קדושת בית הכנסת | פרשת יהדות

קדושת בית הכנסת

וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם: (שמות כה. ח’).

י’ראת ה’מקדש ו’מוראת ה’המשכן אשר קדשנו במצוותיו וציונו על הדבר הזה, והיינו טעמא כי שם משרה הקדוש ברוך הוא שכינתו, כדכתיב “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”.
וכתב הרמב”ם (הלכות בית הבחירה פ”א ה”א) וזה לשונו: מצות עשה לעשות בית לה’ וכו’. ואיכא עוד מצות עשה להיות ירא מן המקדש, כדאיתא בפרק קמא דיבמות (ד”ו ע”א) יכול יתיירא אדם ממקדש, תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ואת מקדשי תיראו, נאמרה שמירה בשבת, ונאמרה מורא במקדש, מה שמירה האמורה בשבת לא משבת אתה מתיירא, אלא ממי שהזהיר על השבת, אף מורא האמורה במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש.
ומצינו שקדושת בית הכנסת, הוי כקדושת בית המקדש, כמו שאמרו (במסכת מגילה כ”ט ע”א) על פסוק ואהי להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.
בעיירה של רבי מנחם מנדעל מרימינוב הגיעו הקוזאקים, הידועים באכזריותם וברוע ליבם. חיפשו מקום היכן ילינו את סוסיהם האהובים עליהם מכל. החליטו שהמקום הטוב ביותר הוא בית הכנסת של היהודים, שלחו והודיעו לראשי הקהל כי מחר לקראת ערב יגיעו לעיר ודורשים הם שיכינו את בית הכנסת עם תבן ומספה לסוסים.
צער רב אפף את הקהילה היהודית, הייתכן? איך יעלה על הדעת?! בית אלוקים, בית כנסת, תיהפך לאורוות סוסים?!.
נתאספו ראשי הקהל בביתו של רבי מנחם מנדעל מרימינוב לטכס עצה להעביר את רוע הגזירה. כל אחד מן הנאספים הביע דעתו,
והנה אחד מן הנאספים העלה רעיון ואמר: רבותי ידוע לכולכם כי גג בית הכנסת דולף, יש נזילה חזקה, הבה ונשלח להודיע לקוזאקים כי יש נזילה חזקה בגג בית הכנסת וזה ממש מסוכן לסוסים שיכולים להינזק מכך, ועל ידי זה אולי תתבטל הגזרה.
כששמע זאת רבי מנחם מענדל מרימינוב קם ודרש את ראשי הקהל לתקן מיד את הנזילה בבית הכנסת!.
אמרו לו: רבי, זו אולי הדרך היחידה שלנו להינצל מגזרה קשה זו!
אמר להם הרב: דעו לכם, גזירה זו באה עלינו בגלל הזלזול שלנו בבית הכנסת! איך אפשר שיש נזילה בבית ה’ ואין איש שם על לב? דעו, אם נתקן את הנזילה ונכבד את בית ה’ גם גזירה זו של זלזול גדול בבית הכנסת שאמורה להתרחש תתבטל.
הלכו מיד ותיקנו את הדליפה וראה זה פלא כי לקראת ערב קיבלו הודעה כי הקוזאקים שינו את תכניותיהם ולא יגיעו לעיר כלל.
הנה לנו יסוד חשוב, פעמים מעשה הנראה קטן ופשוט, הוא מקור הבעיה! חוסר כבוד מצד הקהילה לבית ה’ זה מסוגל להביא צרות גדולות ביותר ל”ע.

הרבה פעמים אדם מחפש פִתרון לבעיות במרחקים ואין הוא שם לב כי הפִתרון נמצא ממש תחת אפו. לא בשמים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד!
מובא בתנא דבי אליהו רבא (פרק י”ג): מעשה באדם שהיה בא ביחד עם בנו לבית הכנסת, ובשעה שכלם היו עומדים להתפלל היה בנו משחק. והיו מבקשים הצבור שישתיק את בנו, והיה משיב להם: ומה אעשה לו, קטן הוא, ולבסוף מתו אשתו ובניו ונותרו לו שני בנים, האחד חיגר והשני שוטה ורשע, ללמדנו גדל העוון של המדבר בבית הכנסת, שאפילו ילדים נענשים בעוון חמור זה.
לא אחת נתקלים אנו בתופעה כי בית הכנסת הופך למקום מפגש, להחלפת דעות בנושאים שונים, ו”תוך כדי” גם מתפללים.
כמה אסונות תקפו ובאו על עם ישראל בעוון זלזול בתי כנסיות ובתי מדרשות,
בשנת ת”ח – ת”ט אירעו מן המאורעות הקשים ביותר על עם ישראל, דמם נשפך כמים באכזריות נוראה ביותר, הפשיטו עורם מעליהם רח”ל והאכילו בהם את הכלבים! היו חותכים איבריהם ידיהם ורגליהם בעודם חיים, וזורקים את גופם ברחובה של עיר בעודם מפרפרים. ועוד מיני מיתות שונות ומשונות של אכזריות איומה ונוראה.
רבי שמעון מאוסטרופולי, ה’ יקום דמו מבחירי וקדושי עם ישראל שחי באותה תקופה נתפס על ידי הרשעים הארורים והוציאו אותו
להריגה במיתה משונה רח”ל. שיפוד גדול וחד החדירו מפלג גופו התחתון והוציאו את ראש השיפוד למעלה בראשו.
חכמי ישראל ביכו את הגזירות הקשות והמשונות הללו אך לא ידעו ולא הבינו מדוע באה הצרה הגדולה הזו?
בעל התוספות יום טוב זצ”ל אחד מקדושי עליון, הִרבה בתפילות ותחנונים לקדוש ברוך הוא, ועשה שאלת חלום לדעת על מה ולמה באו הגזירות הקשות והמשונות הללו על עם ישראל? וענו לו משמים בתשובה על שאלת החלום: דע לך כי כל זאת בעבור שמדברים בשעה שהציבור מתפללים בבתי כנסיות ובעבור זה באה הגזרה הקשה הזו. ונתחייבו במכת דֶבֶר, כי פגעו באות “ו”. של דִבוּר ונהיה דֶבֶר.
ומובא שם כי היו צדיקים באותו דור שטענו כי עוון זה הוא מפני שבנות ישראל פרצו את גדרי הצניעות. ובאחד הימים כשהתנהל ויכוח בין החכמים מדוע באו גזירות אלו האם בגלל חילול בתי הכנסת או בגלל חילול בנות ישראל? בקשו מילד קטן שיפתח ספר תנ”ך, וכשפתח ראו את הפסוק בבראשית: “וַיֹּאמְרוּ הַכְזוֹנָה יַעֲשֶׂה אֶת אֲחוֹתֵנו”:(בראשית לד. לא’) בכך ראו ראיה לדבריהם כי הגזירה באה בעוון חילול בנות ישראל. אמרו החכמים שחלקו עליהם, ראו מה תִרגם בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הזה, בדקו ומצאו שכתב כך: “לָא יָאִי לְמֶהֱוֵי מִתְאַמַר בִּכְנִישְׁתֵּהוֹן דְיִשְרָאֵל”. פירוש: לא ראוי שידברו בבתי כנסת של ישראל – וכך למעשה הוברר כי צרות וגזירות רעות וקשות מתרגשות ובאות לעולם הן בגלל דיבור בבית הכנסת
והן בגלל פריצות וחוסר צניעות כנאמר בפסוק:“כִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ”: (דברים כג. טו’) ” עֶרְוַת דָּבָר” גם עֶרְוַה – פריצות וגם דָּבָר – דיבור!
מדוע הורגלנו להקל כל כך בשיחה בטלה בעת לימוד תורה, ובתוך ארבע אמותיו המקודשות של בית הכנסת? האין זאת בגלל שאין ערך התפילה עומד נגד עיננו בבואנו להתפלל?
זו היא ההתייחסות שצריכה להיות לנו לגבי מקום תפילתנו. אלא שלצערנו לא אחת אנו נתקלים בכך שדווקא בבית הכנסת זה הזמן שבו “סוגרים עסקאות” או “גומרים עניינים” וכל אחד מוצא לו את הזמן לעשות זאת.
וכבר הבאנו את דברי הזוהר הקדוש, כל השח שיחת חולין בבית הכנסת אפי’ שלא בשעת התפילה – אין לו חלק באלוקי ישראל.
אדם יכול לעמול על מצוות רבות והנה בבת אחת הוא נופל לתהום, חושב לו האדם כי מקומו בגן עדן מובטח, עמל ויגע בעולם הזה להרבות במצוות, והנה הוא מגיע לעולם האמת ופתאום יראה שמובילים אותו למקום אחר, ואז יסבירו לו שלא מדובר כאן בטעות חלילה, אלא יבהירו לו בצורה ברורה ביותר כי שיחותיו ועסקיו בתוך בית הכנסת הם שהורידוהו לתחתית שאול.

בחז”ל מובא על סגולות רבות למי שזוכה ומכבד את בתי הכנסת ובתי המדרש.

יהושוע בן נון לא זכה להנהיג את עם ישראל אלא בזכות שהיה מנקה ומסדר את ספסלי בית המדרש.

גדולי ישראל העידו כי הוריהם לא יכלו להביא לעולם ילדים במשך שנים וכשקבלו עליהם לסדר, לנקות ולכבד בתי כנסת זכו ונפקדו בפרי בטן.

ידועה סגולה לפרנסה, שאדם ירכוש מכספו את צרכי ההבדלה לבית הכנסת יין, כוס, נר, בשמים, שרבים יזכו לשמוע ההבדלה מכספו.

סגולה לבנים וכן בנים תלמידי חכמים שאדם ישלם מכספו את החשמל של בית הכנסת ובית המדרש.

סגולה למיתוק הדינים על האדם שיהיה מעשרה הראשונים הבאים לתפילה, וכן סגולה שלא יאבד את ממונו ואת אשר השיג בחייו שיהיה מעשרה האחרונים היוצאים מבית המדרש.

סגולה שיהיו דבריו נשמעים בכל מקום, שלא לדבר שום דבר של בטלה בבית הכנסת ובבית המדרש.

סגולה שאשתו תלד בקלות בלי שום סיכון, לפתוח פתיחת ההיכל.

ועוד רבו הסגולות והכוחות בענין בית הכנסת ובית המדרש.

נקבל על עצמנו בכל כוחנו לחזק מורא בתי כנסת, ויקויים בנו מקרא שכתוב: “וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ יְהוָה עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ”: (תהילים סט. יד’).

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

שניים מקרא ואחד תרגום על התורה | פרשת יהדות
שניים מקרא ואחד תרגום – תרומה

{א} וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹֽר:  מ  וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹֽר:  ת  וּמַלִיל יְיָ עִם משֶׁה לְמֵימָר: {ב} דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ

קרא עוד »
תרגום יונתן על התורה | פרשת יהדות
תרגום יונתן על פרשת תרומה

{א} וידבר וּמַלֵּיל יְיָ עִם משֶׁה לְמֵימָר: {ב} מַלֵּיל עִם בְּנֵי יִשְרָאֵל וְיִסְבוּן קֳדָמַי אַפְרְשׁוּתָא מִן כָּל דְּיִתְרְעֵי לִבֵּיהּ וְלָא בְּאַלְמוּתָא תִסְבוּן יַת אַפְרָשׁוּתִי: {ג} וְדָא אַפְרָשׁוּתָא דְתִסְבוּן מִנְהוֹן דַּהֲבָא

קרא עוד »
דעת זקנים על התורה | פרשת יהדות
דעת זקנים על פרשת תרומה

{ב}ויקחו לי תרומה. פרשה זו נאמרה בתוך ארבעים יום שהיה ממתן תורה וצוהו הקב”ה להיכן מניח’ שיעשו משכן ובית קדשי הקדשים ובתוכו ארון ובתוך הארון לוחות

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת ראה | פרשת יהדות
פרשת ראה

פרשת ראה פרשת ראה המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ראה פרק יא’ ראשון (כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם

פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות