מנהג הקפות-שמחת תורה

הלכות ועניינים ב'הקפות' שבשמחת תורה

אע"פ שגזרו חכמים על הריקוד בשבת וביום טוב, משום חשש שמא יתקן כלי שיר, מ"מ ביום שמחת תורה התירו לרקוד לכבודה של תורה (מג"א ובאר היטב בשם מהרי"ק ודרכי משה, מיהו בט"ז כתוב בשם הב"י, שההיתר הוא בשעת אמירת הקילוסין).

ברמ"א מובא כי נוהגים להקיף את הבימה שבע הקפות עם הספר תורה, כפי שעושים באמירת ההושענות בחג הסוכות ואומרים מספר פיוטים ובקשות כפי שנדפס במחזורים והכל לכבודה של תורה. ועושים זאת בלילה וביום וכן נהגו לעשות הקפות אף במוצאי שמחת תורה בליווי תזמורת וכלי נגינה ונקרא 'הקפות שניות'.

כיום, המנהג בכל תפוצות ישראל, לרקוד עם ספרי התורה בעת ההקפות בשמחה גדולה לכבודה של תורה (רב האי גאון).

ראוי להתאמץ לרקד ולזמר לכבודה של תורה וכתוב על כך שכל הזהיר בשמחת התורה ביום זה, בטוח שלא תפסק התורה מזרעו (יסוד ושורש העבודה וכ"כ בשלמי חגיגה) וכתוב על דוד המלך שהיה 'מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ה" והאר"י ז"ל העיד על עצמו, שהמעלה העליונה שהשיג ברוחניות היתה ע"י שהיה משמח בכל כוחו בשמחה זו.

נהגו להוציא את כל ספרי התורה שבהיכל כדי לרקוד עמהם (רמ"א). מוציאים אפילו ספרי תורה פסולים ואע"פ שבכל יו"ט הם מוקצה, כדין מוקצה מחמת חסרון כיס, מחמת ששומרים עליהם עד שיתקנום, מ"מ לכבודה של תורה התירו (רש"ז אויערבך ורי"י קניבסקי).

המחזיק את ספר התורה יחזיקנו ביד ימין (מהרי"ל) ואפילו איטר יד יחזיקו ביד ימין והטעם ע"ש הפסוק וימינו תחבקני וגם שהתורה ניתנה בימין שנאמר "מימינו אש דת למו" (מ"ב בשם אחרונים) וטעם זה הוא בכלל העניין של התנאה לפניו במצוות. ויכול לסייע ביד שמאל שתתמוך ביד ימין מלמטה (שערי אפרים).

זמן ההקפות הינו זמן שמסוגל להתפלל בו על הילדים והצאצאים שילכו בדרך התורה (בשם רי"ח זוננפלד).

נושאים נוספים באתר

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

עמותת לחיילים באהבה

עמותות

קרדיט פלוס – יועץ משכנתאות בירושלים

יועץ משכנתאות, הלוואות ובנקים

שילת – לאמבט ולבית

ריהוט אמבטיה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.