך, ויש נוהגים שלא לאכול כבר מראש חודש ואילך.
וזה הכלל כל מה שנחשב כמצה שאפשר לצאת בה ידי חובה בפסח, אסור לאכול קודם הפסח מעמוד השחר, ולכן מצה עשירה שהיא קמח העשויה עם מי פירות, שלא יוצאים בה ידי חובה בפסח מותר לאוכלה קודם הפסח.

האם מותר לאכול מצה לפני פסח? – בביאור הדברים:

הרמ"א (בסימן תע"א הלכה ב') כותב "אבל מצה שיוצאים בה בלילה אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר".
מבואר מדברי הרמ"א שאסור לאכול מצה קודם הפסח, כל אותו היום של פסח.
המשנה ברורה כותב כל אותו היום הפירוש מעמוד השחר, ויש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש.
והסיבה שאסור לאכול מצה קודם הפסח, מובא ברמב"ם כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב.
הבן איש חי (שנה א' פרק צ"ו אות כ"ו) כותב שיש לאסור אכילת מצה כבר מהלילה קודם, דהיינו ליל י"ד, משום כדי שתהיה מצוות אכילת מצה חביבה עליו, ועוד שיש להימנע מאכילת מצה בזמן שכבר חלה עליו חובת הביעור.
אמנם מלשון השולחן ערוך שאסור רק מיום י"ד ואילך, והוכיח זאת הגאון ר' חיים מבריסק שאנחנו אומרים בהגדה של פסח מה שונה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ או מצה, מבואר שחוץ מהימים של פסח, כל הימים אפשר לאכול או חמץ או מצה, אם כן אין איסור לאכול מצה בליל י"ד.
מצה עשירה מבואר בשולחן ערוך שמותר, "וקודם שעה עשירית מותר לאכול מצה עשירה", והסיבה לזה משום שאי אפשר לצאת ידי חובה אכילת מצה בפסח במצה עשירה.
מצה מבושלת או מטוגנת, החזון עובדיה בהלכות פסח (עמוד צ"ה) כתב מצה מבושלת או מטוגנת מותר לאכול אותה גם ביום י"ד עצמו.
מאידך האור לציון (חלק ג' פרק י"ג הלכה ג') כתב מצה מבושלת מותר לאכול אותה בערב פסח, אולם יש להימנע מלאכול מצה מטוגנת במשך כל היום.
מצה של חמץ בזמנינו, כתב בשו"ת מנחת יצחק (חלק ח' סימן ל"ז) שאסור לאכול מצה ואפילו שהיא חמץ ממש וכבר אי אפשר לצאת בה ידי חובת אכילת מצה, משום שהסיבה שאסור לאכול מצה קודם הפסח כדי שיאכל את המצה לתאבון, ואם כן במקום שיש למצה הזו טעם של מצה ואפילו שהיא לא כשרה מכל מקום יש לה טעם של מצה, אסור.
מצה שנעשית שלא לשם מצה, האור לציון (שם) כתב שמצה שנעשית במפורש שלא לשם פסח, יש איסור לאכול אותה קודם פסח, ואף שלא יוצאים בה ידי חובת אכילת מצה בפסח, מכל מקום אסור.
והסיבה בדבר משום שיש לחשוש לאותם ראשונים שסוברים מה שכתוב ושמרתם את המצות הפירוש לשמור שלא יחמיץ, אבל אין הכוונה שימור לשם מצוות אכילת מצה, אם כן יש לאסור לאכול מצה זו.
מכל מקום, במקום דוחק גדול כגון מקומות גדולים כמו מחנות צבא, שקשה בלא זה, אולי אפשר לצדד להקל באכילת מצה כזו בערב פסח.
הילקוט יוסף כתב מצה שנעשית בפירוש שלא לשם מצה, יש אומרים שאף על פי שאין יוצאים בה ידי חובת בליל פסח, מכל מקום אין לאכול ממנה בערב פסח, הואיל וטעמה דומה לטעם המצה שנעשית לשם מצווה, ורבים מהפוסקים חולקים על זה, וכן עיקר, שמן הדין מותר לאכול ממנה, אך המחמיר תבוא עליו ברכה.
לפיכך מחנות צבא שאין כל אפשרות לשמור על הכשרות בימי הפסח אם יישאר החמץ בי"ד ניסן, ויש הכרח לחסל את משם את כל החמץ לפני י"ד בניסן על ידי הרבנות הצבאית, וכן בתי חולים ובתי מלון, שאין כל אפשרות לשמור על הכשרות כהלכה בימי הפסח, שאם יישאר שם יש חשש שאחרים יכניסו לחדרם, יש להתיר להם לאכול בערב פסח, מצה שנעשית שלא לשם מצוות מצה.
ומה טוב לבשל מצה זו במרק בשר או ירקות, כדי שכבר לא יהיה בו טעם המצה, ואז יוכל והיכנס לחג שהוא מחכה כבר לאכילת מצה בפסח.

יש לך שאלה? שאל את הרב.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

קורס קובול נינג'ה

קורס תכנות, מכללות ולימודים

אינגליש אקספרס – לימודי אנגלית עסקית

לימודי אנגלית

חימר כחול – קוסמטיקה טבעית מתקדמת

איפור וקוסמטיקה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.