משפט וצדקה

משפט וצדקה | פרשת יהדות

וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם: (פרשת משפטים כא. א')
דבר אחר, ואלה המשפטים, הדא הוא דכתיב (ישעיה נו, א): כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות: מדרש רבה (סדר משפטים פרשה כד).
סמיכותן של הפרשיות משפטים תרומה מלמדת לנו על פי המדרש כי מי שחפץ לעשות צדקה לתת תרומה צריך קודם לשמור משפט, היינו שיתן תרומה מממון שבא במשפט בצדק וביושר, ולא חלילה מממון שבא בלא משפט, עושה ע ושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל: (ירמיה יז. יא')
הגמרא בסנהדרין (ו. ע"ב) שואלת על הפסוק: "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" (זכריה ח. טז') והלא במקום שיש משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפט… וכן בדוד הוא אומר (שמואל ב ח-טו) "ויהי דוד עושה משפט וצדקה" והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפט אלא איזהו משפט שיש בו צדקה… לומר לך שהיה דן דוד דין אמת זיכה את הזכאי וחייב את החייב, ואם היה החייב עני, היה דוד משלם עליו מתוך ביתו. זה משפט וצדקה, משפט לזה וצדקה לזה משפט לזה שהחזיר לו ממון וצדקה לזה ששילם לו מתוך ביתו. זה היה דוד המלך "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו…" (שמואל ב ח. טו') וכך עלינו לנהוג לעשות צדקה רק בממון שבא במשפט אמת, ביושר ובצדק.
ביאור נוסף על פי הקדוש ר' חיים מצאנז זצוק"ל. על הפסוק שהביא המדרש "כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה". (ישעיה נו, א):
בלשון המקרא משמעות המילה 'שמרו' – 'שמר' זה מלשון להמתין! כך מצינו אצל יעקב אבינו לאחר חלומותיו של יוסף שקוממו את אחיו ואמרו, המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו: ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו… ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר: שמר בלבו והמתין לראות מתי יתגשמו חלומותיו של יוסף.
ידועים דברי רבותינו ע"ה, שאין רע משמים, וכך היה רבי עקיבא אומר "כל דעביד רחמנא לטב עביד" ורבו של רבי עקיבא נחום גמזו, היה אומר "גם זו לטובה" ולכן נקרא שמו "גמזו". למרות שפעמים הדברים נראים נוראים ביותר וגובלים הם באסונות קשים אעפ"כ היות וראייתו של האדם קצרה ואין הוא מבין חשבונות שמים אך בסופו של תהליך גם אם תהליך זה נמשך שנים רבות לבסוף לטובה הוא.
וזה שאומר הפסוק: "כה אמר ה' שמרו משפט" אם אתם רואים זמן של משפט, זמנים קשים ביותר, צרה רודפת צרה, אין לך יום שקללתו אינה מרובה מחברו, אזי שמרו משפט, המתינו עד שתחלוף תקופת זעם זו, חבי כמעט רגע עד יעבר זעם, (ישעיה כו כ) ולמרות מצב קשה זה המשיכו במעשיכם הטובים "ועשו צדקה" מדוע? "כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות":

כל עכבה לטובה

סיפר נהג מונית, יום אחד הוזמן להסיע משפחה לשדה התעופה, אשר היו אמורים לטוס מלונדון לאמריקה.
וכה סיפר הנהג: בדרכי לנמל התעופה, אירע לי תקלה, התפוצץ במכוניתי אחד מגלגלי הרכב. עצרנו, והחלפתי את הגלגל בגלגל הרזרבי שבתא המטען. אלא, שכאשר המשכתי בנסיעתי נשמע פיצוץ נוסף מכיוון הגלגלים, התפלאתי לראות שגלגל נוסף מצא את סופו דווקא עכשיו, כאשר אין בתאי גלגל רזרבי נוסף. ידעתי כי אין לי ברירה, זולת לפנות לתחנת דלק סמוכה, הרחוקה מהלך של עשר דקות הליכה, ולרכוש גלגל מתאים.
נוסעי החלו להילחץ כי עלולים הם לאחר את הטיסה, אך ברירה אחרת לא היתה. הגלגל הוחלף, והמונית פתחה בשעטה לשדה התעופה, נוסעי האיצו בי למהר, זמן הטיסה הלך וקרב, התפללתי בכל ליבי שאצליח להגיע בזמן. אלא שלפתע, נשמעה חריקה ולאחריה נפוץ זכוכיות. . . משאית שלפני, שנשאה אבנים עצרה בפתע וכתוצאה מכך נחתו על חלון הרכב אבנים קטנות וניפצוה. ויכוח קצר ביני לבין הנוסעים העלה פשרה, אמשיך לנסוע בשמשה מנופצת, אך אקח את פרטי נהג המשאית, למען אוכל לעמוד בנזק. אחר עיכוב של דקות יקרות המשכנו בנסיעה, לחצתי על הדוושה וגמאתי מרחקים. השעון נתן לי תקווה כי נספיק עדיין להגיע זמן סביר לפני הטיסה.
עקב קוצר הזמן סטיתי במכוון לנתיב צדדי – המיועד לנסיעת רכבי חירום, כאמבולנסים וניידות משטרה. כל זאת למען לא יפסידו נוסעי את הטיסה. בעודי נוסע ומולי פוסע שוטר שהורה לי לעצור, ולתת דין וחשבון על "עבירה" זו. למרות הסברי על התנהגותי זו, לא וויתר השוטר על קנס הולם, עשר דקות נוספות עברו, שבתי אל הרכב והתנעתיו במהירות, נוסעי כבר התייאשו מלהגיע לטיסה.
הגענו לנמל התעופה, השעון הורה על כך שהמטוס המריא זה עתה. אצתי לסדר להם מקום בטיסה של חברה אחרת שזמן המראתה כעבור שעה, הודעתי להם על הטיסה החילופית – ומבלי לקבל פרוטה על נסיעה זו, עזבתי את המקום במהירות כשאני מהרהר אחר התופעות המוזרות שאירעו במהלך נסיעה זו.
בעודי בנסיעה חזרה, נרעשתי כולי לשמע החדשות המודיעות על נפילת המטוס – – – ראשי הסתחרר, זכיתי לראות בחוש כי יש מנהיג לבירה.("נפלאותיו לפני אדם").

כמו כן מסופר כי אדם עשיר בתקופתו של רבי חיים מוולוז'ין עסק במסחר עצים. בא לר' חיים וסיפר על השגחה פרטית שהיתה אתו:
מנהגו היה להתקין מן העצים רפסודות על פני הנהר הגדול ניימאן, ולשלחם דרך העיר קובנה לחוץ לארץ. בכל פעם שהגיעו עציו לקובנה היה עליו לקבל רשיון מהממונה על הנהר, כדי להעביר את סחורתו הלאה.
והנה, במסעו האחרון עיכב האחראי את הרשיון בכל מיני עלילות ואמתלאות. ורק לאחר מאמצים והשתדלויות רבות, במשך שבועות מספר, ניתן לו מבוקשו כתמיד. עגמת נפש גדולה היתה לו, תמיד עובר באין מפריע, ועתה מעכבים אותו ללא כל סיבה מוצדקת.
אך אדם המאמין יודע שכל עיכוב הוא – משמים! – ולטובה!
והנה אך הגיע למחוז חפצו, הפתעה גדולה ציפתה לו ששינתה את המצב, והפכה את הגלגל.
למרבה תדהמתו גילה הסוחר, כי השער למחיר העצים עלה בדיוק בימים האחרונים, עד כדי פי-שנים. הוברר לו שכל מה שהרע לו האחראי הקובנאי ועיכבו בדרכו, לא היה לו כי אם משמים לטובתו! רווחיו ממכירת העצים קפצו והוכפלו. – אין זאת אלא מהשגחת ה' עלי, אשר כל עלילותיו אינן אלא לטובה ולברכה, סיים הגביר את סיפורו.
על דבריו של אדם זה לא היתה לר' חיים כל סיבה לחלוק. אדרבא, למטרה זו הוא חותר לחנך את תלמידיו כל השנים, לאמונה תמימה וכנה כי "מה' מצעדי גבר". בכל זאת ביקש להעיר לו דבר מה: אתה העשיר רואה השגחת ה' לראשונה והרי זה חידוש גדול עבורך, אולם אצל העני הרי אלו מעשים בכל יום, ואף כמה פעמים ביום קורה לעני שהוא רואה בעיניו ממש את יד ה' המשגיחה עליו, לספק לו את פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. ("אבי הישיבות").

דרכי ההשגחה

בתקופת מלחמת העולם השניה הגיעו בני ישיבת מיר לשנחאי ביפן. הם עשו מאמצים גדולים ביותר להגר משם, לארצות החופש. על אחת מפרשיות אלו מסופר כאן:
סמוך לפרוץ מלחמת יפן-ארה"ב נדמה היה שהישיבה תוכל לקבל רשיונות יציאה לארה"ב וקנדה. לקבוצה בת כמה עשרות תלמידים הגיעו כבר הרשיונות, והם היו צריכים רק להחתים אותם בקונסוליה האמריקאית בשנחאי.
היה זה ביום חמישי כשהגיעו הרשיונות. ביום ששי הקונסוליה האמריקאית היתה סגורה לרגל יום אידם. וביום שבת יכלו להגיע לקונסוליה רק בחששות של חילול שבת. למרות השאלה של פיקוח נפש, החמירו התלמידים על עצמם, ודחו את הביקור בקונסוליה לאחר השבת. עקב איחורם זה, הפליגה האוניה המיועדת לארה"ב, והם המתינו לבוא אוניה נוספת. בינתיים פרצה מלחמת יפן – ארה"ב, ולכן נאלצו להשאר בשנחאי במשך כמה שנים.
בחורי הישיבה היו בצער על שהוחמצה מהם הזדמנות פז. ולא זו בלבד אלא שהזדמנות נפלאה זו נדחתה להם עבור שרצו להזהר מחילול שבת, הייתכן שיפסידו על כך?! אך האמינו בלב שלם שהכל מושגח משמים.
בסופו של דבר, לאחר המלחמה, הוברר להם שהעיכוב היה טובה מאין כמוה לכל בני הישיבה…
היפנים ששלטו באזור המזרחי של האוקיינוס השקט, חלשו על כל נתיבי-הים לארצות-הברית. עם פרוץ המלחמה לכדו היפנים את האוניות שבלב ים, ביניהן אוניות שהיו בהפלגה משנחאי לארה"ב. את נוסעיהן העבירו היפנים למחנות ריכוז בדרום-מזרח אסיה, שם הוחזקו עד לסיום המלחמה בתנאי עינויים איומים. אם היו תלמידי הישיבה עוזבים את שנחאי בפרק זמן זה מי יודע מה היה חלילה עולה בגורלם…
סיפר יהודי, ד"ר מאיר שמו, שכיהן בזמנו כראש עיריית פורט אליזבט בדרום אפריקה: תכננתי יום אחד לפני תשעה באב בשנת תשט"ז לטוס טיסה דחופה לארץ ישראל, עשיתי מאמצים מרובים כדי לקבל מקום טיסה במטוס שעמד לצאת בשעה מוקדמת. והנה ברגע האחרון מישהו אחר תפס את המקום, והדבר חרה לי מאוד.
עשיתי מאמצים מרובים לנסוע במטוס הראשון, ולאור מעמדי, והלחץ שהפעלתי יתכן שהייתי מצליח לקבל מקום באותו מטוס. אך באותו נמל תעופה במערב אירופה נזדמן בדיוק הרב מפוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל שלא הכרתיהו קודם לכן, והוא ניסה להרגיעני ואמר לי הכל משמים הישאר עמדי… ניסע יחד במטוס הבא… השתכנעתי לבסוף ושמעתי בקולו. והמתנתי עם הרב לטיסה הבאה.
והנה לאחר מכן התברר שעיכוב זה הציל את חיי! המטוס הראשון שביקשתי לנסוע בו, הופל מאש תותחים בשמי בולגריה, ומכל נוסעיו לא נותר אחד בחיים !
כשהגעתי לארץ ישראל, ובאתי למחוז חפצי, מצאתי את קרובי המתגוררים כאן מבכים על "מותי", כי לפי הידיעות שבידם הוא נפל במטוס יחד עם כל אנשיו…
הכל מכוון משמים. כל עיכוב נעשה בהשגחה פרטית מבורא העולם!

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »