דיני חתן בראשית וחתן תורה

דינים ועניינים לחתן תורה וחתן בראשית

העולה לתורה האחרון של פרשת וזאת הברכה, נקרא חתן תורה [ובספרים הוא מוזכר בתואר בעל השמחה] והעולה לתורה לפסוקים של פרשת בראשית, נקרא חתן בראשית (פרי מגדים).

*נוהגים שחתן תורה וחתן בראשית נודרים נדבות ואף קוראים לציבור לעשות משתה (רמ"א בשם הטור) וכיום עושים המשתה בשבת שאחרי שמחת תורה, בפרשת בראשית.

*ראוי לקנות החתן תורה אף בדמים מרובים וראוי למכור לאיש הגון, שהוא תלמיד חכם, או מחשובי הקהל (פרי מגדים בחיבורו אשל אברהם וכן משמע מהכנה"ג). ובמרדכי כתב שלעליית חתן תורה יש קפידא שיעלה דווקא תלמיד חכם והמקור לכך ע"פ הגמרא במנחות ל. שכתוב ש'שמונה פסוקים אחרונים שבתורה יחיד קורא אותם' ויחיד היינו תלמיד חכם (הגר"א). אולם כתב הרמ"א, שאם הבעל קורא הוא זה שקורא ולא העולה לתורה, אין לחוש לקפידא הזאת, אולם ודאי שראוי לעשות כן אף בכה"ג. 

*לא יעלה אותו אדם גם לחתן תורה וגם לחתן בראשית, מפני שצריך הפסק בין עליה בספר אחד לעליה בספר השני, כדי שלא יצא פגם על הספר הראשון, שנראה שהחליפו את הספר משום שהוא פסול, אבל יכול אותו אדם לעלות בשתי בתי כנסיות (מ"ב בשם בכורי יעקב). בבית כנסת שיש בו רק ספר תורה אחד, לכאורה היה נראה שיכול לעלות אותו אדם לחתן תורה וחתן בראשית, כי אין לעז על הספר תורה, אך יש לעיין לדינא (בכורי יעקב, הובא בשער הציון).

*יכולים לעלות לחתן תורה וחתן בראשית אב ובנו וכן שני אחים, שהרי תמיד עם יש שני ספרי תורה מותר (ע"פ מ"ב קמ"א ס"ק כ).

*כהן ולוי יכולים לעלות לעלית חתן תורה או חתן בראשית, אע"פ שאינם מהעליות שבהם עולים תמיד (מהרי"ל).

בן ארץ ישראל השוהה בחו"ל ביו"ט שני של שמחת תורה האם עולה לחתן תורה

בחוץ לארץ בכל יו"ט עושים יומיים חג, אע"פ שכיום יודעים בכל העולם מתי התאריך של החג, מ"מ מפני הספק שהיה בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראיה ונקרא יו"ט שני של גלויות.

*בן ארץ ישראל השוהה בחו"ל, אינו מחלל את החג של היום השני בפרהסיה, אך בצינעא רשאי, לפי שאינו חג לגביו. 

*בן ארץ ישראל שנמצא בחו"ל ביו"ט שני של שמחת תורה, ישנה מחלוקת בפוסקים האם עולה לתורה עם שאר הקרואים ולהלכה נקטו הפוסקים שאם אפשר לו להשתמט ישתמט מלעלות לכל הקרואים.

*לגבי עלית חתן תורה ועלית חתן בראשית כתבו הפוסקים, כי אין לו לעלות, שאף לשאר העליות הוא מחלוקת וכ"ש עליות אלו שהוא חוכא והיטלולא שבעל השמחה אינו יו"ט לגביו ואם עולה הוא כגונב לב הקהל (שו"ת חיים שאל ושו"ת ציץ אליעזר).

וכתב רש"ז אויערבך, שאם הוא תלמיד חכם מבני ארץ ישראל יכבדוהו לעלות לחתן תורה וחתן בראשית, אע"פ שאינו יו"ט לגביו, מפני שזה הכבוד לתורה ולציבור שעולה התלמיד חכם (וכן הנהיג ר"מ פינשטיין).

נושאים נוספים באתר

מאת הרב חיים דב רוט-כולל עטרת שלמה אחיסמך

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »