תרי"ג מצוות

תרי"ג מצוות, מצוות פסח
סדר תרי"ג מצוות בתורה - מסודר לפי חמישה חומשי תורה.

תרי"ג מצוות הינם כמות המצוות הכתובות בתורה.
תרי"ג בגימטריה 613 = סה"כ 613 מצוות הכתובות בתורה.

תרי"ג המצוות נחלקות לפי מצוות עשה ולפי מצוות לא תעשה. כלומר, ישנן מצוות בהם התורה מצווה אותנו בפעולות מסוימות כגון מצוות כיבוד הורים, מצוות לימוד תורה ומצוות השבת אבידה. וישנן מצוות לא תעשה שבהם התורה מצווה עלינו שלא לעשות מעשים מסוימים כגון איסור לעבוד עבודה זרה, איסור נידה ואיסור אכילת חמץ בפסח.

סה"כ ישנם רמ"ח (248) מצוות עשה, ושס"ה (365) מצוות לא תעשה.

סדר המצוות למעלה מסודרות ע"פ הסדר בהם הם מופיעים בתורה.

שימו לב: מצוות עשה מודגשות, מצוות לא תעשה אינן מודגשות כדי להקל על ההפרדה ביניהם.

 1. פרו ורבו – למלא את הארץ ע"י הקמת דור המשך.
 2. ברית מילה – למול כל אדם מישראל בגיל 8 ימים.
 3. שלא לאכול גיד הנשה – איסור על איכלת חלק הנקרא "גיד הנשה" (נלמד מיעקב אבינו ע"ה).
 1. לקדש חדשים – להכריז על תחילת חודש. בימינו עושים במקום זאת ברכת לבנה.
 2. לשחוט הפסח ביד' בניסן – חלק ממצוות קורבן פסח.
 3. לאכול בשר הפסח בליל הסדר פסח – חלק ממצוות קורבן פסח.
 4. לא יאכל ממנו נא – שלא יאכל את קרבן פסח כאשר הוא חצי מבושל.
 5. לא תותירו ממנו עד הבוקר – שלא יישאר מקרבן הפסח עד למחרת בבוקר.
 6. ביעור חמץ – מצווה להבעיר את חמץ בערב פסח.
 7. לאכול מצה בליל הסדר פסח.
 8. בל יראה – שלא יימצא חמץ ברשותו בחג הפסח.
 9. איסור על אכילת תערובת חמץ בפסח.
 10. שלא לתת מבשר פסח למומר (אדם שהמיר את דתו).
 11. לא לתת מקרבן פסח לתושב ושכיר (גוי).
 12. איסור לא להוציא הפסח ממקום חבורתו.
 13. לא תשברו ממנו עצם – איסור על שבירת עצם מקורבן הפסח.
 14. לא יאכל ממנו ערל – איסור על גוי שלא יאכל מקורבן הפסח.
 15. קדש לי כל בכור – מצוות פדיון הבן.
 16. איסור אכילת חמץ בפסח.
 17. איסור שלא ייראה חמץ בגבולות ישראל (עם ישראל).
 18. מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים.
 19. כל פטר חמור תפדה בשה – מצוות פטר חמור.
 20. ואם לא תפדה וערפתו – לערוף את החמור אם לא פדאהו.
 21. שלא לצאת חוץ לתחום שבת – איסור יציאה מרשות לרשות.
 22. אנוכי ה' אלוהיך – להאמין ולידע כי ה' הוא האלוהים.
 23. שלא יעלה במחשבתו על אלוה נוסף מלבדו.
 24. לא תעשה לך פסל – איסור על עשיית פסל.
 25. לא תשתחווה להם – לא להשתחוות לפסל.
 26. ולא תעבדם – לא לעבוד את הפסל.
 27. שלא לשבע לשווא – איסור על שבועת שווא (עם שם ה').
 28. שמור את יום השבת לקדשו – מצוות קידוש השבת.
 29. וביום השביעי שבת וינפש – שלא לעשות כל מלאכה ביום השבת.
 30. כבד את אביך ואת אימך – מצוות כיבוד הורים.
 31. לא תרצח – כפשוטו.
 32. לא תנאף – עם אשת איש.
 33. לא תגנוב  – איסור גניבה מיהודי או נפש מישראל.
 34. ולא תעידו בשמי לשקר – איסור שלא להעיד כדות שקר (בשם ה').
 35. לא תחמוד – כפשוטו.
 36. לא תעשה לך פסל או כל תמונה – שלא לעשות צורת אדם לנוי.
 37. איסור שלא לבנות מזבח מאבני גזית.
 38. שלא לעלות במעלות על המזבח.
 39. לדון את דינו של עבד עברי
 40. ליעד אמה (שפחה) העברייה.
 41. אם לא יעד אותו לאיש, הרי זה צריך לפדותה.
 42. איסור שלא למכור אמה עברייה.
 43. איסור שלא יחסיר ממנה שארה כסותה ועונתה.
 44. מכה אביו ואימו – איסור שלא להכות אב ואם.
 45. מצווה להרוג בחנק לאדם אשר חויב בחנק.
 46. לדון קנסות לאדם הפוצע או חובל בחברו.
 47. להרוג בסייף לאדם אשר חויב בסייף.
 48. לדון דין בהמה שהזיקה שלא כדרכה.
 49. איסור על אכיל שור שדינו להיסקל או נסקל.
 50. לדון דין נזקי בור.
 51. דון דין גנב תשלומים או מיתה.
 52. לדון דין הבער – שהם דיני גוף (שן ורגל).
 53. לדון דין נזקי אש.
 54. לדון את דינו של שומר חינם
 55. לדון דין טוען, מודה או כופר באשמה.
 56. לדון דין שומר שכר ושוכר.
 57. לדון את דינו של שואל מחברו.
 58. לדון דין מפתה בתולה.
 59. שלא להחיות מכשפה.
 60. איסור על להונות גר בדברים.
 61. איסור על להונות גר בממון (כסף).
 62. לא תענו יתום ואלמנה –  איסור על לצער יתום או אלמנה.
 63. מצווה לעזור לעניי עם ישראל ולהלוות להם.
 64. שלא לתבוע חוב ממי שאין לו (דוגמת העני).
 65. שלא להתעסק בין מלווה ללווה בריבית.
 66. איסור על לקלל דיין בישראל.
 67. איסור על גידוף שם ה'.
 68. איסור על לקלל נשיא בישראל.
 69. שלא להקדים חוקי התבואות.
 70. איסור על אכילת טריפה (בהמה שנשחטה שלא כדין).
 71. איסור על דיין לשמוע צד אחד בלי לשמוע את הצד השני.
 72. איסור שלא לקבל עדות בעל עבירה.
 73. לא תיהיו אחרי רבים להטות – שלא לנטות אחרי רבים בשביל אחד בדיני נפשות.
 74. שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות.
 75. אחרי רבים להטות.
 76. איסור על להטות דין בגלל היות הנידון עני.
 77. לסייע לאדם הזקוק לעזרה במשאו או הנכשל בדרך.
 78. שלא להטות דין חוטא מפני רשעו.
 79. שלא לחתוך דין באומד הדעת.
 80. ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור.. – איסור לקחת שוחד מכל אדם.
 81. מצוות שמיטת קרקעות – שמיטה אחת ל-7 שנים.
 82. לא תעשו כל מלאכה ביום השבת – לשבות ממלאכה בשבת.
 83. איסור שלא להישבע בשם עבודה זרה.
 84. שלא להדיח רבים לעבוד עבודה זרה.
 85. מצווה לחגוג את שבעת הרגלים (פסח, שבועות וסוכות).
 86. שלא ישחט פסח כאשר יש עוד חמץ.
 87. שלא להלין אימורי פסח עד בוקר.
 88. מצוות ביכורים – להפריש ביכורים ולהביאם במקדש.
 89. לא תבשל גדי בחלב אימו – שלא לבשל בשר בחלב יחדיו.
 90. שלא לכרות ברית לז' אומות ולכל עובדי עבודה זרה.
 91. שלא ישבו עכו"ם בארץ ישראל.
 92. מצוות בניית בית המקדש – לבנות בית מקדש לה'.
 93. שלא להסיר בדי הארון.
 94. .לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד
 95. וערכת את הנרות – לערוך נרות במקדש.
 96. שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד.
 97. מצווה לכהן, שלא להסיר החושן מעל האפוד.
 98. שלא לקרוע המעיל של הכהנים.
 99. אכילת בשר של קורבן חטאת וקורבן אשם.
 100. להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב.
 101. שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת.
 102. ונתת ממנו מחצית השקל – מצווה לתת מחצית שקל בכל שנה.
 103. וקידשתו – שיקדש כהן ידיו ורגליו לפני תחילת העבודה.
 104. מצווה למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה.
 105. שלא לסוך זר בשמן המשחה.
 106. שלא לעשות כמו שמן המשחה.
 107. שלא לעשות כמתכונת קטורת.
 108. איסור שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה.
 109. מצוות שמיטה – מצווה לשבות מעבודת הארץ בשנת השמיטה.
 110. איסור על אכילת בשר וחלב יחדיו.
 111. שלא לענוש בשבת.
 1. מצווה להקריב קורבן עולה.
 2. להקריב מנחה לה'.
 3. שלא להקטיר שאור ודבש.
 4. שלא להשבית מלח מקרבנות.
 5. מצווה למלוח כל הקרבנות (ע"מ להסיר את הדם).
 6. מצווה להקריב פר העלם דבר של הציבור.
 7. להקריב קורבן חטאת על שגגת כרת.
 8. מצווה להעיד עדות כאשר ראה או יודע.
 9. מצווה להקריב קורבן עולה ויורד.
 10. שלא להבדיל בחטאת העוף
 11. שלא לשים שמן במנחת חוטא
 12. שלא ליתן לבונה במנחת חוטא.
 13. אדם שמעל בקדשים יתן קרן חומש ואשם.
 14. כאשר אדם בספק – להביא קורבן אשם תלוי.
 15. והשיב את הגזילה – להחזיר לאדם שממנו הוא גזל.
 16. מצווה שיקריב חוטא קורבן אשם ודאי.
 17. מצווה להרים הדשן מהמזבח בכל יום.
 18. ואש תוקד תמיד על המזבח – שתמיד תישאר אש דולקת בבית ה'.
 19. לא תכבה – שלא לכבות את האש בבית ה'.
 20. שיאכלו כהנים שיורי מנחות.
 21. שלא לאפות שיורי מנחות חמץ.
 22. שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום. 
 23. שלא לאכול מנחת כהן.
 24. סדר הקרבת קורבן חטאת.
 25. איסור שלא לאכול מחטאת הפנימית.
 26. סדר הקרבת קורבן אשם.
 27. סדר הקרבת קורבן שלמים.
 28. שלא להותיר קדשים אחר זמנם.
 29. מצווה לשרוף את הנותר מקדשים.
 30. איסור שלא לאכול פיגול.
 31. שלא לאכול קדשים איסור שנטמאו.
 32. מצווה לשרוף קדשים שנטמאו.
 33. שלא לאכול חלב (חלק מגוף הבהמה).
 34. איסור על אכילת הדם.
 35. איסור שלא להיכנס למקדש מגודל שער.
 36. איסור שלא להיכנס לקדש כשהוא קרוע בגדים.
 37. שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה.
 38. איסור על כהן, שלא להיכנס למקדש כאשר הוא שתוי.
 39. מצווה לבדוק סימני בהמה וחיה.
 40. שלא לאכול בהמה וחיה טמאים.
 41. לבדוק בסימני דגים שהם כשרים.
 42. איסור שלא לאכול דג טמא.
 43. איסור שלא לאכול עוף טמא.
 44. לבדוק סימני חגבים.
 45. להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים.
 46. לדון דין טומאת אוכלין ומשקין.
 47. להיות נבלה טמאה ומטמאה.
 48. איסור שלא לאכול שרץ הארץ.
 49. איסור שלא יאכל תולעי פירות.
 50. איסור שלא לאכול שרץ המים.
 51. איסור שלא לאכול רמש המתהווה מעפוש.
 52. מצווה שתהא יולדת טמאה ומטמאה.
 53. שלא יאכל טמא קדשים.
 54. מצווה על יולדת להקריב קורבן לאחר טהרתה.
 55. מצווה שיהא המצורע טמא ומטמא.
 56. איסור שלא לגלח הנתק.
 57. מצוות פריעה ופרימה במצורע.
 58. מצווה לדון דין טומאת צרעת בגדים.
 59. מצוות לטהר מצורע.
 60. מצווה שיגלח המצורע כאשר יטהר.
 61. מצווה על מצורע להקריב קורבן לאחר שיטהר מטומאתו.
 62. מצווה על מצורע לטבול במקווה.
 63. מצווה על טומאת נגעי בתים.
 64. מצוות טומאת הזב.
 65. שיקריב הזב קרבן כאשר יטהר מטומאתו.
 66. שיהא שכבת זרע טמא ומטמא.
 67. שתהא נדה טמאה ומטמאה.
 68. שתא זבה טמאה ומטמאה.
 69. שתקריב זבה קרבן כאשר היא תטהר.
 70. שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש.
 71. מצווה על כהן גדול שיעשה את עבודת יום הכיפורים.
 72. איסור שלא לשחוט קרבן מחוץ לעזרה (במקדש).
 73. מצווה לכסות דם שחיטה של חיה ועוף.
 74. שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה.
 75. איסור שלא לגלות את ערות אביו.
 76. איסור על בן שלא לבא על אמו.
 77. איסור על בן שלא לבא על אשת אביו.
 78. איסור על בן שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו.
 79. איסור על אב שלא לבא על בת בנו.
 80. איסור שלא לבא על בת בתו.
 81. איסור שלא לבא על בתו (נלמד מקל וחומר)..
 82. איסור שלא לבא על אחותו מנשואת אביו.
 83. איסור שלא לבא על אחות אביו.
 84. איסור שלא לבא על אחות אמו.
 85. איסור שלא לגלות ערות אחי אביו.
 86. איסור שלא לבא על אשת אחי אביו.
 87. איסור שלא לבא על אשת בנו.
 88. איסור על אח שלא לבא על אשת אחיו.
 89. איסור שלא לישא אשה ובתה.
 90. איסור שלא לישא אשה ובת בנה.
 91. איסור שלא לישא אשה ובת בתה.
 92. איסור שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו.
 93. איסור על איש שלא לבא על נדה בנידתה.
 94. ולא תתן מזערך למולך – איסור שלא ליתן מזרעו למולך (סוג של עבודה זרה).
 95. איסור משכב זכר שלא לבא על הזכר.
 96. שלא לבא על בהמה.
 97. איסור שלא תביא אשה בהמה עליה.
 98. איש אמו ואביו תיראו – שיהא מורא אביו ואמו עליו.
 99. שלא לפנות אחר עבודה זרה.
 100. איסור שלא לעשות עבודה זרה לעבדה.
 101. שלא לאכול נותר מהקודשים.
 102. איסור שלא לכלות פאת השדה.
 103. מצווה להשאיר פאה בשדה לעניים.
 104. איסור שלא ילקוט בעל הבית לקט.
 105. מצוות לקט – להשאיר לעניים ללקט משדהו.
 106. איסור שלא יקלוט בעל הבית עוללות.
 107. מצווה להשאיר העוללות בשדהו לעניים.
 108. שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם.
 109. מצווה להשאיר הפרט לעניים.
 110. איסור שלא לגנוב שום חפץ או ממון מאחר.
 111. איסור שלא יכפור בפיקדון.
 112. איסור על שבועת שקר בכפירת ממון.
 113. שלא לישבע שקר בשבועת ביטוי.
 114. שלא לעשוק את האחר.
 115. איסור לגזול מהאחר.
 116. לא תלין שכרו – איסור שלא לאחר שכר שכיר.
 117. שלא לקלל ישראל אפילו חרש.
 118. שלא להכשיל אדם בעצה.
 119. איסור שלא יעשה עוול במשפט.
 120. איסור על דיין/שופט שלא יתן עדיפות לאדם חשוב/גדול.
 121. מצווה לשפוט משפט צדק.
 122. איסור רכילות – שלא ילך רכיל בעמו.
 123. איסור שלא הימנע מלהציל את חברו.
 124. איסור שלא לשנוא את חברו.
 125. מצווה להוכיח את החוטא.
 126. איסור שלא יבייש אף אדם בישראל.
 127. איסור נקמה – שלא ינקום בחברו.
 128. איסור נטירה – שלא ישמור שנאה בליבו על חברו.
 129. מצוות ואהבת לרעך כמוך – מצווה לאהוב כל אדם מישראל.
 130. איסור שלא להרביע בהמה כלאים.
 131. איסור זריעת כלאיים – שלא לזרוע כלאי זרעים שונים.
 132. איסור שלא לאכול ערלה.
 133. מצוות נטע רבעי קודש.
 134. איסור שלא להיות זולל וסובא.
 135. איסור לנחש.
 136. שלא לעונן – סוג של ניחוש.
 137. איסור שלא להקיף פאות הראש.
 138. איסור שלא ישחית את פאת זקנו.
 139. איסור קעקועים – שלא יעשה קעקוע על בשרו (השחתת הגוף).
 140. מצווה לירא מן המקדש.
 141. איסור שלא לעשות מעשה אוב.
 142. איסור שלא לעשות מעשה ידעוני (סוג של העלאה באוב).
 143. מצווה לכבד לומדי תורה וזקן.
 144. שלא לעשות עול במידה ובמשקל – כלומר שלא ינסה לרמה בכמות או במשקל את חברו.
 145. מצווה לצדק מאזנים ומשקולות ומידות.
 146. איסור על לקלל את אביו או אימו.
 147. מצווה לדון בשריפה אדם המחויב לשריפה.
 148. איסור ללכת לפי חוקת הגויים.
 149. איסור על כהן להיטמא למת.
 150. מצווה לכהן להיטמא עבור קרוביו.
 151. איסור שלא יעבד טבול יום במקדש.
 152. איסור על כהן שלא יישא זונה.
 153. איסור על כהן שלא יישא חללה בישראל.
 154. איסור על כהן שלא יישא גרושה.
 155. מצווה לקדש את הכוהנים.
 156. איסור על כהן גדול להיכנס לאהל שיש בו מת.
 157. איסור על כהן שלא יטמא למת אפילו הם קרוביו.
 158. מצווה שיישא כהן גדול בתולה בנערותה.
 159. איסור שלא יישא כהן גדול אלמנה.
 160. איסור שלא יבעול כהן גדול אלמנה.
 161. איסור שלא יעבוד כהן במקדש כאשר הוא בעל מום קבוע.
 162. שלא יעבוד כהן בעל מום עובר.
 163. איסור שלא יכנס בעל מום למקדש.
 164. איסור שלא יעבוד כהן כשהוא טמא.
 165. איסור שלא יאכל כהן טמא תרומה מהמקדש.
 166. איסור שלא יאכל זר תרומה במקדש.
 167. איסור שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה.
 168. איסור שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש.
 169. איסור שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה.
 170. איסור שלא לאכול טבל אפילו כהן.
 171. מצווה שיהיה כל קורבן תמים – כלומר שלם, שאינו בעל מום.
 172. איסור שלא להקדיש בעל מום למזבח.
 173. איסור שלא להטיל מום בקודשים.
 174. איסור שלא לשחוט בעל מום לקורבן.
 175. איסור שלא להקטיר אימורי בעל מום.
 176. איסור שלא לזרוק דם בעל מום.
 177. איסור שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי.
 178. איסור לסרס אדם או בעל חיים.
 179. מצווה שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים.
 180. איסור שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד.
 181. ולא תחללו את שם קודשי – איסור חילול ה'.
 182. ונקדשתי בתוך בני ישראל – שה' יהיה קדוש בתוך בני ישראל.
 183. מצווה לשבות ביום טוב ראשון של פסח.
 184. איסור שלא יעשה מלאכה ביום טוב ראשון של פסח.
 185. מצוות קורבן מוסף – להקריב קורבן מוסף בכל שבעת ימי הפסח.
 186. מצוות שביעי של פסח – לשבות ביום השביעי של פסח
 187. איסור שלא לעשות מלאכה ביום טוב שביעי של פסח.
 188. מצווה להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן.
 189. איסור לאכול לחם מתבואה חדשה לפני העומר.
 190. איסור לאכול קלי מתבואה חדשה לפני העומר.
 191. איסור לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני העומר.
 192. מצוות ספירת העומר – לספר שבעה שבועות מפסח ועד חג השבועות.
 193. מצווה להביא שתי הלחם בעצרת (סוכות).
 194. מצווה לנוח ממלאכה בחג עצרת.
 195. איסור על עשיית מלאכה בחג עצרת.
 196. מצווה לנוח ממלאכה בראש השנה.
 197. איסור על עשיית מלאכה בראש השנה.
 198. מצווה על הקרבת קורבן מוסף בראש השנה.
 199. ועיניתם את נפשותיכם – מצווה לצום ביום הכיפור.
 200. איסור על הנאה ביום הכיפורים – הכוונה לאכילה, שתייה, רחיצה, תשמיש המיטה ונעילת הסנדל.
 201. איסור על עשיית כל מלאכה ביום הכיפורים.
 202. מצווה לנוח ממלאכה ביום הכיפורים.
 203. מצוות הקרבת קורבן מוסף ביום כיפור.
 204. מצווה לנוח ממלאכה ביום טוב ראשון של חג סוכות.
 205. איסור על עשיית מלאכה ביום טוב ראשון של סוכות.
 206. מצווה להקריב קורבן בשבעת ימי הסוכות.
 207. מצווה לנוח ממלאכה בשמיני עצרת – שמחת תורה.
 208. איסור על עשיית מלאכה בשמיני עצרת.
 209. מצוות קורבן מוסף בחג שמיני עצרת.
 210. ולקחתם לכם פרי עץ הדר… – מצוות נטילת ארבעת המינים בחג הסוכות.
 211. מצווה לשבת בסוכה בשבעת ימי חג הסוכות.
 212. איסור לעבוד את האדמה בשנה השביעית.
 213. איסור על עבודת אילן בשנה השביעית.
 214. איסור שלא יקצור ספיחים בשנה השביעית.
 215. איסור בצירת ענבים בשנה השביעית.
 216. מצווה ספירת שבע שמיטות (יובל).
 217. מצוות תקיעה בשופר ביום כיפור של שנת היובל.
 218. איסור לעבוד הארץ בשנת היובל.
 219. מצוות היובל – לקדש את השנה החמישים (יובל).
 220. איסור קצירת ספיחים בשנת היובל.
 221. איסור בצירת ענבים בשנת היובל.
 222. מצווה לדון דיני מקח וממכר.
 223. איסור הונאה במקח וממכר.
 224. איסור להונות את חברו בדברים.
 225. איסור מכירת האדמה לצמיתות
 226. מצווה להשיב קרקעות לבעלים בשנת היובל.
 227. מצווה גאולת בתי ערי חומה בשנת היובל.
 228. איסור שלא לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה.
 229. איסור ריבית – שלא להלוות לאחר בריבית.
 230. איסור שלא לעבוד בעבר עברי בצורה משפילה, אלא ינהג בו בכבוד.
 231. שלא למכור עבד עברי בצורה משפילה.
 232. איסור להעביד עבד עברי בעבודות פרך.
 233. איסור שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך.
 234. מצווה לעבוד בעבד כנעני לעולם (עד שנת היובל).
 235. איסור על השתחוות לאבן משכית.
 236. מצווה לדון דיני ערכי אדם.
 237. איסור שלא להמיר בהמת קודשים.
 238. מצווה לעשות התמורה קודש.
 239. מצווה לדון דיני ערכי בהמה.
 240. מצווה לדון בערכי בתים.
 241. מצווה לדון בערכי שדות.
 242. איסור שינוי מקורבן לקורבן (למשל מקרבן חטאת לאשם).
 243. מצווה לדון דיני אדם המחרים נכסיו.
 244. איסור שלא ימכור שדה החרם.
 245. איסור שלא יגאל שדה החרם.
 246. מצווה להפריש מעשר בהמה.
 247. איסור שלא ימכור מעשר בהמה.
 1. מצווה לשלח טמאים מן המחנה.
 2. איסור להכניס טמא לבית המקדש.
 3. מצוות תשובה – לשוב מעוונותיו ולהתודות על מעשיו.
 4. מצווה לעשות לאישה סוטה כמשפט הכתוב.
 5. איסור לתת שמן במנחת חוטא.
 6. איסור לתת לבונה במנחת חוטא.
 7. איסור שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר בזמן נזירותו.
 8. איסור שלא יאכל נזיר ענבים לחים בזמן נזירותו.
 9. איסור שלא יאכל נזיר ענבים יבשים בזמן נזירותו.
 10. איסור שלא יאכל נזיר חרצני ענבים בזמן נזירותו.
 11. איסור שלא יאכל נזיר זגים בזמן נזירותו.
 12. איסור על נזיר לגלח שיער ראשו בזמן נזירותו.
 13. מצווה על נזיר לדגל את שער ראשו.
 14. איסור שלא יכנס נזיר לאהל שיש בו מת.
 15. איסור טומאת נזיר למת.
 16. מצווה על הנזיר בסיום נזירותו לגלח ולהביא קורבן לבית המקדש.
 17. מצוות ברכת כהנים – שיברכו כהנים את עם ישראל.
 18. מצווה לשאת הארון בכתף.
 19. פסח שני – מצווה לשחוט קורבן פסח שני בי"ד באייר.
 20. מצווה לאכול קורבן פסח שני בליל טו' אייר.
 21. איסור להשאיר מקורבן פסח שני עד בוקר
 22. איסור על שבירת עצם מקורבן פסח שני.
 23. מצווה לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא.
 24. מצוות הפרשת חלה – להפריש חלה וליתנה לכהן.
 25. מצוות ציצית – לעשות ציצית על כנפי הבגד (4 כנפות).
 26. ולא תתורו – איסור ללכת אחר העיינים ומחשבות הלב.
 27. מצווה לשמור את בית המקדש.
 28. איסור שלא לבטל שמירה מן המקדש.
 29. איסור שלא לערבב עבודת כהנים בלויים וכן להיפך.
 30. איסור שלא יעבוד אדם זר (שאינו כהן או לוי) כל עבודה במקדש.
 31. מצוות פדיון הבן – לפדות בכור אדם וליתן פדיונו לכהן.
 32. איסור לפדות בכור בהמה טהורה.
 33. עבודת הלויים – מצווה שהלויים יעבדו בבית המקדש.
 34. מצוות מעשר – להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי.
 35. מצוות מעשר שני -שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן.
 36. מצוות פרה אדומה – לעשות מעשה פרה אדומה.
 37. מצוות טומאת מת.
 38. מצווה שיהו מי חטאת טמאים ומטמאים.
 39. מצווה לדון דיני סדר נחלאות.
 40. מצווה להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום (בערב ובבוקר).
 41. קורבן מוסף שבת – מצווה להקריב קורבן מוסף ביום השבת.
 42. מוסף ראש חודש – מצווה להקריב קורבן מוסף בראש חודש.
 43. מוסף עצרת – מצווה להקריב קורבן מוסף בעצרת.
 44. מצוות שמיעת קול שופר – מצווה לשמוע קול שופר בראש השנה.
 45. מצווה לדון דיני הפרת נדרים כאשר אדם נדר.
 46. לא יחל דברו – איסור להפר נדר.
 47. מצווה לתת ללויים ערים לגור בהם.
 48. איסור להמית רוצח בלא משפט.
 49. עיר מקלט – להגלות הורג נפש בשגגה לעיר מקלט.
 50. איסור שלא יורו ע"פ עד אחד בדיני נפשות.
 51. איסור שלא לקחת כופר להציל רוצח ממוות.
 52. איסור שלא לקחת כופר ממחויב גלות לעיר מקלט.
 1. איסור שלא למנות דיין שאינו הגון.
 2. איסור שלא יירא (יפחד) הדיין מבעל דין העומד מולו.
 3. איסור שלא להתאות בלב דבר של חברו.
 4. אמונה בה' – מצווה להאמין בה' ולייחדו.
 5. ואהבת.. בכל לבבך – מצווה לאהוב את ה' בכל לבבו.
 6. מצווה ללמוד תורה וללמדה לאחרים.
 7. בשוכבך ובקומך – מצוות קריאת שמע שחרית וערבית.
 8. וקשרתם אותם לאות על ידך – מצוות תפילין של יד.
 9. והיו לטוטפות בין עינייך – מצוות תפילין של ראש.
 10. וכתבתם על מזוזות ביתך – מצוות קביעת מזוזה בפתח הבית.
 11. איסור שלא ינסו את ה' יתברך.
 12. מצווה להחריב את שבעת אומות.
 13. איסור לחנון (לרחם) על עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות).
 14. איסור להתחתן עם עכו"ם.
 15. איסור על הנאה מציפוי עבודה זרה.
 16. איסור על הנאה מתקרובת של עבודה זרה.
 17. ואכלת ושבעת וברכת – מצוות ברכת המזון.
 18. ואהבת את הגר.. כי גר היית – מצווה לאהוב את הגר (גוי שהתגייר וניהיה יהודי).
 19. מצווה לירא את ה'.
 20. מצוות תפילה לה' בכל יום.
 21. מצוות דיבוק בתלמידי חכמים.
 22. מצווה להישבע בשמו ובאמת.
 23. מצווה להאביד עבודה זרה.
 24. איסור לאבד דברים ששם ה' נקרא עליהם.
 25. מצווה להביא קורבנות לבית המקדש בשלושת הרגלים (החגים).
 26. איסור להעלות קורבנות מחוץ לעזרה (בית המקדש).
 27. מצווה להקריב את כל הקורבנות בבית המקדש.
 28. מצווה לפדות קודשים שנפל בהם מום.
 29. איסור אכילת דגן מעשר שני חוץ לירושלים.
 30. איסור שלא לשתות תירוש מעשר שני מחוץ לירושלים.
 31. איסור שלא לאכול יצהר מעשר שני מחוץ לירושלים.
 32. איסור שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים.
 33. איסור שלא לאכול קודשים קלים מחוץ לירושלים.
 34. איסור אכילת בשר עולה.
 35. איסור שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים.
 36. איסור שלא לאכול ביכורים מחוץ לירושלים.
 37. איסור שלא לעזוב הלויים.
 38. מצוות שחיטה.
 39. איסור אכילת אבר מן החי.
 40. מצווה להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש.
 41. איסור על הוספת מצוות שלא אמורת בתורה.
 42. איסור על הפחת מצוות ממה שכתוב בתורה.
 43. איסור שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה.
 44. איסור הסטה – שלא להסית אדם מישראל לעבודה זרה.
 45. איסור שלא לאהוב את המסית.
 46. שלא לעזוב השנאה מן המסית.
 47. איסור להציל אדם המסית.
 48. איסור ללמד זכות על מסית.
 49. שלא למנוע מללמד חובה על המסית.
 50. מצווה לחקור ולדרוש היטב את העדים.
 51. מצווה לשרוף עיר הנידחת (שתושבי הדיחו את ה' מקרבתם).
 52. איסור על בניית עיר הנידחת.
 53. שלא ליהנות מכל ממונה (מלשון ממון) של עיר הנידחת.
 54. ולא תתגודדו – איסור שלא להתגודד על המת.
 55. איסור לקרוע שער ראשו על המת.
 56. איסור על אכיל פסולי המוקדשין.
 57. מצווה לבדוק בסימני העוף.
 58. איסור אכילת שרצים – שלא לאכול שרץ העוף.
 59. איסור אכילת נבלות – שלא לאכול נבלה.
 60. מצוות הפרשת מעשר שני – להפריש מעשר שני.
 61. מצווה להפריש מעשר שני וליתן לעניים.
 62. מצווה להשמיט הלואה בשמיטה.
 63. איסור לתבוע שטר חוב שעבר עליו שנת השמיטה.
 64. מצווה לנגוש את הנכרי.
 65. איסור שלא יסגור ידו מלתת צדקה.
 66. מצוות צדקה – מצווה לתת צדקה כפי יכולתו
 67. איסור שלא להלוות בגלל שפוחד משנת השמיטה (גם בשנה השישית).
 68. איסור לשלוח עבד עברי ריקם (הכוונה ללא אישה וכיוצ"ב).
 69. מצווה להעניק מתנות לעבד עברי בצאתו לחפשי.
 70. איסור שלא לעבוד בבהמת קודשים.
 71. איסור להשתמש בגזיזת הצאן של קודשים.
 72. איסור אכילת חמץ ערב פסח – עד חצות.
 73. איסור שלא להשאיר מקורבן חגיגה עד היום השלישי.
 74. איסור להקריב קרבן פסח בבמת יחיד (שלא בבית המקדש).
 75. ושמחת בחגך – מצוות שמחה בחג (סוכות, פסח ושבועות).
 76. עלייה לרגל – מצווה לעלות לבית המקדש ברגלים.
 77. איסור לעלות לרגל ללא קורבן.
 78. מצווה למנות שופטים ושוטרים בישראל.
 79. איסור שלא ליטע אשרה.
 80. איסור שלא להקים מצבה.
 81. איסור שלא להקריב קורבן שהוא בעל מום עובר.
 82. מצווה לשמוע לדברי חכמים
 83. ולא תסור מהם ימין או שמאל – איסור לעבור על דברי חכמים.
 84. מצווה למנות מלך בישראל.
 85. איסור למנות מלך נכרי (גוי, שאינו מישראל).
 86. איסור על מלך להרבות סוסים.
 87. איסור על מלך להרבות בנשים.
 88. איסור למלך להרבות בכסף וזהב.
 89. מצווה על המלך שיכתוב ספר תורה.
 90. איסור לשכון בארץ מצרים.
 91. איסור שלא יטול שבט לוי חלק בביזה של ארץ ישראל.
 92. איסור שלא ינחל שבט לוי שטח בארץ ישראל.
 93. מצווה לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה.
 94. מצוות תרומה – להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן.
 95. מצווה לתת לכהן ראשית הגז (מלשון גזיזה – גזיזת צמר).
 96. מצווה שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש.
 97. איסור לעשות קוסמויות.
 98. איסור לעשות כישופים.
 99. איסור לחבור חבר.
 100. איסור לשאול באוב.
 101. איסור לשאול בידעוני.
 102. איסור לדרוש אל המתים (להוריד מתים).
 103. מצווה להשמיע לקולו של נביא אמת.
 104. איסור להתנבא שקר בשם ה'.
 105. איסור להתנבא בשם עבודה זרה.
 106. איסור לפחד מלהרוג נביא שקר
 107. מצווה להקצות ערי מקלט (עבור רוצח בשגגה).
 108. איסור לחוס (לרחם) על רוצח.
 109. השגת גבול – איסור  להשיג גבול מחברו.
 110. איסור שלא יקום דבר על פי עד אחד (אלא רק ע"פ שניים).
 111. ועשית לו כאשר זמם – לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו לעשות לזה שהעידו עליו.
 112. איסור לפחד  מפני עובדי כוכבים ומזלות (עכו"ם) במלחמה.
 113. מצווה למשוח כהן למלחמה.
 114. מצווה לקרוא לשלום לעיר שנלחמים בה.
 115. איסור שלא להחיות נשמה משבע אומות.
 116. איסור להשחית אילן מאכל.
 117. מצוות עגלה ערופה – לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הרגו.
 118. איסור שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה.
 119. מצווה לקחת אישה יפת תואר במלחמה.
 120. איסור על מכירת אישה יפת תואר שלקח במלחמה.
 121. איסור להעביד אישה יפת תואר שלקחה במלחמה אחר שבעלה.
 122.  מצווה לתלות מגדל ועובד עבודה זרה.
 123. הלנת המת – איסור להלין תלוי ושאר מתים לילה.
 124. מצווה לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים.
 125. מצוות השבת אבידה -להשיב אבדה לישראל.
 126. איסור להתעלם מאבידה שנמצאה.
 127. איסור להניח לבהמת חברו הקורסת תחת משאה.
 128. מצווה לסייע לבהמת חברו שקורסת תחת מסעה.
 129. לא תלבש – איסור שלא יהיה כלי גבר על אשה.
 130. לא ילבש – שלא ילבש גבר שמלת אשה.
 131. איסור לקחת אם על בניה.
 132. מצוות שילוח הקן – לשלח האם וליקח הבנים.
 133. ועשית מעקה לגגך – לעשות מעקה לגגו שלא יפול ממנו אדם.
 134. איסור שלא להניח מכשול בביתו.
 135. איסור שלא לאכול כלאי הכרם.
 136. איסור כלאיים – שלא לזרוע כלאים בכרם.
 137. שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות.
 138. איסור שעטנז – שלא ללבוש שעטנז (צמר ופשתן).
 139. מצווה לישא אשה בקידושין.
 140. מצווה שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו.
 141. איסור שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו.
 142. מצווה לסקול אדם המחויב סקילה.
 143. איסור שלא לענוש לאנוס.
 144. מצווה שישא המאנס את אנוסתו.
 145. איסור לאונס לגרש את אנוסתו.
 146. איסור שלא ישא פצוע דכא בת ישראל.
 147. איסור על ממזר להתחתן עם בת ישראל.
 148. איסור שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל.
 149. איסור שלא לדרוש שלום עמון ומואב.
 150. איסור שלא להרחיק אדומי שלישי.
 151. איסור שלא להרחיק מצרי.
 152. איסור שלא יכנס טמא להר הבית.
 153. מצווה לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא.
 154. מצווה לתקן יד לחפור לכסות צואתו.
 155. איסור להסגיר עבד שברח מאדוניו.
 156. איסור לרמות עבד בדברים.
 157. איסור שלא לבא על קדשה בלא קידושין.
 158. איסור שלא להקריב אתנן זונה.
 159. איסור שלא יתן הלווה ריבית לישראל.
 160. איסור לקחת ריבית מעכו"ם.
 161. איסור שלא לאחר נדר אחר שלושה רגלים.
 162. מצווה לקיים מוצא שפתיו בנדר.
 163. מצווה להניח השכיר לאכול.
 164. שלא אכל הפועל בשעת מלאכה
 165. שלא יקח הפועל יותר מאכילתו
 166. גט – מצווה הרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בשטר.
 167. ויצאה מביתו והלכה – איסור שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר.
 168. מצווה שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה ראשונה.
 169. מצווה שישמח החתן עם אשתו.
 170. איסור שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש.
 171. איסור שלא לתלוש סימני צרעת.
 172. איסור שלא למשכן בעל חוב בזרוע.
 173. איסור שלא למנוע משכון מבעליו.
 174. איסור להחזיר משכון בזמן שצריך לו.
 175. ביומו תתן שכרו – מצווה ליתן שכר שכיר ביומו.
 176. איסור שלא יעיד קרוב.
 177. איסור שלא להטות משפט גר ויתום.
 178. איסור שלא ימשכן בגדי אלמנה.
 179. איסור שלא לשוב ליקח עומר השכחה.
 180. מצוות שכחה – להניח עומר השכחה לעניים.
 181. מצווה להלקות אדם המחויב מלקות.
 182. איסור להוסיף מעל ל"ט מלקות.
 183. לא תחסום שור בדישו – איסור על חסימת בהמה בשעת מלאכה.
 184. איסור שלא תנשא יבמה לשוק.
 185. מצוות ייבום – ליבם אשת אח שמת בלא בנים.
 186. מצוות חליצה – כאשר אין מצוות ייבום.
 187. מצווה להציל נרדף אפילו בנפש הרודף.
 188. איסור שלא לחוס על הרודף.
 189. איסור שלא להשהות מידה ומשקל חסר.
 190. מצווה לזכור את אשר עשה לך עמלק.
 191. מצווה להכרית זרע עמלק.
 192. איסור לשכוח את אשר עשה לך עמלק.
 193. מצווה לקרא פרשת ביכורים.
 194. מצווה להתודות וידוי מעשר.
 195. איסור שלא לאכול מעשר שני באנינות.
 196. איסור שלא לאכול מעשר שני בטומאה.
 197. איסור שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתייה.
 198. מצווה ללכת בדרכי ה'.
 199. מצווה להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך.
 200. מצוות כתיבת ספר תורה – שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו.
 1. לאכול בכור ומעשר שני בירושלים.
 2. לאכול תרומה טהורה דווקא.
 3. לאכול פירות שביעית ולא לסחורה.
 4. לשבת בארץ ישראל.
 5. להניח לעיר מצור מקום לנוסף.
 6. לזכור את אשר עשה ה' למרים.
 7. תמים תהיה עם ה' אלוהיך.
 8. להפריש תרומה מן היפה או מן השוה.
 9. להקריב קורבן מבהמה ולא מחיה.
 10. להקריב את כל הקורבנות בין שני התמידין.
 11. לאכול הפסח בלילה ולא ביום.
קראו גם:
שתפו את המאמר:
סובלים מבעיה רפואית?
אולי גם לכם מגיע פיצויים!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »