האם אישה כשרה לכתוב מגילה?

נשאלתי מהאברך רבי עמנואל דויב שליט"א שביקש לכתוב מגילה לעצמו ולהרגיש סיפוק שאדם שמח ממעשה ידיו ואשת חבר חשקה גם היא בכתיבה כנאמר במגילה וגם חרבונא זכור לטוב ושאלני אם מגילה שסייעה האשה כשרה.  והשיבותי

הפרי מגדים (משבצות זהב סימן תרצ"א סק"ב) הורה שאישה יכולה לכתוב מגילה כיון שחייבת בקריאתה ובברכי יוסף הסתפק בזה כיוע"ש. כיוצא בזה  הסתפק בשו"ת שאגת אריה (סימן ל"ה) אם אישה חייבת בכתיבת ספר תורה משום שמברכת ברכת התורה ע"ש. והרב קסת הסופר (סימן כ"ח ס"ט) לא הכריע ובהארותיו בלשכת הסופר (אות ז') ביקש להביא ראיה להכשיר מגמרא מגילה (י"ט.) שלומדת מהמילים ותכתוב אסתר שצריך לכתוב המגילה בדיו על קלף ומינה תילף נמי שאף אישה כשרה לכתיבת המגילה.

ואולם הרב מקראי קדש (סימן ל"ג) דחה ראיה זו על פי הגמרא עבודה זרה(כ"ג.) דאיפליגו התם אם אישה כשרה למול והקשתה הגמרא למאן דאמר  שאין אישה כשרה והלוא כתוב (שמות ד') ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה הרי לנו שצפורה מלה והכיצד ניתן לומר שאישה פסולה למול ותירצה הגמרא שציפורה אמרה לאדם אחר למול וכיון שנעשה על פי ציוויה נכתב בפסוק ותקח צפורה ואם כן הוא הדין לענייננו אין להוכיח מ"ותכתוב אסתר" שאישה כשרה לכתיבת מגילה מפני שניתן להסביר שהכוונה שציוותה אחרים לכתוב.

ותלמידי חביבי האברך כמדרשו אב בחכמה ורך בשנים הרב ינון צדוק שיח' יישב דחיה זו דעד כאן לא הוצרכנו ליישוב בדין מילה אלא מפני המחלוקת אם אישה כשרה למול אבל במגילה מהיכא תיתי להעמיד שציותה על ידי אחר כל אימת שאין לך דעה השוללת אישה במגילה ע"כ. ורק זאת מצאנו שאישה פסולה לכתוב תפילין כמבואר בשולחן ערוך  (סימן ל"ט ס"א) מכח ההיקש כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה גיטין (מה":) ומזוזה הגם שחייבת מכח סברא ונשי לא בעי חיי קדושין (ל"ד.) מכל מקום  כתב הר"ן גיטין (שם) דהיקש זה קאי אספר תורה  תפילין ומזוזות דבכולהו אשתעי קרא ומזה ביקש הר"ן להתיר אישה בציצית וסוכה כיעו"ש. והכי מי במגילה מהיכא תיתי למילף לאיסור.

ומה שאמרו במגילה (ט"ז:) דברי שלום ואמת שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה הרי שמגילה דין תורה יש לה כבר העמידו תוס' גיטין (ו':) ד"ה א"ר יצחק דכונת רבותינו על מזוזה וקרי לה אמיתה של תורה על שם שיש בו יחוד מלכות שמים.

ולכן נראה להתיר המגילה שנכתבה על ידי אישה וכן ראיתי עתה שהורה כן בשו"ת יביע אומר בקצרה (חלק ח' חאו"ח סימן נ"ה אות ט') אם אין מגילה אחרת. וכן הביא משמו הרב יריעות שלמה (פרק ד' הלכה ט"ז).

מאת: הרב משה דרעי.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

ד”ר פנחס שמעונוב – רפואת שיניים

מרפאת שיניים, בריאות ורפואה

שירה אדוני – יועצת משכנתאות ונדל"ן

יועץ משכנתאות

שאולי הובלות

הובלות
תכנים חדשים שעלו לאתר
האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.