חוני המעגל: מעלתה הגדולה של תפילה בכוונה

חוני המעגל בתפילה

חוני המעגל נחשב לבעל מופת יחיד בדורו, תנא צדיק שחי בדורו של רבי שמעון בן שטח, מן המאה ה-1 לפני הספירה. על פי פירוש רש"י נקרא שמו חוני המעגל, על שם המעגל שיצר סביבו כאשר התפלל לגשם (כפי שמובא בהמשך).

על פי המשנה במסכת תענית, לחוני היתה צדקות מיוחדת שבזכותה כל תפילותיו התקיימו. גדלותו בתורה היתה שם דבר, ובתלמוד הבבלי נכתב שהיה מתרץ כל קושיה שהקשו לו בבית המדרש.
חוני היה סביו של אבא חלקיה, גם הוא מלומד בניסים, צדיק בדורו וחכם בימי בית שני.

חוני המעגל וגשם יורד

תפילת חוני המעגל לגשמים

על פי המובא במשנה, נתבקש חוני המעגל על ידי בני דורו לשאת תפילת לקל בכדי שירדמו גשמים בעת בצורת. וכך מובא בגמרא, מסכת תענית, דף כ"ג עמוד א':
"תנו רבנן: פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים.
שלחו לחוני המעגל: התפלל וירדו גשמים! התפלל ולא ירדו גשמים.
עג עוגה ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר "על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור" וגו'. אמר לפניו: ריבונו של עולם! בניך שמו פניהם עלי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך.
התחילו גשמים מנטפין.
אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך.
אמר: לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות. ירדו בזעף, עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית. ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג.
אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם.
אמר לפניו: לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתיקנן, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים.
אמרו לו: רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם.
אמר להם: כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה. אף על פי כן, הביאו לי פר הודאה. הביאו לו פר הודאה. סמך שתי ידיו עליו, ואמר לפניו: רבונו של עולם! עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות, כעסת עליהם – אינן יכולין לעמוד, השפעת עליהם טובה – אינן יכולין לעמוד, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם.
מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים, וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריות.
שלח לו שמעון בן שטח: אלמלא חוני אתה – גוזרני עליך נידוי…. אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו. ואומר לו: אבא, הוליכני לרחצני בחמין, שטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, ורמונים – ונותן לו. ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתי".

מובא בגמרא, שכאשר תפילתו של חוני לא נענתה, הוא עג עוגה גדולה (יצר עיגול גדול) ונכנס לתוכו, ונשבע שלא יצא משם עד שירד הגשם. לאחר מכן, הקב"ה נענה לתפילתו והחל לרדת גשם שוטף.  

בתגובה למעשהו, המשיל רבי שמעון בן שטח על חוני את המשל על בן המלך המפונק, המטריח את אביו בבקשות שונות. פעם אחת ביקש ממנו אגוזים, פעם אחרת שקדים, לאחר מכן רימונים ולאחר מכן גם אפרסקים. מצד אחד, נוכל ללמוד מחוני המעגל על כוחה הגדול של התפילה, אולם מצד שני, יש הרואים במעשה זה התרסה כלפי שמיא, כאילו היה מציב תנאים לריבונו של עולם.

כוחה של תפילה בכוונה: צדיק גוזר והקב"ה מקיים

סיפורו של חוני המעגל, משמש השראה לכל יהודי לאמונה בכוחה הגדול של התפילה בכוונה. בגמרא במסכת תענית, דף כ"ג עמוד א', נכתב: "תנו רבנן: מה שלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל? 'ותגזר אומר ויקם לך, ועל דרכיך נגה אור' (איוב כב, כח). ותגזר אומר – אתה גזרת מלמטה, והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה". מדברים אלו למדו חז"ל על מעלת הצדיק, שיכול להגיע למצב בו הוא גוזר, והקב"ה מקיים.
הגמרא ממשיכה ומספרת כי גם נכדיו של חוני המעגל, אבא חלקיה וחנן הנחבא התאפיינו בצדיקות בזמן תפילתם, אותה ניצלו בני דורם כדי שיתפללו עליהם.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »